Basın Kartı Yönetmeliği (10/04/2023)

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İletişim Başkanlığınca düzenlenerek verilecek olan basın kartlarının niteliği, türü ve şekli, medya kuruluşları ile basın kartı alabilecek kişilerde aranacak şartlar, unvan ve kontenjanları, başvuruda istenilecek belgeler, basın kartlarının iptal ve/veya iade edileceği hâller ile Basın Kartı Komisyonunun çalışma ve karar alma sürecine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, İletişim Başkanlığınca düzenlenerek verilecek olan basın kartlarına ilişkin iş ve işlemler ile 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununa göre basın kartı alabilecekleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununun ek 1 ila ek 8 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Basın kartı: Bu Yönetmelikte belirtilen kişilere Başkanlıkça verilecek ve tüm resmi ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmi nitelikte bir kimlik belgesini,

b) Basm-yayın meslek kuruluşu: Medya kuruluşu çalışanlarının, sahiplerinin, tüzel kişi temsilcilerinin veya yönetim kurulu başkanlannın bir araya gelerek oluşturdukları demekleri, vakıfları, sendikaları ve bunların oluşturdukları üst kuruluşları,

c) Başkanlık: İletişim Başkanlığını,

ç) Bölge müdürlüğü: İletişim Başkanlığı bölge müdürlüklerini,

d) Bölgesel nitelikte radyo ve televizyon yayını: Bir coğrafî bölge içindeki illerin toplam nüfusunun asgari yüzde yetmişine ve Radyo Televizyon Üst Kurulunca coğrafi bölge içinde belirlenen illere ulaştırılan yayın hizmetini,

e) Bölgesel süreli yayın: Tek bir medya kuruluşu tarafından basılan ve en az üç komşu ilde veya en az bir coğrafi bölgede yayımlanan süreli yayını,

f) DES: Devlet Enformasyon Sistemini,

g) Düzenli yayım: Mücbir sebepler dışında, bir yıl içinde; günlük süreli yayınlarda on beş, haftalık süreli yayınlarda altı, on beş günlük süreli yayınlarda üç; aylık, iki aylık ve üç aylık süreli yayınlarda bir sayı, haber ve fotoğraf ajanslarında toplam iki günden daha fazla ara verilmeksizin yapılan yayımı,

ğ) Enformasyon görevlisi: Kamu kuram ve kuruluşlarının yürüttükleri Devlet enformasyon hizmetlerinde çalışan kamu personelini,

h) Gazeteci: 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun kapsamında fikir ve sanat işlerinde ücret karşılığı çalışanlar ile 6112 sayılı Kanun kapsamında kurulan radyo ve televizyonların haber birimlerinde çalışanları ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun haber birimlerinde çalışanları,

ı) Günlük yayın: Haftada en az altı sayı olarak yayımlanan yayınları,

i) Haber ve fotoğraf ajansları: Dünya ve ülke çapında cereyan eden hadiseleri başta diğer medya kuruluşları olmak üzere müşterilerine ulaştırmak için haber, fotoğraf ve görüntü toplama işlemlerini yerine getiren ve masraflarını abonelerine haber, fotoğraf ve görüntü satarak karşılayan özel veya yarı resmi kuruluşları,

j) Haftalık yayın: Haftada altıdan az sayıda yayımlanan yayınları,

k) İnternet haber sitesi: İnternet ortamında, belirli aralıklarla haber veya yorum niteliğinde yazılı, görsel veya işitsel içeriklerin sunumunu yapmak üzere kurulan ve işletilen süreli yayını,

l) Komisyon: Basın Kartı Komisyonunu,

m) Medya kuruluşu: 5187 sayılı Kanun veya 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun gereğince faaliyette bulunan kuruluşları,

n) Medya mensubu: Radyo, televizyon ve süreli yayınların medya faaliyeti yürüten çalışanlarını,

o) Siyasi gazete: îç ve dış siyasi olaylara, günlük haberlere, ekonomi, kültür, sanat ve siyaset konularına ve bunların yorumlarına yer veren süreli yayınları,

ö) Sorumlu müdür: 5187 sayılı Kanun veya 6112 sayılı Kanun gereğince verilen beyannamede bu sıfatla belirtilen gerçek kişiyi,

p) Süreli yayın: Belli aralıklarla yayımlanan ve 5187 sayılı Kanuna göre beyanname veren gazete, dergi gibi basılmış eserler, haber ve fotoğraf ajansları ile internet haber sitelerinin yayınlarını,

r) Tüzel kişi temsilcisi: Yayın sahibinin tüzel kişi olması hâlinde bu tüzel kişiliğin yetkili organı tarafından yöneticiler arasından belirlenen gerçek kişiyi veya kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenen gerçek kişiyi,

s) Ulusal nitelikte radyo ve televizyon yayını: Ülke nüfusunun asgari yüzde yetmişine ve Radyo Televizyon Üst Kurulunca belirlenen yerleşim yerlerine karasal, kablo, uydu ve internet ortamından ulaştırılan yayın hizmetini,

ş) Yabancı dilde yayın: Günlük, haftalık, on beş günlük veya aylık dönemlerde yabancı dilde yayımlanan süreli yayınları,

t) Yaygın süreli yayın: Tek bir medya kuruluşu tarafından aynı isimle basılan ve her coğrafi bölgede en az bir ilde olmak üzere, ülkenin en az yüzde yetmişinde yayımlanan süreli yayınlar ile haber ajanslarının yayınları ve internet haber sitesi yayınlarını,

u) Yayın sahibi: 5187 sayılı Kanun gereğince verilen beyannamede belirtilen gerçek kişiyi veya tüzel kişi temsilcisini,

ü) Yayın türü: Süreli yayınların yaygın, bölgesel ve yerel yayın türlerinden hangisinin kapsamında olduğunu,

v) Yerel nitelikte radyo ve televizyon yayını: En fazla bir ilin sınırları içine karasal ortamdan ulaştırılan yayın hizmetini,

y) Yerel süreli yayın: Tek bir yerleşim biriminde yayımlanan süreli yayınlar ile haftada bir veya daha uzun aralıklarla yayımlanan yaygın ve bölgesel yayınlan,

z) Yüzölçümü: Basılı olarak yayımlanan süreli yayınların sayfa eni, sayfa boyu ve sayfa sayısının birbiriyle çarpılması sonucu bulunan rakamın metrekare cinsinden değerini, ifade eder.

İKİNCÎ BÖLÜM

Basın Kartlan Hakkında Genel Esaslar

Basın kartlarının niteliği

MADDE 5- (1) Basın kartları, Başkanlıkça verilen ve tüm resmi ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmi nitelikte bir kimlik belgesidir.

Basın kartlarının türleri ve şekli

MADDE 6- (1) Basın kartlarının türleri aşağıdaki şekildedir:

a) Göreve bağlı basın kartı.

b) Süreli basın kartı.

c) Geçici basın kartı.

ç) Serbest basın kartı.

d) Sürekli basın kartı.

(2) Basın kartlarının şekli, özellikleri, tasarımı, güvenlik öğeleri, temini, kişiselleştirilmesinde kullanılacak yöntemler ile birinci fıkrada belirtilen türleri de dikkate alınarak basın kartında yer alacak bilgiler ve teslim yöntemi Başkanlıkça belirlenir, uygun yollarla duyurulur ve talep edilmesi hâlinde üzerinde belirtilmesi kaydıyla örneği ilgilileri ile paylaşılır.

Basın kartı alabilecek kişiler

MADDE 7- (1) Basın kartları, bu Yönetmeliğin 28 inci veya 40 inci maddelerinde belirtilen başvuru yönetimiyle talepte bulunan;

a) Türkiye’de faaliyet gösteren medya kuruluşlarının Türk vatandaşı medya mensuplarına,

b) Süreli yayınların sahiplerine veya tüzel kişi temsilcileri ile radyo ve televizyonların yönetim kurulu başkanlarına,

c) Medya kuruluşları adına hareket eden ve görev alanı Türkiye’yi kapsayan yabancı medya mensupları ile görev alanı Türkiye’yi kapsamamakla beraber geçici bir süreyle Türkiye’ye haber amaçlı gelen yabancı medya mensuplarına,

ç) Yurt dışında yayın yapan medya kuruluşlarının, Türk vatandaşı sahiplerine ve çalışanlarına,

d) Yurt dışında serbest gazetecilik yapan Türk vatandaşı medya mensuplarına,

e) Medya alanında hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarında ve kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttükleri enformasyon hizmetlerinde çalışan kamu personeline,

f) Medya alanında faaliyet göstermeleri şartıyla, sendikalar ile kamu yararına faaliyette bulunduğu tespit edilen demek ve vakıfların yöneticilerine,

verilebilir.

(2) Medya alanında hizmet vermeyen özel sektör kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve Türkiye’de bulunan yabancı temsilciliklerin yayın faaliyetlerinde bulunan personel ve çalışanlarına bu Yönetmelik kapsamında basın kartı verilemez.

Basın kartı alabilecek kişilerde aranan genel şartlar

MADDE 8- (1) Basın kartı talep edenlerin başvuruda bulunabilmeleri için;

a) 18 yaşını bitirmiş olması,

b) En az lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olması,

c) Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmaması,

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da şantaj, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, iftira, suç uydurma, müstehcenlik, fuhuş, hileli iflas, zimmet, irtikâp, rüşvet, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamu barışma karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarından hüküm giymemiş olması,

d) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan terör suçları ile 4 üncü maddesinde sayılan terör amacı ile işlenen suçlardan veya 6 ncı maddede belirtilen suçlar ile 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi gereğince hüküm giymemiş olması,

e) 5187 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlardan hüküm giymemiş olması,

f) 5953 sayılı Kanun hükümlerine uygun sözleşme yapmış olması ve mücbir sebepler dışında işten ayrıldığı tarihten itibaren bir aydan fazla olmamak üzere ara vermeden çalışması,

g) Medya faaliyeti dışında ticari faaliyette bulunmaması,

şarttır.

(2) Basın kartı talep eden süreli yayın sahipleri veya tüzel kişi temsilcileri ile radyo ve televizyonların yönetim kurulu başkanlannda, kamu kurum ve kuruluşlarında basın kartı alabilecek çalışanlarda ve yabancı basın-yayın kuruluşlarında çalışan Türk vatandaşı medya mensuplarından basın kartı talep edenlerde birinci fıkranın (f) ve (g) bentlerinde belirtilen şartlar aranmaz.

(3) Enformasyon görevlisi unvanıyla başvuranlardan, kamu kurum veya kuruluşunda görev yaptığı birimi ve kadro unvanını içeren ve üst yönetici tarafından imzalanan görev yazısı istenir.

Basın kartı alabilecek yabancı medya mensuplarında aranan şartlar

MADDE 9- (1) Basın kartı talep eden yabancı medya mensuplarına;

a) Medya kuruluşu tarafından görevlendirildiklerini belgelendirmeleri,

b) 28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Uluslararası îşgücü Kanunu gereğince çalışma izinlerinin olması,

c) Bağlı bulundukları kuruluşun idare merkezinin bulunduğu ülkenin, Türkiye’deki büyükelçilik, elçilik veya konsolosluklarından aldıkları takdim mektubunu ibraz etmeleri,

hâlinde, karşılıklılık esası da gözetilerek Başkanlıkça uygun türdeki basın kartı verilebilir.

(2) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olmayan ve geçici basın kartı talep edenler için de 6735 sayılı Kanun gereğince çalışma izni alınması zorunludur. Bu fıkra kapsamında çalışma izni başvuruları 6735 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi çerçevesinde istisnai olarak değerlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Türlerine Göre Basın Kartları

Göreve bağlı basın kartı

MADDE 10- (1) Göreve bağlı basın kartı, bir medya kuruluşuna bağlı olarak çalışan Türk vatandaşı medya mensuplarına ve enformasyon görevlilerine verilebilir.

(2) Göreve bağlı basın kartı talep edenlerin başvuruda bulunabilmeleri için;

a) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları taşıması,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

c) Bir medya kuruluşunda bağlı olarak çalışması veya enformasyon görevlisi olması, gereklidir.

(3) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu aracılığıyla göreve bağlı basın kartı talep edenlerin başvurularında 8 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen şart aranmaz.

Süreli basın kartı

MADDE 11- (1) Süreli basın kartı, görev alanı Türkiye’yi kapsayan yabancı medya mensuplarına verilebilir.

(2) Süreli basın kartı talep edenlerin başvuruda bulunabilmeleri için;

a) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları taşımaları,

b) Yabancı medya mensubu olmaları,

c) Görev alanlarının Türkiye’yi kapsadığını belgelemeleri,

gereklidir.

Geçici basın kartı

MADDE 12- (1) Geçici basın kartı, görev alanı Türkiye’yi kapsamamakla beraber geçici bir süreyle Türkiye’ye haber amaçlı gelen yabancı medya mensuplarına verilebilir.

(2) Geçici basın kartı talep edenlerin başvuruda bulunabilmeleri için;

a) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlan taşımaları,

b) Yabancı medya mensubu olmaları,

c) Görev alanı Türkiye’yi kapsamamakla beraber geçici bir süreyle Türkiye’ye haber amaçlı geldiklerini belgelemeleri,

gereklidir.

Serbest basın kartı

MADDE 13- (1) Serbest basın kartı, geçici bir süreyle çalışmayan veya yurt dışında serbest gazetecilik yapan Türk vatandaşı medya mensuplarına verilebilir.

(2) Serbest basın kartı talep edenlerin başvuruda bulunabilmeleri için;

a) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen şart hariç olmak üzere diğer şartları taşımaları,

b) En az bir yıl süreyle çalışmakta olduklan medya kuruluşundan ayrıldıkları tarihten itibaren bir ay içinde başvuruda bulunmaları,

gereklidir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen şartı taşımaları kaydıyla serbest basın kartı talebinde bulunanlardan;

a) Beş yıla kadar basın kartı taşımış olanlara on iki ay,

b) Beş ila on yıl arasında basın kartı taşımış olanlara on sekiz ay,

c) On yıldan fazla basın kartı taşımış olanlara yirmi dört ay,

süre ile serbest basın kartı verilebilir.

(4) Herhangi bir medya kuruluşuna bağlı olmaksızın yurt dışında serbest gazetecilik yapan Türk vatandaşı gazetecilere, durumları ilgili ülkede bulunan büyükelçilik veya konsolosluk tarafından teyit edildiği takdirde serbest basın kartı verilebilir.

Sürekli basın kartı

MADDE 14- (1) Sürekli basın kartı, en az on sekiz yıl mesleki hizmeti bulunan medya mensupları ile en az on sekiz yıl basın kartı taşıyan enformasyon görevlilerine ömür boyu verilebilir.

(2) Sürekli basın kartı talep edenlerin başvuruda bulunabilmeleri için 8 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen şart hariç olmak üzere diğer şartları taşımaları gerekir.

(3) Yabancı medya mensuplarına sürekli basın kartı verilemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İlgililerine Basın Kartı Verilebilecek Medya Kuruluşlarında Aranacak Şartlar

İlgililerine basın kartı verilebilecek gazete ve dergilerde aranan şartlar

MADDE 15- (1) İlgililerine basın kartı verilebilecek gazete ve dergilerin;

a) 5187 sayılı Kanun gereğince verilen beyanname ve Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği alındı belgesinin onaylı örneğinin Başkanlığa verilmesi,

b) Beyannamede seçilen yayın türünün, 4 üncü maddede belirtilen tanıma uygun olması,

c) İlan, reklam, aynı mahiyetteki resim ve benzeri hazır kalıpların ve yan boşluklar toplam alanının yüzölçümünün üçte birinden fazla olmaması ve her sayfanın yeniden dizilip tertiplenmiş olarak basılması,

ç) Sözleşmeye bağlanmış, telif veya abonelik ücreti ödenmiş olanlar dışında sayfa düzeni, başlığı, metin ve görsel içeriklerin üçte birinden fazlasının, aynı kişiye ait olsa dahi diğer bir yayından aynen alıntı olmaması,

d) Abonelik yoluyla veya telif ücreti ödenmek suretiyle alıntı yapılmışsa alıntının hangi yayından yapıldığının gösterilmesi,

e) 5187 sayılı Kanun gereği verilen beyannamede belirtilen aralıklarla düzenli yayımlanması,

f) Matbaa dışındaki yöntemlerle çoğaltılmamış olması,

g) Yayınlanan her sayısından birer adedinin, en geç yayımı takip eden beş gün içinde yayımın yapıldığı yerdeki ilgili bölge müdürlüğüne gönderilmesi ve DES’e yüklenmesi,

ğ) Herkesin görebileceği veya girebileceği yerlerde rayiç bedel karşılığında satışa arzı,

h) İşyeri ve/veya unvanlarda değişiklik olması hâlinde 36 ncı maddede belirtilen bildirim yükümlüğünün yerine getirilmesi,

zorunludur.

İlgililerine basın kartı verilebilecek haber ve fotoğraf ajanslarında aranan şartlar

MADDE 16- (1) İlgililerine basın kartı verilebilecek haber ve fotoğraf ajanslarının;

a) 5187 sayılı Kanun gereği verilen beyannamede belirtilen aralıklarla, düzenli yayımlanması veya elektronik ortamda iletilmesi,

b) Çalışmalarının her sayısından birer adedinin, en geç yayımı takip eden beş gün içinde yayımın yapıldığı yerdeki ilgili bölge müdürlüğüne gönderilmesi ve DES’e yüklenmesi,

c) Kadrosunda, daha önce basın kartı taşımış olan ve 5953 sayılı Kanun kapsamında çalışan en az beş gazetecinin bulunması,

ç) Yaygın ya da bölgesel nitelikte bir süreli yayın ile ücretli haber satış sözleşmesi yapmış olması,

d) İşyeri ve/veya unvanlarda değişiklik olması hâlinde 36 ncı maddede belirtilen bildirim yükümlüğünün yerine getirilmesi,

zorunludur.

İlgililerine basın kartı verilebilecek özel radyo ve televizyonlarda aranan şartlar

MADDE 17- (1) İlgililerine basın kartı verilebilecek özel radyo ve televizyonların;

a) 6112 sayılı Kanunda ve bu Kanuna dayanılarak oluşturulan mevzuatta belirtilen yayın tekniklerine uygun yasal yayın izinlerini almış olmaları,

b) 6112 sayılı Kanunda belirtilen yayın ilkelerine ve program tür ve oranlarına ilişkin esaslara uygun yayın yapmaları,

c) Mücbir sebepler ve kanuni kısıtlamalar dışında, düzenli yayın yapmaları,

ç) İşyeri ve/veya unvanlarda değişiklik olması hâlinde 36 ncı maddede belirtilen bildirim yükümlüğünün yerine getirilmesi,

zorunludur.

İlgililerine basın kartı verilebilecek internet haber sitelerinde aranan şartlar

MADDE 18- (1) İlgililerine basın kartı verilebilecek internet haber sitelerinin;

a) 5187 sayılı Kanun gereğince verilen beyanname ve Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği alındı belgesinin onaylı örneğinin Başkanlığa verilmesi,

b) Haber paylaşımı amacına özgülenmiş olması,

c) 27 nci maddede belirtilen sayıda 5953 sayılı Kanun kapsamında asgari çalışan sayısı şartını sağlaması,

ç) Mücbir sebepler ve kanuni kısıtlamalar dışında yayının kesintisiz olarak erişime açık olması,

d) Özgün ve güncel olmak koşuluyla, günlük haber veya yorum niteliğinde yazılı, görsel veya işitsel içeriklere yer vermesi,

e) Abonelik yoluyla veya telif ücreti ödenmek suretiyle alıntı yapılmışsa alıntının hangi yayından yapıldığının gösterilmesi,

f) Sayfa düzeni, başlığı, metin ve görsel içeriklerin aynı kişiye ait olsa dahi diğer bir yayından aynen alıntı olmaması,

g) İşyeri ve/veya unvanlarda değişiklik olması hâlinde 36 ncı maddede belirtilen bildirim yükümlüğünün yerine getirilmesi,

zorunludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Medya Kuruluşlarında Basın Kartı Alabilecek Unvanlar ve Kontenjanlar

Günlük siyasi gazetelerde basın kartı alabilecek unvanlar ve kontenjanlar

MADDE 19- (1) Günlük siyasi gazetelerde basın kartı alabilecek unvanlar şunlardır:

a) İmtiyaz sahibi veya tüzel kişi temsilcisi.

b) Genel yayın yönetmeni veya genel yayın koordinatörü veya genel yayın müdürü veya yayın yönetmeni.

c) Genel müdür veya genel koordinatör ya da müessese müdürü veyahut idare müdürü.

ç) Gazetenin yayınlandığı yerde oturması şartıyla sorumlu yazı işleri müdürü veya sorumlu müdür.

d) Yazı işleri müdürü.

e) Gece yazı işleri sorumlusu.

f) İstihbarat ve haber bölüm şefi veya ayrı ayrı olmak üzere istihbarat bölüm şefi ile haber bölüm şefi.

g) Politika, iç haberler, dış haberler, gündem, ekonomi, finans, magazin, eğitim, spor, kültür sanat, turizm, aile, sağlık, bilim ve teknoloji, çevre, özel haberler, yeni medya haberleri alanlarında çalışmak şartıyla; haber müdürü veya editörü ya da redaktörü veyahut şefi.

ğ) Kendine ait köşesi olan ve periyodik olarak yazılar yazan; başyazar ve yazar.

h) Muhabir.

ı) Foto muhabiri.

i) Temsilci muhabir.

j) Görsel yönetmen veya sayfa sekreteri ya da haber alanında görev alan tasarımcı grafiker.

k) Karikatürist.

l) Ressam.

m) Okur temsilcisi.

n) Bölge veya il temsilcisi.

(2) Günlük siyasi gazetelerde basın kartı alabilecek kontenjanlar şunlardır:

a) Sayfalarının yüzölçümü toplamı 1,20 metrekareden fazla olanların;

1) Yurt içi bürolarında çalışanlara kontenjan sınırlaması yapılmaz.

2) Yaygın ve bölgesel gazetelerin yurt dışı bürolarında çalışanlara kontenjan sınırlaması yapılmaz.

3) Yerel gazetelerin yurt dışı bürolarında çalışanların en fazla yüzde yirmi beşine basın kartı verilir.

b) Sayfalarının yüzölçümü toplamı 0,80 metrekare ile 1,19 metrekare aralığında olan yerel gazetelerin sahibi veya tüzel kişi temsilcisi ile sekiz çalışanına basın kartı verilir.

c) Sayfalarının yüzölçümü toplamı 0,60 metrekare ile 0,79 metrekare aralığında olan yerel gazetelerin sahibi veya tüzel kişi temsilcisi ile üç çalışanına basın kartı verilir.

ç) Sayfalarının yüzölçümü toplamı 0,40 metrekare ile 0,59 metrekare aralığında olan yerel gazetelerin sahibi veya tüzel kişi temsilcisi ile bir çalışanına basın kartı verilir.

d) Yüzölçümü 0,39 metrekare veya daha az olan yerel gazeteler, 1,19 metrekare veya daha az olan yaygın ve bölgesel gazetelerden basın kartı başvurusu kabul edilmez.

e) Yüzölçümü 1,19 metrekare veya daha az olanların yurt dışı bürolarında çalışanlara basın kartı verilmez.

Haftalık siyasi gazete ve dergilerde basın kartı alabilecek unvanlar ve kontenjanlar

MADDE 20- (1) Haftalık siyasi gazete ve dergilerde basın kartı alabilecek unvanlar şunlardır:

a) İmtiyaz sahibi veya tüzel kişi temsilcisi.

b) Genel yayın yönetmeni veya genel yayın koordinatörü ya da genel yayın müdürü veyahut yayın yönetmeni.

c) Genel müdür veya genel koordinatör ya da müessese müdürü veyahut idare müdürü.

ç) Gazetenin yayımlandığı yerde oturması şartıyla sorumlu yazı işleri müdürü veya sorumlu müdür.

d) Yazı işleri müdürü.

e) Gece yazı işleri sorumlusu.

f) İstihbarat ve haber bölüm şefi veya ayrı ayrı olmak üzere istihbarat bölüm şefi ile haber bölüm şefi.

g) Politika, iç haberler, dış haberler, gündem, ekonomi, finans, magazin, eğitim, spor, kültür sanat, turizm, aile, sağlık, bilim ve teknoloji, çevre, özel haberler, yeni medya haberleri alanlarında çalışmak şartıyla; haber müdürü veya editörü ya da redaktörü veyahut şefi.

ğ) Kendine ait köşesi olan ve periyodik olarak yazılar yazan; başyazar ve yazar.

h) Muhabir.

ı) Foto muhabiri.

i) Temsilci muhabir.

j) Görsel yönetmen veya sayfa sekreteri ya da haber alanında görev alan tasarımcı grafîker.

k) Karikatürist.

l) Ressam.

m) Okur temsilcisi.

n) Bölge veya il temsilcisi.

(2) Haftalık siyasi gazete ve dergilerde basın kartı alabilecek kontenjanlar şunlardır:

a) Gazetelerde:

1) Yüzölçümü toplamı 3,60 metrekare veya daha fazla olanların sahibi veya tüzel kişi temsilcisi ile yirmi beş çalışanına basın kartı verilir. Bu kontenjan uygulamasında yurt dışı bürolarında çalışanlar da göz önünde bulundurulur.

2) Yüzölçümü toplamı 1,20 metrekare ile 3,59 metrekare arasında olanların sahibi veya tüzel kişi temsilcisi ile on çalışanına basın kartı verilir.

3) Yüzölçümü toplamı 0,80 metrekare ile 1,19 metrekare arasında olanların sahibi veya tüzel kişi temsilcisi ile üç çalışanına basın kartı verilir.

4) Yüzölçümü toplamı 0,60 metrekare ile 0,79 metrekare arasında olanların sahibi veya tüzel kişi temsilcisi ile bir çalışanına basın kartı verilir.

5) Yüzölçümü toplamı 0,59 metrekare veya daha az olanlardan basın kartı başvurusu kabul edilmez.

6) Yüzölçümü toplamı 3,59 metrekare veya daha az olanların yurt dışı bürolarında çalışanlara basın kartı verilmez.

b) Dergilerde:

1) Sayfa sayısı yüz veya daha fazla olanların sahibi veya tüzel kişi temsilcisi ile yirmi beş çalışanına basın kartı verilir.

2) Sayfa sayısı altmış ile doksan dokuz arasında olanların sahibi veya tüzel kişi temsilcisi ile dokuz çalışanına basın kartı verilir.

3) Sayfa sayısı otuz ile elli dokuz arasında olanların sahibi veya tüzel kişi temsilcisi ile iki çalışanına basın kartı verilir.

4) Sayfa sayısı yirmi dokuz veya daha az olanlardan basın kartı başvurusu kabul edilmez.

5) Yurt dışı bürolarında çalışanlara basın kartı verilmez.

Siyasi olmayan gazete ve dergilerde basın kartı alabilecek unvanlar ve kontenjanlar

MADDE 21- (1) Siyasi olmayan gazete ve dergilerde basın kartı alabilecek unvanlar şunlardır:

a) İmtiyaz sahibi veya tüzel kişi temsilcisi.

b) Genel yayın yönetmeni veya genel yayın koordinatörü ya da genel yayın müdürü veyahut yayın yönetmeni.

c) Genel müdür veya genel koordinatör ya da müessese müdürü veyahut idare müdürü.

ç) Gazetenin yayınlandığı yerde oturması şartıyla sorumlu yazı işleri müdürü veya sorumlu müdür.

d) Yazı işleri müdürü.

e) Gece yazı işleri sorumlusu.

f) İstihbarat ve haber bölüm şefi veya ayrı ayrı olmak üzere istihbarat bölüm şefi ile haber bölüm şefi.

g) Haber müdürü veya editörü ya da redaktörü veyahut şefi.

ğ) Kendine ait köşesi olan ve periyodik olarak yazılar yazan; başyazar ve yazar.

h) Muhabir.

ı) Foto muhabiri.

i) Görsel yönetmen veya sayfa sekreteri ya da haber alanında görev alan tasarımcı grafiker.

j) Karikatürist.

k) Ressam.

l) Okur temsilcisi.

(2) Siyasi olmayan gazete ve dergilerde basın kartı alabilecek kontenjanlar şunlardır:

a) Günlük gazetelerde;

1) Yüzölçümü toplamı 1,20 metrekare veya daha fazla olanların sahibi veya tüzel kişi temsilcileri ile yirmi beş çalışanına basın kartı verilir.

2) Yüzölçümü toplamı 0,80 metrekare ile 1,19 metrekare arasında olanların sahibi veya tüzel kişi temsilcileri ile dört 4 çalışanına basın kartı verilir.

3) Yüzölçümü toplamı 0,60 metrekare ile 0,79 metrekare arasında olanların sahibi veya tüzel kişi temsilcileri ile bir çalışanına basın kartı verilir.

4) Yüzölçümü toplamı 0,59 metrekare veya daha az olanlardan basın kartı başvurusu kabul edilmez.

5) Yurt dışı bürolarında çalışanlara basın kartı verilmez.

b) Haftalık gazetelerde;

1) Yüzölçümü toplamı 3,60 metrekare veya daha fazla olanların sahibi veya tüzel kişi temsilcileri ile on dört 14 çalışanına basın kartı verilir.

2) Yüzölçümü toplamı 1,20 metrekare ile 3,59 metrekare arasında olanların sahibi veya tüzel kişi temsilcileri ile beş çalışanına basın kartı verilir.

3) Yüzölçümü toplamı 0,80 metrekare ile 1,19 metrekare arasında olanların sahibi veya tüzel kişi temsilcileri ile iki çalışanına basın kartı verilir.

4) Yüzölçümü toplamı 0,79 metrekare veya daha az olanlardan basın kartı başvurusu kabul edilmez.

5) Yurt dışı bürolarında çalışanlara basın kartı verilmez.

c) Dergilerde;

1) Sayfa sayısı yüz veya daha fazla olanların sahipleri veya tüzel kişi temsileri ile on dört çalışanına basın kartı verilir.

2) Sayfa sayısı altmış ile doksan dokuz arasında olanların sahipleri veya tüzel kişi temsilcileri ile beş çalışanına basın kartı verilir.

3) Sayfa sayısı otuz ile elli dokuz arasında olanların sahipleri veya tüzel kişi temsilcileri ile iki çalışanına basın kartı verilir.

4) Sayfa sayısı yirmi dokuz veya daha az olanlardan basın kartı başvurusu kabul edilmez.

5) Yurt dışı bürolarında çalışanlara basın kartı verilmez.

On beş günlük aralıklarla yayınlanan gazete ve on beş günden fazla aralıklarla yayınlanan dergilerde basın kartı alabilecek unvanlar ve kontenjanlar

MADDE 22- (1) On beş günlük aralıklarla yayınlanan gazete ve on beş günden fazla aralıklarla yayınlanan dergilerde basın kartı alabilecek unvanlar şunlardır:

a) İmtiyaz sahibi veya tüzel kişi temsilcisi.

b) Yayın yönetmeni.

c) Gazetenin yayınlandığı yerde oturması şartıyla sorumlu yazı işleri müdürü veya sorumlu müdür.

ç) Yazı işleri müdürü.

d) İstihbarat ve haber bölüm şefi.

e) Politika, iç haberler, dış haberler, gündem, ekonomi, finans, magazin, eğitim, spor, kültür sanat, turizm, aile, sağlık, bilim ve teknoloji, çevre, özel haberler, yeni medya haberleri alanlarında çalışmak şartıyla; haber müdürü veya editörü ya da redaktörü veyahut şefi.

f) Kendine ait köşesi olan ve periyodik olarak yazılar yazan; başyazar ve yazar.

g) Muhabir.

ğ) Foto muhabiri.

h) Görsel yönetmen veya sayfa sekreteri ya da haber alanında görev alan tasarımcı grafıker.

ı) Karikatürist.

i) Ressam.

(2) On beş günlük aralıklarla yayınlanan gazete ve on beş günden fazla aralıklarla yayınlanan dergilerde basın kartı alabilecek kontenjanlar şunlardır:

a) Gazetelerde;

1) On beş günde bir yayımlananlardan, yüzölçümü toplamı 1,60 metrekare veya daha fazla olanların sahip veya tüzel kişi temsilcileri ile yedi çalışanına basın kartı verilir. On beş günden fazla aralıklarla yayımlananlardan gelen basın kartı başvuruları kabul edilmez.

2) Yurt dışı bürolarında çalışanlara basın kartı verilmez.

b) Dergilerde;

1) Sayfa sayısı yüz yirmi veya daha fazla olanların sahip veya tüzel kişi temsilcileri ile on beş çalışanına basın kartı verilir.

2) Sayfa sayısı seksen ile yüz on dokuz arasında olanların sahip veya tüzel kişi temsilcileri ile dokuz çalışanına basın kartı verilir.

3) Sayfa sayısı elli ile yetmiş dokuz arasında olanların sahip veya tüzel kişi temsilcileri ile iki çalışanına basın kartı verilir.

4) Sayfa sayısı kırk dokuz veya daha az olanlardan gelen basın kartı başvurulan kabul edilmez.

5) Yurt dışı bürolarında çalışanlara basın kartı verilmez.

6) Üç aydan fazla aralıklarla yayımlananlardan gelen basın kartı başvuruları kabul edilmez.

Anadolu Ajansında basın kartı alabilecek unvanlar

MADDE 23- (1) Anadolu Ajansında basın kartı alabilecek unvanlar şunlardır:

a) Yönetim kurulu başkan ve üyeleri.

b) Genel müdür ve genel müdür yardımcıları.

c) Genel yayın yönetmeni, haber akademisi koordinatörü, Türkiye Haberleri yayın yönetmeni, Uluslararası Haberler yayın yönetmeni, Görsel Haberler yayın yönetmeni, Ekonomi-Finans Haberleri yayın yönetmeni, Spor Haberleri yayın yönetmeni, Yeni Medya Haberleri yayın yönetmeni.

ç) Genel müdür yardımcısına bağlı çalışan direktörler, haber akademisi koordinatör yardımcısı.

d)  Türkiye Haberleri, Uluslararası Haberler, Görsel Haberler, Ekonomi-Finans Haberleri, Spor Haberleri ve Yeni Medya Haberleri yayın yönetmenleri ile yurt dışı bölge direktörlerine bağlı çalışmaları kaydıyla;

1) Editörler ve editör yardımcıları.

2) Haber yayın yönetmenleri ve görüntü yönetmenleri.

3) Bölge müdürleri ve bölge haber müdürleri.

4) Başmuhabirler, başfoto muhabirleri, başkameramanlar, muhabirler, foto muhabirleri, kameramanlar, yardımcı muhabirler, yardımcı foto muhabirleri ve yardımcı kameramanlar.

e) Finans, idari işler, insan kaynaklan, pazarlama ve satış, kurumsal iletişim, bilgi ve iletişim teknolojileri direktörlerine bağlı çalışmamalan kaydıyla;

1) Başgrafikerler, grafıkerler ve yardımcı grafıkerler.

Haber ve fotoğraf ajanslarında basın kartı alabilecek unvanlar ve kontenjanlar

MADDE 24- (1) On beş günlük aralıklarla yayınlanan gazete ve on beş günden fazla aralıklarla yayınlanan dergilerde basın kartı alabilecek unvanlar şunlardır:

a) İmtiyaz sahibi veya tüzel kişi temsilcisi.

b) Genel yayın yönetmeni veya genel yayın koordinatörü ya da genel yayın müdürü veyahut yayın yönetmeni.

c) Genel müdür veya müessese müdürü ya da idare müdürü veyahut genel koordinatör.

ç) Ajansın idare yerinde oturması şartıyla, sorumlu yazı işleri müdürü veya sorumlu müdür.

d) Politika, iç haberler, dış haberler, gündem, ekonomi, finans, magazin, eğitim, spor, kültür sanat, turizm, aile, sağlık, bilim ve teknoloji, çevre, özel haberler, yeni medya haberleri alanlarında çalışmak şartıyla, haber müdürü veya editörü ya da redaktörü veyahut şefi.

e) Haberlerle ilgili bölge temsilcisi veya il temsilcisi.

f) Şube müdürü.

g) Şube müdür yardımcısı.

ğ) İstihbarat ve haber bölüm şefi veya ayrı ayn olmak üzere istihbarat bölüm şefi ve haber bölüm şefi.

h) Muhabir.

ı) Foto muhabiri.

i) Haber kameramanı.

j) Sayfa sekreteri veya haber alanında görev alan tasarımcı grafıker.

(2) On beş günlük aralıklarla yayınlanan gazete ve on beş günden fazla aralıklarla yayınlanan dergilerde basın kartı alabilecek kontenjanlar şunlardır:

a) En az on adet günlük siyasi yaygın, bölgesel gazete veya beş adet yaygın nitelikteki radyo veya televizyon kuruluşuyla haber veya fotoğraf sözleşmesi yapan ve kadrosunda daha önce basın kartı taşımış olup 5953 sayılı Kanun kapsamında çalışan en az on gazetecinin bulunduğunu belgelendiren ajanslarda kontenjan sınırlaması yoktur. Bunların yurt dışı bürolarında çalışanlara da basın kartı verilir.

b) Günlük fiili satış toplamı iki yüz elli binden az olmayan günlük siyasi gazetelerle veya yaygın nitelikte yayın yapan iki adet radyo veya televizyon kuruluşuyla haber veya fotoğraf sözleşmesi yaptığını ve kadrosunda daha önce basın kartı taşımış olup 5953 sayılı Kanun kapsamında çalışan beş gazeteci bulundurduğunu belgelendiren ajansların sahipleri veya tüzel kişi temsilcileri ile on sekiz çalışanına basın kartı verilir. Bunların yurt dışı bürolarında çalışanlara basın kartı verilmez.

c) Bin adet ücretli abonesi olan ve kadrosunda daha önce basın kartı taşımış ve 5953 sayılı Kanun kapsamında çalışan en az beş gazeteci çalıştırdığım belgelendiren ticari ve ekonomik haber veya fotoğraf ajanslarının sahipleri veya tüzel kişi temsilcileri ile on üç çalışanına basın kartı verilir. Bunların yurt dışı bürolarında çalışanlara basın kartı verilmez.

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda basın kartı alabilecek unvanlar

MADDE 25- (1) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda basın kartı alabilecek unvanlar şunlardır:

a) Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri.

b) Genel müdür ve genel müdür yardımcıları, daire/kurul başkanları, genel sekreter, kanal koordinatörleri, TRT müdürleri ve radyo müdürleri.

c) Daire/kurul başkan yardımcıları, genel sekreter yardımcıları, kanal koordinatör yardımcıları, haber koordinatörleri, radyo koordinatörleri, TRT müdür yardımcıları, radyo müdür yardımcıları, müdürler, haber koordinatör yardımcıları, müdür yardımcıları, yurt dışı temsilcileri, masa sorumluları ve yayın denetmenleri.

ç) 2954 sayılı Kanun ve 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 548 inci maddesi kapsamında yapım ve yayınla görevli Türkiye Radyo- Televizyon Kurumu personeli.

Özel radyo ve televizyonlarda basın kartı alabilecek unvanlar ve kontenjanlar

MADDE 26- (1) Özel radyo ve televizyonlarda basın kartı alabilecek unvanlar şunlardır:

a) Yönetim kurulu başkanı.

b) Genel müdür veya genel koordinatör.

c) Yayın denetleme kurulu başkanı.

ç) Genel yayın yönetmeni veya genel yayın koordinatörü ya da genel yayın müdürü veyahut yayın yönetmeni.

d) Haber koordinatörü.

e) Bölge temsilcisi ve/veya il temsilcisi.

f) Sorumlu müdür.

g) Politika, ıç haberler, dış haberler, gündem, ekonomi, fmans, magazin, eğitim, spor, kültür sanat, turizm, aile, sağlık, bilim ve teknoloji, çevre, özel haberler, yeni medya haberleri alanlarında çalışmak şartıyla; haber müdürü veya editörü veya redaktörü veya şefi.

ğ) Prodüktör.

h) Yönetmen.

ı) İstihbarat ve haber bölüm şefi veya ayrı ayrı olmak üzere istihbarat bölüm şefi ve haber bölüm şefi.

i) Haber spikeri.

j) Moderatör.

k) Haber kameramanı.

l) Kameraman.

m) Muhabir.

n) Temsilci muhabir.

o) Haber veya spor yorumcusu.

ö) Kurgucu.

p) İzleyici temsilcisi.

r) İşaret dili tercümanı.

(2) Özel radyo ve televizyonlarda basın kartı alabilecek kontenjanlar şunlardır:

a) Ulusal nitelikte yayın yapan radyo ve televizyonların yönetim kurulu başkanlan ile yurt içi ve yurt dışı bürolarında çalışanlara kontenjan sınırlaması olmaksızın basın kartı verilir.

b) Bölgesel nitelikte yayın yapan televizyonların yönetim kurulu başkanlan ile on dokuz çalışanına basın kartı verilir.

c) Yerel nitelikte yayın yapan televizyonların yönetim kurulu başkanlan ile on çalışanına basın kartı verilir.

ç) Bölgesel nitelikte yayın yapan radyolann yönetim kurulu başkanlan ile yedi çalışanına basın kartı verilir.

d) Yerel nitelikte yayın yapan radyolann yönetim kurulu başkanlan ile iki çalışanına basın kartı verilir.

e) Bölgesel veya yerel nitelikte yayın yapan radyo ve televizyonların yurt dışı bürolarında çalışanlara basın kartı verilmez.

f)  Haber alanında çalışmayanlara, yukarıda sayılan unvanlarda çalışsalar dahi basın kartı verilmez.

İnternet haber sitelerinde basın kartı alabilecek unvanlar ve kontenjanlar

MADDE 27- (1) İnternet haber sitelerinde basın kartı alabilecek unvanlar şunlardır:

a) İmtiyaz sahibi veya tüzel kişi temsilcisi.

b) Genel yayın yönetmeni veya genel yayın koordinatörü ya da internet yayın müdürü veyahut internet yayın yönetmeni.

c) Genel müdür veya genel koordinatör ya da müessese müdürü veyahut idare müdürü.

ç) Sorumlu yazı işleri müdürü veya sorumlu müdür.

d) Yazı işleri müdürü.

e) Gece yazı işleri sorumlusu.

f) İstihbarat ve haber bölüm şefi veya ayrı ayrı olmak üzere istihbarat bölüm şefi ile haber bölüm şefi.

g) Politika, iç haberler, dış haberler, gündem, ekonomi, fmans, magazin, eğitim, spor, kültür sanat, turizm, aile, sağlık, bilim ve teknoloji, çevre, özel haberler, yeni medya haberleri alanlarında çalışmak şartıyla; internet haber müdürü veya koordinatörü ya da editörü veyahut redaktörü veya şefi,

ğ) Kendine ait köşesi olan ve periyodik olarak yazılar yazan; başyazar ve yazar.

h) Muhabir.

ı) Foto muhabiri.

i) Temsilci muhabir.

j) Görsel yönetmen veya sayfa sekreteri veya haber alanında görev alan tasarımcı grafiker.

k) Karikatürist.

l) Ressam.

m) Okur temsilcisi.

n) Bölge veya il temsilcisi.

o) Haber kameramanı.

ö) Haber spikeri.

p) Kameraman.

r) Kurgucu.

s) Video editörü.

ş) Sosyal medya editörü.

(2) İnternet haber sitelerinde basın kartı alabilecek kontenjanlar şunlardır:

a) 5953 sayıh Kanun kapsamında dört sigortalı çalışanı bulunan internet haber sitelerinin imtiyaz sahibi veya tüzel kişi temsilcisi ile dört çalışanına basın kartı verilir.

b) 5953 sayılı Kanun kapsamında beş ila dokuz sigortalı çalışanı bulunan internet haber sitelerinin imtiyaz sahibi veya tüzel kişi temsilcisi ile dokuz çalışanına basın kartı verilir.

c) 5953 sayılı Kanun kapsamında on ve üzeri sigortalı çalışanı bulunan internet haber sitelerine kontenjan sınırlaması yapılmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Basın Kartı Başvurusu

Basın kartı başvurusu

MADDE 28- (1) Basın kartı başvurusu, Başkanlığın internet sitesinde yer alan basın kartı beyannamesinin elektronik ortamda doldurulması suretiyle yapılır. Başvuru esnasında başvuru sistemine vesikalık fotoğraf ve en az altı aylık mesleki çalışmaya dair belge yüklenmesi zorunludur.

(2) Elektronik ortamda doldurulan beyannamesinin çıktısı, medya kuruluşlarının sahipleri veya ticaret sicilinde kayıtlı yetkili kişilerce onaylanır. Ancak Başkanlık tarafından oluşturulacak sisteme giriş için şifre alan ve bu sistemi kullanmak için Başkanlık tarafından belirlenecek şartları yerine getiren medya kuruluşlarının başvuru beyannamelerinin onayları elektronik ortamda yapılır.

(3) Elektronik ortamda yapılan başvurulara ilişkin işlemler, ilgili bölge müdürlüğü tarafından elektronik ortamda yürütülür.

(4) Başvuru sahibinin 5953 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmiş sözleşmesinde yer alan bilgiler, başvuru beyannamesinin ilgili kısmına yazılır. Başkanlık gerekli görürse sözleşmeyi fiziki olarak isteyebilir.

(5) Yurt dışında ikamet eden Türk basın mensupları;

a) Başvuru evraklarını,

b) İkamet ettikleri ülkedeki büyükelçilik veya başkonsolosluk tarafından durumlarının teyit edildiğini belirtir yazıyı,

Başkanlığa göndermek suretiyle başvurularını yapar.

(6) Enformasyon görevlisi unvanıyla başvuranlar, üst yönetici tarafından onaylanan başvuru beyannamesi ekinde, 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen devlet enformasyon hizmetlerinde fiilen çalıştıklarını belgeleyen görev yazısını ibraz etmek zorundadır.

İlk inceleme ve bilgi isteme

MADDE 29- (1) Başkanlık, basın kartı için başvuruda bulunanların basın kartı başvurusuna yönelik olarak haklarında; basın-yayın meslek kuruluşlarından, valiliklerden, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden, vergi dairelerinden, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden, Basın İlan Kurumundan veya gerekli gördüğü diğer kurum veya kuruluşlardan bilgi ve belge isteyebilir.

(2) Toplanan bilgi ve belgelerden, bu Yönetmeliğin 8 inci veya 9 uncu maddesinde aranan şartları taşımadığı Başkanlıkça tespit edilenlerin talepleri reddedilir. Bu durum başvuru beyannamesinde belirtilen iletişim bilgileri kullanılarak başvurana bildirilir. Eksikliklerin tamamlanması ve aranan şartın gerçeklemesi hâlinde yeniden basın kartı başvurusu yapılabilir.

(3) Başkanlıkça yapılan değerlendirme sonucu, usulüne uygun başvuruda bulunmuş ve basın kartı almasına engel bir durumu olmadığı tespit edilmiş kişilere ait bilgi, belge, beyanname ve eklerini içeren dosya Komisyona intikal ettirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Basın Kartı Komisyonunun Oluşumu, Çalışma ve Karar Alma Usulleri

Basın Kartı Komisyonunun oluşumu

MADDE 30- (1) Komisyon;

a) Başkanlığı temsilen üç üye,

b) Basın-yayın meslek kuruluşlarının birleşerek oluşturdukları üst kuruluşlar hariç olmak üzere; süreli yayın organlarının sahip ve/veya çalışanlarınca kurulan basın-yayın meslek kuruluşlarından basın kartı sahibi en fazla üyesi bulunan meslek kuruluşu tarafından belirlenecek bir üye,

c) Basın-yayın meslek kuruluşlarının birleşerek oluşturdukları üst kuruluşlar hariç olmak üzere; İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde bulunan en fazla basın kartı sahibi üyesi meslek kuruluşu tarafından belirlenecek birer üye ile bu iller dışındaki illerde kurulu basın- yayın meslek kuruluşlarının sahip ve/veya çalışanları tarafından kurulmuş basm-yaym meslek kuruluşlarından en fazla basın kartı sahibi üyesi bulunan meslek kuruluşu tarafından belirlenecek bir üye, olmak üzere toplam dört üye,

ç) Sürekli nitelikte basın kartı sahipleri arasından Başkanlıkça belirlenecek dört üye,

d) Basın-yayın meslek kuruluşlarının birleşerek oluşturdukları üst kuruluşlar hariç olmak üzere, ulusal düzeyde yayın yapan radyo ve/veya televizyonların yönetim kurulu başkanlan ve/veya gazeteci çalışanlarınca kurulmuş olan basın-yayın meslek kuruluşlanndan en fazla üyesi bulunan meslek kuruluşu tarafından belirlenecek bir üye,

e) Göreve bağlı basın kartı sahibi gazeteciler arasından Başkanlıkça belirlenecek bir üye,

i) İşçi sendikası şeklinde faaliyet gösteren sendikalardan basın kartı sahibi üyesi en fazla olan sendika tarafından belirlenecek iki üye,

g) İletişim Fakültesi dekanları veya basın kartı sahibi gazeteciler arasından Başkanlıkça belirlenecek üç üye,

olmak üzere, toplam on dokuz üyeden oluşur.

(2) Birinci fıkranın (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerine göre belirlenecek üyelerin, en az beş yıldır basın kartı taşımakta olan meslek mensuplan arasından seçilmesi esastır.

(3) Üyelerin görev süresince temsil ettikleri kuruluşlann üye sayılarında meydana gelebilecek değişiklikler dikkate alınmaz.

Komisyon üyelerinin görev süresi, Komisyon başkanı ve başkan vekilinin seçimi

MADDE 31- (1) Üyelerin görev süresi iki yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir.

(2) Komisyon ilk toplantısında, üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyları ile üyeleri arasından iki yıl süre için bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Başkanın yokluğunda, başkan vekili Komisyona başkanlık eder.

Komisyon üyeliğinin sona ermesi

MADDE 32- (1) Mazeretsiz olarak art arda üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği sona erer. Üyeler mazeretlerini toplantı gününden önce Başkanlığa yazılı olarak bildirir ve mazeretin geçerliliğine Komisyon karar verir.

(2) Ölüm, istifa, ilgili kurum veya kuruluştaki görevlerinin sona ermesi hâlinde Komisyon üyeliği kendiliğinden sona erer.

(3) 30 uncu maddenin birinci fıkranın (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerine göre belirlenen üyelerin, temsil ettikleri/mensubu oldukları meslek kuruluşu ve sendikadaki görevlerinin sona ermesi hâlinde Komisyon üyeliği kendiliğinden sona erer.

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralara göre Komisyon üyeliğinin sona ermesi durumunda sonra erenlerin yerine, önceki Komisyon üyesinin görev süresini tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye belirlenir.

Komisyonun görev ve yetkileri

MADDE 33- (1) Komisyonun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Basın kartı talep eden başvuru sahibinin niteliklerini, mesleki çalışmalarını, eserlerini, ödüllerini değerlendirerek, basın kartı talebinin kabulüne veya reddine karar vermek.

b) Basın kartı sahibinin, 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Basın îlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 49 uncu maddesine göre belirlenen basın ahlak esaslarına aykırı davranışlarda bulunulması hâlinde ihlalin mahiyetini göz önünde bulundurarak, basın kartı sahibini uyarmak veya basın kartının iptaline karar vermek.

c) Toplantıya katılmayan üyelerin, bildirdikleri mazeretin kabulüne veya reddine karar vermek.

ç) Basın kartı başvurularının bir kısmının toplu oylanmasına karar vermek.

d) Komisyonun çalışma düzenini bozan üyenin uyarılmasına ve bu davranışında ısrar etmesi durumunda toplantıdan çıkarılmasına karar vermek.

Komisyonun toplanması

MADDE 34- (1) Komisyon, Başkanlığın çağrısı üzerine, mücbir sebep hâlleri saklı kalmak kaydıyla, yılda en az üç defa olağan olarak toplanır. Ancak ihtiyaç hâlinde re’sen veya üyelerin salt çoğunluğunun yazılı talebi üzerine Başkanlığın çağrısı ile olağanüstü de toplanabilir.

(2) Komisyon, en az on üç üyenin katılımı ile toplanır, tik toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması hâlinde ikinci toplantı, en geç otuz gün içinde yapılır. İkinci toplantının tarihi, ilk toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun alacağı kararla belirlenir ve Komisyon üyelerine duyurulur. Komisyon başkanı ve başkan vekilinin seçiminin yapılacağı toplantı hariç olmak üzere ikinci toplantıda toplantı yeter sayısı aranmaz.

(3) Toplantılar, fiziki katılımın yanı sıra, ses ve görüntünün birlikte iletilmesi kaydıyla uzaktan erişim yöntemiyle de yapılabilir. Toplantılara uzaktan erişim yöntemiyle katılma durumunda öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fiziki katılmanın bütün hukuki sonuçlarını doğurur.

(4) Kararlar, Komisyon başkanı ve başkan vekilinin seçiminin yapılacağı toplantı hariç olmak üzere toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği hâlinde Komisyon başkanının, yokluğunda başkan vekilinin bulunduğu tarafın görüşü doğrultusunda karar verilmiş olur.

Komisyonun karar alma usulü

MADDE 35- (1) Komisyon toplantısında görüşülecek basın kartı talebi başvurulan, toplantı tarihinden en az beş gün önce kesinleştirilerek elektronik ortamda Komisyon üyelerinin erişimine açılır.

(2) Komisyon, başvuru sahibinin niteliklerini, mesleki çahşmalannı, eserlerini, ödüllerini ve mensubu bulunduğu medya kuruluşunun niteliklerini değerlendirerek, basın kartı alıp alamayacağına karar verir.

(3) Başvuranın internet haber sitesi çalışanı olması hâlinde, internet haber sitesinin tekil ziyaretçi sayısı ve sayfa görüntülenme sayısı da dikkate alınır.

(4) Enformasyon görevlisi unvanıyla başvurulması hâlinde, başvuru sahibinin unvanı ve fiilen yürüttüğü görevinin medyayla ilişkili olup olmadığı dikkate alınır.

(5) Komisyonun kararları bir tutanakla tespit edilir. Başvuruların reddine dair kararların gerekçeleri tutanağa eklenir.

(6) Toplantı esnasında verilen uyarı veya toplantıdan uzaklaştırma kararları ile toplantıya katılmayan üyelerin mazeretinin kabulüne veya reddine ilişkin kararlar hakkında ayrı bir tutanak düzenlenir.

(7) Tutanak, toplantıya katılan üyeler tarafından imza altına alınır. Toplantıya uzaktan erişim yöntemiyle katılan üye görüşünü elektronik sistemde yazılı olarak iletir ve tutanak güvenli elektronik imza ile imzalanır.

(8) Uzaktan erişim yöntemiyle gerçekleştirilen toplantılara ilişkin her türlü bilgi, belge ve kayıt 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuata uygun olarak işlenir ve muhafaza edilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Bildirim Zorunluluğu, Basın Kartının İade ve İptal Edileceği Hâller ile İptalin Sonuçları

İşten ayrılma veya unvan değişikliğinde bildirim zorunluluğu

MADDE 36- (1) Basın kartı sahibi veya basın kartı talebinde bulunmuş kişilerin, iş yeri ve unvanlarındaki değişiklikler basın mensubu ve medya kuruluşu sahipleri tarafından değişiklik tarihinden itibaren bir ay içinde Başkanlığa yazılı olarak bildirilir.

Basın kartının iade edilmesi gereken hâller ve sonuçları

MADDE 37-(1) Basın kartı;

a) îşyeri veya unvan değişikliği,

b) îşten ayrılma,

c) Basın kartının iptal edilmesi,

hâllerinde bir ay içinde Başkanlığa iade edilir.

(2) îşten ayrılma nedeniyle düzenlenen serbest basın kartı, işe başlama tarihinden ve her hâlde 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasında yer alan sürelerin bitiminden itibaren bir ay içinde Başkanlığa iade edilir.

(3) îşyeri veya unvan değişikliği ile işten ayrılma nedeniyle serbest basın kartı düzenlenmesi sonrasında ikinci fıkrada yer alan süreler içerisinde işe başlama hâlinde Komisyon kararı alınmaksızın diğer şartlar taşımaları kaydıyla Başkanlıkça basın kartı yenilenebilir.

(4) Basın kartının iade edilmesi gereken hâllerde eski basın kartı iade edilmedikçe yeni basın kartı başvurusu işleme alınmaz.

Basın kartının iptal edileceği hâller ve iptal edilmesinin sonuçları

MADDE 38- (1) Basın kartı sahibinin;

a) 8 inci veya 9 uncu maddede yer alan niteliklere sahip olmadığının veya bu nitelikleri sonradan kaybettiğinin anlaşılması,

b) Bağlı bulunduğu medya kuruluşunun, bu Yönetmeliğin dördüncü bölümünde sayılan niteliklere sahip olmadığının veya bu nitelikleri sonradan kaybettiğinin anlaşılması,

c) Basın kartının veya basın kartına bağlı olarak düzenlenen kartların bir başkasına kullandırıldığının tespit edilmesi,

hâlinde basın kartı Başkanlıkça iptal edilir. İptal gerekçeleri ortadan kalktıktan sonra basın kartı talep edenin yeniden basın kartı başvurusunda bulunması gerekir.

(2) Basın kartı sahibinin, 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre belirlenen basın ahlak esaslarına aykırı davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi hâlinde ihlalin mahiyetine göre Komisyon tarafından gerekçeleri de belirtilerek basın kartı sahibi uyarılabileceği gibi basın kartının iptaline de karar verilebilir.

(3) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (e) bentlerine aykırı duruma düşenlere, 25/5/2005 tarihli ve 5352 sayılı Adlî Sicil Kanununun 12 nci ve/veya 13/A maddeleri gereğince işlem tesis edildiği belirlenmedikçe yeniden basın kartı verilmez.

(4) Basın kartının ikinci fıkra gereğince iptali hâlinde, kartın iade edildiği tarihten itibaren bir yıl geçmedikçe yeniden basın kartı verilmez.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Basın Kartı Alabilecek Yabancı Medya Mensupları

Basın kartı alabilecek yabancı medya mensupları

MADDE 39- (1) 9 uncu maddede sayılan şartlan taşımaları koşuluyla;

a) Yabancı medya kuruluşlannı temsilen Türkiye’de yerleşik olarak faaliyet gösteren veya geçici olarak Türkiye’ye gelen yabancı medya mensuplarına,

b) Türkiye’de yaygın süreli yayınlar ile ulusal ve uluslararası nitelikte yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşlarında çalışan yabancı medya mensuplarına,

görev süresini aşmamak üzere verildiği yılın sonuna kadar geçerli olacak şekilde basın kartı verilebilir.

Yabancı medya mensuplarının basın kartı başvurusu

MADDE 40- (1) Basın kartı talep eden yabancı medya mensupları tarafından, Başkanlık internet sitesinde yer alan elektronik başvuru formu usulüne uygun olarak doldurulur. Aşağıda sayılan belgelerin bir örneği sisteme yüklenir:

a) Medya kuruluşu tarafından görevlendirildiklerini ve hizmet-ücret ilişkisini gösteren belge.

b) Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği veya Başkonsolosluklarından aldıkları basın mensubu olduklarına ilişkin vize ya da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından aldıkları çalışma vizesi.

c) Bağlı bulundukları kuruluşun idare merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye’deki büyükelçilik, elçilik veya konsolosluklarından aldıkları takdim mektubu.

ç) Pasaportlarının vize ve kimlik sayfalarının fotokopisi.

d) Bir adet vesikalık fotoğraf.

(2) Geçici bir süre ile görev yapmak üzere Türkiye’ye gelen medya mensuplan, başvuru formu ekinde, birinci fıkranın (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeler ile birlikte görev sürelerini ve Türkiye’deki çalışma alan ve konularını belirten görevlendirme belgesini ibraz etmeleri şartıyla görev süreleri dikkate alınarak üç ayı geçmemek üzere basın kartı verilebilir. Bu süre, talep edilmesi hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir.

(3) Anadolu Ajansı ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu aracılığıyla başvuran yabancı medya mensuplarından birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen belge istenmez.

Yabancı medya mensuplarının bildirim zorunluluğu, kartlarının iadesi ve iptali

MADDE 41- (1) Basın kartı sahibi yabancı medya mensubu;

a)  Görevinin sona ermesi,

b) Kurum veya yerleşim yeri adresinde değişiklik olması,

c) Türk vatandaşlığına geçmesi,

hâlinde bir ay içinde Başkanlığa yazılı bildirimde bulunmak ve basın kartını iade etmek zorundadır. Bu zorunluluğa uymadıkları tespit edilenlerin basın kartı iptal edilir.

(2) Yabancı medya mensuplarına basın kartı verilmesi veya verilen basın kartının iptal edilmesi hususlarında Başkanlık yetkilidir.

ONUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim

MADDE 42- (1) Başkanlık, basın kartlarının geçerliliğini koruyup korumadığını belirli aralıklarla kontrol eder.

(2) Medya kuruluşları, basın kartı sahibi çalışanlarının adı-soyadı, unvanı ve basın kartı numarası ile sözleşme veya varsa toplu sözleşme bilgilerini içeren onaylı listeleri Başkanlığın talebi üzerine gönderir.

(3) Başkanlık denetim esnasında mesleki çalışmaların gönderilmesini isteyebilir.

(4) Usulüne uygun bildirimde bulunmayan medya kuruluşu sahibi Başkanlıkça uyarılır.

Genel kart değişimi

MADDE 43- (1) Başkanlık genel kart değişimine karar verebilir.

(2) Genel kart değişimi, Başkanlık internet sitesi, Anadolu Ajansı ve Türkiye Radyo- Televizyon Kurumu aracılığıyla duyurulur.

Basın trafik kartı

MADDE 44- (1) Basın kartı sahiplerine talepleri hâlinde basın trafik kartı verilebilir.

(2) Basın trafik kartının verilmesi, kullanılması, sağlayacağı kolaylıklar ve gerektiğinde geri alınmasına ait usul ve esaslar, Başkanlık ve İçişleri Bakanlığınca birlikte tespit edilir.

(3) Yabancı medya mensuplarına basın trafik kartı verilmez.

Basın kartının kaybedilmesi veya yıpranması

MADDE 45- (1) Basın kartının kaybedilmesi veya yıpranması hâlinde Başkanlığa yapılacak başvuru ile basın kartı talep edilebilir.

(2) Basın kartının kaybedilmesi hâlinde, bu durumu belirtir tutanak ve/veya kayıp ilanının bulunduğu gazete nüshası ile hâlen çalışıldığını gösterir belge başvuruya eklenir.

(3) Kayıp veya yıpranma nedeniyle basın kartı talebi, bir takvim yılı içinde en çok iki defa yapılabilir.

(4) Kayıp ve yıpranma nedeniyle yeniden basın kartı talebi hâlinde 8 inci veya 9 uncu maddelerdeki şartları taşımaları kaydıyla, Komisyon karan alınmaksızın Başkanlıkça basın kartı yenilenebilir.

Basın kartına benzer kart düzenleme

MADDE 46- (1) Başkanlıkça verilen basın kartlanna dizgi, fon, tertip, şekil ve renk bakımından benzer kart düzenlemiş veya bu kartlan kullanmış olanların tespiti hâlinde bu kişiler hakkında Başkanlıkça Cumhuriyet Başsavcılıklanna suç duyurusunda bulunulur. Soruşturma ve/veya kovuşturma kesin olarak tamamlanıncaya kadar bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşısalar dahi bu kişilere basın kartı verilmez, varsa basın kartları geçici olarak iptal edilir.

Basm kartının geçerlilik süresi

MADDE 47- (1) Basın kartının geçerlilik süresi on yıldır. Geçerlilik süresi dolan basın kartlan, medya mensubunun bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması kaydıyla, yeniden Komisyon karan alınmaksızın Başkanlıkça yenilenir.

Kart ve hizmet bedeli

MADDE 48- (1) Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenecek kartlar için, maliyetlerini aşmamak kaydıyla kart bedeli ile basımı ve dağıtımı için hizmet bedeli alınabilir. Alınacak bedellerin tahsili ve harcanmasına ilişkin hususlar Başkanlıkça belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 49- (1) 13/12/2018 tarihli ve 465 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Basın Kartı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut basın kartları

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce usulüne uygun olarak verilmiş olan basın kartları, sahiplerinin bu Yönetmelikte belirtilen tüm şartları taşımaları kaydıyla geçerliliğini korumaya devam eder. Daha önce verilmiş olup 5187 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre artık basın kartı alabilme hakkı olmayanların basın kartları ve buna bağlı diğer kartları Başkanlıkça iptal edilir.

Yürürlük

MADDE 50- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 51- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini îletişim Başkanı yürütür.

Orijinal metne ulaşmak için tıklayınız.