İletişim Başkanlığı sürekli işçi alımı mülakat sınav sonuçları

Başkanlığımız Merkez Teşkilatında çalıştırılmak üzere 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere (10) adet Temizlik Görevlisi, (4) adet Güvenlik Görevlisi ve (1) adet Elektrik Teknisyeni alınacağı ilanen bildirilmiş ve Türkiye İş Kurumu tarafından Başkanlığımıza gönderilen listelerde isimleri bildirilen kişilerden asıl ve yedek aday tespiti amacıyla, ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan kura çekimleri noter huzurunda 06.05.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Mezkûr Esaslar’ın “Sınav Şartı” başlıklı Ek-2’nci maddesinin 4’üncü fıkrası gereğince 21.07.2020 tarih ve 63030 sayılı Başkanlık Olur’uyla oluşturulan Sınav Komisyonu tarafından, asıl ve yedek adaylar arasından sözlü mülakata katılmaya hak kazanan adaylara 21-22.07.2020 tarihlerinde sözlü değerlendirme yapılmıştır. Sözlü mülakat sınavı sonucunda Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi ve Elektrik Teknisyeni pozisyonlarına atanması uygun görülenlerin listesi Ek-1’de yer almaktadır.

Bu kapsamda, sözlü (mülakat) sınavdan sonra başarılı bulunduğu ilan edilen adayların ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde Ek-2’de yer alan belgelerin aslını tamamlamak suretiyle Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin tesliminin ardından atama işlemi yapılacaktır. Atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesini müteakip on beş (15) gün içinde aday görevine başlamak zorundadır.

Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen sürede geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Başvuru belgelerinde eksik ya da gerçeğe aykırı beyanı olduğu tespit edilen adayın ataması yapılmaz, yapılmış olsa da iptal edilir.

Adaylara personel alımıyla ilgili olarak ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Ek-1: Atanmaya Hak Kazananların Listesi

Ek-2: Adayların Atama ve Göreve Başlaması İçin Teslim Etmesi Gereken Belgeler