İletişim Başkanlığı sözleşmeli personel (Mütercim-Tercüman) sözlü (mülakat) sınav sonuçları

İletişim Başkanlığı merkez teşkilatında boş bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4/B maddesi kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarına 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde, Başkanlıkça yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre; İngilizce dilinden altı (6) adet Mütercim-Tercüman alınacağı 22/10/2020 tarihinde ilan edilmiştir. Bu çerçevede 14/11/2020 tarihinde Ankara’da yazılı sınav yapılmıştır.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylara 02/12/2020 tarihinde sözlü (mülakat) sınav yapılmıştır. Adaylar sözlü sınav sonuçlarını ve atanmaya hak kazanıp kazanmadıklarının bilgisini sisteme kayıtlı e-posta ve şifreleriyle girerek https://basvuru.iletisim.gov.tr  internet adresinden öğrenebileceklerdir.

Bu kapsamda, sözlü (mülakat) sınavdan sonra başarılı bulunan ve atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde Ek’te yer alan belgelerin aslını tamamlamak suretiyle Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin tesliminin ardından atama yapılacaktır. Atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesini müteakip on beş (15) gün içinde aday görevine başlamak zorundadır.

Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen sürede geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden vazgeçenler, atamaları iptal edilenler ile alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır. Başvuru belgelerinde eksik ya da gerçeğe aykırı beyanı olduğu tespit edilen adayın ataması yapılmaz, yapılmış olsa da iptal edilir.

Adaylara sözleşmeli personel (Mütercim-Tercüman) alımıyla ilgili olarak ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Ek: Adayların Atama ve Göreve Başlaması İçin Teslim Etmesi Gereken Belgeler