İletişim Başkanlığı sözleşmeli personel mülakat sınav sonuçları

Bakanlar Kurulunun  06/06/1978  tarih ve 7/15754 sayılı kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre istihdam edilmek üzere Başkanlığımız merkez teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında münhal bulunan; basın, yayın ve enformasyon faaliyetlerinde ve özellikle simültane tercüme hizmetlerinde çalıştırılmak üzere iki  (2) adet İletişim Personeli(Basın Enformasyon Personeli) ile İngilizce (4), Arapça (2), Rusça (2) dillerinden toplam sekiz (8) adet Mütercim-Tercüman olmak üzere toplam on (10) adet pozisyon için 23/06/2020  tarihinde yazılı sınav yapılmıştı.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylara 23/07/2020 tarihinde sözlü(mülakat) sınavı yapılmıştır. Sözlü(mülakat) sınavı sonucunda İletişim Personeli(Basın Enformasyon Personeli) ve Mütercim-Tercüman pozisyonuna atanması uygun görülenlerin listesi Ek-1’de yer almaktadır.

Bu kapsamda, sözlü (mülakat) sınavdan sonra başarılı bulunduğu ilan edilen adayların ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde Ek-2’de yer alan belgelerin aslını tamamlamak suretiyle Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin tesliminin ardından atama yapılacaktır. Atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesini müteakip on beş (15) gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Yabancı uyruklular için 27/02/2003 tarihli ve 4817 sayılı “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun” gereğince izin alındıktan sonra göreve başlatılacaktır.

Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen sürede geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır. Başvuru belgelerinde eksik ya da gerçeğe aykırı beyanı olduğu tespit edilen adayın ataması yapılmaz, yapılmış olsa da iptal edilir.

Adaylara sözleşmeli personel alımıyla ilgili olarak ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Ek-1: Atanmaya Hak Kazananların Listesi

Ek-2: Adayların Atama ve Göreve Başlaması İçin Teslim Etmesi Gereken Belgeler