GUANGMING RIBAO - ÇİN HALK CUMHURİYETİ
  • XI JINPING, GANSU EYALETİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
  • XI JINPING, BEN YANG İLE MESAJLAŞTI