İletişim Başkanlığı Sözleşmeli Personel (Basın Enformasyon Personeli ve Mütercim-Tercüman)  yazılı sınavına girmeye hak kazananların ilanı

İletişim Başkanlığı merkez teşkilatında boş bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4/B maddesi kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarına 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde, basın, yayın ve enformasyon faaliyetlerinde ve özellikle simültane tercüme hizmetlerinde çalıştırılmak üzere iki  (2) adet Basın-Enformasyon Personeli ile İngilizce (3), Fransızca (1), Almanca (1), Çince (1), Arapça (1), Rusça (1) dillerinden toplam sekiz (8) adet Mütercim-Tercüman olmak üzere toplam on (10) adet sözleşmeli personel alınacağı 07.05.2020 tarihinde ilan edilmişti.

Bu kapsamda, adaylar 08-22 Mayıs 2020 tarihleri arasında başvurularını tamamlamıştır. Sınava girmeye hak kazanan aday listesi Ekte yer almaktadır. Ancak (8) adet Mütercim-Tercüman alımına ilişkin başvuruların değerlendirilmesi sonucunda; Fransızca dili için başvurunun olmaması, Çince ve Almanca dilleri için ise geçerli başvuru bulunmaması nedeniyle Sınav Komisyonu Kararı ile bu diller için alınacak pozisyonlar İngilizce, Rusça ve Arapça dillerinden alınacak pozisyonlara aktarılmıştır. Bu suretle aktarım işlemi sonucunda Mütercim-Tercüman pozisyonlarına alınacakların dağılımı İngilizce (4), Arapça (2) ve Rusça (2) olarak düzenlenmiştir.

Sınava girmeye hak kazanan adaylar, 23 Haziran 2020 tarihinde saat 09:30’da Ankara Üniversitesi TÖMER, Beşevler 10.Yıl Yerleşkesi Ord.Prof.Dr. Şevket Aziz Kansu Binası 4.Kat Yenimahalle/ANKARA adresinde sınava girecektir. Adaylar, sınava girerken kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) ibraz etmek zorundadır.

Sınav salonunda cep telefonu bulundurulmayacaktır. Yanında cep telefonu getiren adayların, sınav başlamadan önce telefonları alınacak ve üzerinde adayın isminin olduğu zarfa koyulacaktır. Sınav salondaki yetkiliye teslim edilen telefonlar, sınav sonunda adaylara zarf içinde geri verilecektir.

Covid-19 salgın tedbirleri gereği adaylar maskesiz olarak sınav salonlarına ve katlara alınmayacaktır. Tedbirler kapsamında adayların sınav salonları önünde toplu olarak beklenmelerine müsaade edilemeyecektir ve sırası gelen adaylar salonlara davet edileceklerdir. Salonlarda da sosyal mesafe kuralları gereği adaylar aralıklı ve salon kapasitesinin %25’ini aşmamak kaydıyla oturtulacaklardır.

Sınav tükenmez kalem ile yapılacak ve kalem sınav yönetimince verilecektir. Sınav soru metinleri medya, iletişim, kamu diplomasisi, uluslararası ilişkiler konularını kapsayacaktır.

 (1) Basın, yayın ve enformasyon hizmetlerinde çalıştırılmak üzere alınacak Basın-Enformasyon Personeli pozisyonu (2 adet) için yapılacak yazılı sınav üç oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.

  • Çeviri Sınavı: 90 dakikalık süre içerisinde 09:30-11:00 saatleri arasında mesleki yabancı dil bilgisini ölçmek amacıyla basın, yayın, enformasyon, kamu diplomasisi ve Başkanlığın uygun gördüğü alanlarda metin çevirisi yaptırılacaktır (İngilizceden Türkçeye, Türkçeden İngilizceye).

 

  • Kompozisyon Sınavı: 60 dakikalık süre içerisinde 11:30-12:30 saatleri arasında mesleki yeterliliklerini ölçmek amacıyla güncel gelişmelere ilişkin olarak verilecek bir konu başlığı çerçevesinde kompozisyon sınavına alınacaktır.

 

  • Yabancı Dil Sözlü Sınavı: Adaylar yabancı dili konuşabilme, anlama ve kavrama yeteneklerinin belirlenmesi amacıyla yabancı dil sözlü sınavına alınacaktır. Adaylardan sözlü olarak bir metni Türkçeye, bir diğer metni İngilizceye çevrilmesi istenecektir. Yabancı Dil Sözlü Sınavı, 14:00-17:30 saatleri arasında Üniversite tarafından belirlenen sıraya göre yapılacaktır. Sözlü sınav esnasında, komisyonun değerlendirme aşamasında kullanması amacıyla, konuşmalar, ses kayıt cihazıyla kaydedilecektir.

 

Başkanlığımız tarafından Basın-Enformasyon Personeli pozisyonuna başvuran adaylar için yapılacak olan ve üç oturumdan oluşan yazılı sınavın her bir oturumundan seksen (80) puan alarak başarılı olan adaylardan puan sırası esas alınmak suretiyle ilana çıkılan pozisyon adedinin üç (3) katına kadar aday sözlü (mülakat) sınava katılmaya hak kazanacaktır.

 (2)  Mütercim-Tercüman pozisyonu için yapılacak yazılı sınav üç oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.

  • Yabancı Dilden Türkçeye Yazılı Çeviri Sınavı: 45 dakikalık süre içerisinde 09:30 – 10:15 saatleri arasında mesleki yabancı dil bilgisini ölçmek amacıyla basın, yayın, enformasyon, kamu diplomasisi ve Başkanlığın uygun gördüğü alanlarda yabancı dilden Türkçeye metin çevirisi yaptırılacaktır.

 

  • Türkçeden Yabancı Dile Yazılı Çeviri Sınavı: 45 dakikalık süre içerisinde 10:15 – 11:00 saatleri arasında mesleki yabancı dil bilgisini ölçmek amacıyla basın, yayın, enformasyon, kamu diplomasisi ve Başkanlığın uygun gördüğü alanlarda Türkçeden yabancı dile metin çevirisi yaptırılacaktır.

 

  • Yabancı Dil Sözlü Sınavı: Adaylar yabancı dili konuşabilme, anlama ve kavrama yeteneklerinin belirlenmesi amacıyla başvuru yaptıkları yabancı dilde sözlü sınavına alınacaktır. Adaylardan sözlü olarak bir metni Türkçeye, bir diğer metni hedef dile çevrilmesi istenecektir. Yabancı Dil Sözlü Sınavı, 14:00-17:30 saatleri arasında Üniversite tarafından belirlenen sıraya göre yapılacaktır.

 

Başkanlığımız tarafından Mütercim-Tercümanlık pozisyonuna başvuran adaylar için yapılacak olan ve üç oturumdan oluşan yazılı sınavın her bir oturumundan yetmiş (70) puan alarak başarılı olan adaylardan puan sırası esas alınmak suretiyle her bir bölümde (İngilizce, Arapça, Rusça) belirlenen pozisyon adedinin üç (3) katına kadar aday sözlü (mülakat) sınavına katılmaya hak kazanacaktır.

Mülakat tarihi, sınav sonuçları ile birlikte www.iletisim.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

Ek: Sınava Girmeye Hak Kazanan Adayların Listesi