Basın kartı, yerli basın-yayın kuruluşlarının Türk uyruklu sahip ve mensuplarına, uluslararası basın- yayın organlarının Türk uyruklu mensuplarına ve Basın Kartı Yönetmeliğinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarının devlet enformasyon hizmetlerinde çalışan personeline, gazetecilik dışında başka bir işinin bulunmaması şartıyla, yerli veya uluslararası bir veya birkaç basın-yayın kuruluşu adına Türkiye’de mukim veya mukim olmamakla beraber görev alanı Türkiye’yi de kapsayan yabancı uyruklu gazetecilere verilen resmî nitelikte bir kimlik belgesidir.

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başlanlığı tarafından Basın Kartı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde verilen basın kartı, hamiline mesleki avantajlar getirdiği gibi çeşitli kolaylıklardan yararlanma imkânı da sunmaktadır. Bu kolaylıklar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • 21 Şubat 2002 tarih ve 24678 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 11/02/2002 tarih ve 2002/3700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden faydalanmak,
  • Müze ve Ören yerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge kapsamında müze ve ören yerlerine ücretsiz biletle girmek,
  • Emniyet Genel Müdürlüğü’nce düzenlenmiş basın trafik kartını ibraz etmek şartıyla devlet törenlerinde, milli veya milletlerarası müsabakalarda, basın toplantılarında, Türk ve yabancı devlet büyüklerinin resmi ziyaret, gezi ve incelemelerinde ve benzeri diğer durumlarda trafik görevlilerinin vereceği işaret ve talimatlar doğrultusunda park etme, durma, duraklama ve geçiş üstünlüğü gibi kolaylıklardan faydalanmak,
  • İlgili mevzuat gereğince silah ruhsatı alma hususundaki kolaylıktan yararlanmak,
  • 5510 sayılı Kanun uyarınca fiili hizmet süresi zammından yararlanmak,
  • 5187 ve 6112 sayılı Kanunlara göre faaliyet gösteren medya kuruluşlarında çalışan basın mensuplarının görevlerini etkin bir şekilde yürütebilmeleri amacıyla 2011 yılından bu yana sürdürülen hizmet damgalı pasaport uygulamasından yararlanmak,
  • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 10/07/2008 tarih ve 2008/5 sayılı genelgesi ekinde belirtildiği üzere nüfus cüzdanının kaybedilmesi durumunda kimlik kanıtlamak üzere kullanmak,
  • Genel Müdürlüğümüz ile Yurtiçi Kargo arasında imzalanan protokol doğrultusunda, kargo gönderimi esnasında fatura kesilmeden önce Yurtiçi Kargo şube veya acente yetkililerine “Basın Kartı Kampanyası”ndan faydalanmak istendiğinin belirtilmesi ve geçerli basın kartının ibraz edilmesi yoluyla yurtiçi standart gönderimlerde; taşıma, adres alım, adres teslim ve sigorta hizmetlerinden %30 indirimli faydalanmak,
  • Belediyeler ve diğer kamu kurumlarının kendi mevzuatları çerçevesinde sağladıkları kolaylıklardan faydalanmak.

Basın kartı başvurusu yapmak için gerekli şartları taşıyan basın mensupları www.iletisim.gov.tr adresinden Basın Kartı bölümüne girip “Basın Kartı Başvurusu” beyanname ekranını doldurarak basın kartı başvurusunda bulunabilirler. Beyannamesini dolduran basın mensubu, beyannamenin çıktısını alıp çalıştığı kurumun yetkilisine onaylatmalı, öğrenim belgesini ekleyerek Ankara’da Ankara Basın Yayın İrtibat Birimine, il müdürlüğü bulunan yerlerde il müdürlükleri, diğer illerde ise bağlı olunan il müdürlüklerine şahsen iletmeli veya posta yoluyla göndermelidir.

Ankara Basın Yayın İrtibat Birimi: Ankara, Bolu, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak
İzmir: İzmir, Manisa
Çanakkale: Çanakkale, Balıkesir
Şanlıurfa: Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin
Konya: Konya, Aksaray, Karaman
Muğla: Muğla, Aydın, Denizli
Gaziantep: Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis
Edirne: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ
Antalya: Antalya, Burdur, Isparta
Bursa: Bursa, Bilecik, Yalova
Afyonkarahisar: Afyonkarahisar, Eskişehir, Kütahya, Uşak
İstanbul: İstanbul, Düzce, Kocaeli, Sakarya
Adana: Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye
Samsun: Samsun, Amasya, Çorum, Sinop, Ordu, Tokat
Trabzon: Trabzon, Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Rize
Kayseri: Kayseri, Nevşehir, Niğde, Kırşehir, Sivas, Yozgat
Erzurum: Erzurum, Ağrı, Ardahan, Erzincan, Iğdır, Kars, Muş, Tunceli

Diyarbakır: Diyarbakır, Bingöl, Bitlis, Batman, Elazığ, Hakkari, Van, Malatya, Siirt, Şırnak

Ankara’da ikamet edenler Ankara Basın Yayın İrtibat Birimi’ne, Genel Müdürlüğün il müdürlüğü bulunan illerde ikamet edenler ilgili il müdürlüğüne, diğer illerde ikamet edenler ise bağlı bulundukları il müdürlüğüne başvurabilir. Bu durum, basın kartları ile ilgili yapılacak tüm başvurular için geçerlidir.

Ayrıca +90 312 583 61 77-79 numaralı Basın Kartı Destek Hattından, +90 530 285 00 00 numaralı WhatsApp Destek Hattından veya basinkarti@iletisim.gov.tr adresinden karşılaşılan problemler hakkında bilgi alınabilir.

Usulüne uygun şekilde başvuru yapan basın mensupları eğitim durumuna göre bir bekleme süresine alınır. Bekleme süresinin tamamlanmasına en erken 1 ay kala www.iletisim.gov.tr adresinden Basın Kartı bölümüne girilerek basın kartı ikinci başvurusu yapılmalıdır. Doldurulan beyannamenin çıktısı alınıp imzalı ve kurum onaylı hali Ankara’da Ankara Basın Yayın İrtibat Birimi, il müdürlüğü bulunan yerlerde il müdürlükleri, diğer illerde ise bağlı olunan il müdürlüklerine şahsen iletmeli veya posta yoluyla gönderilmelidir.

İlk basın kartı başvurusu yapıldıktan sonra sitemizde yer alan Basın Kartı bölümünden Mesleki Çalışma Gönderme ekranı kullanılarak ilk başvuru yapılan tarihten itibaren bekleme süresi içerisinde her aya en az dört adet olmak üzere mesleki çalışma yüklenmelidir.

Basın kartı alabilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekmektedir:
-18 yaşını bitirmiş olmak
-En az lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olmak
-Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak
- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 5 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da şantaj, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, iftira, suç uydurma, müstehcenlik, fuhuş, hileli iflas, zimmet, irtikâp, rüşvet, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçları ile bu suçların özel kanunlardaki karşılıkları ve 5187 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlardan veya bu suçlara tahrik ve teşvikten hüküm giymemiş olmak
-Basın Kartı Yönetmeliğinde belirtilen suçlardan veya bu suçlara teşvik ve tahrikten hüküm giymemiş olmak
-5953 sayılı Kanun hükümlerine uygun sözleşme yapmış olmak
- Gazetecilik faaliyeti dışında ticari, sınai veya zirai faaliyette bulunmamak
- Mesleğini sürekli icra etmek
- Çalıştığı yayın organının Basın Kartı Yönetmeliğine uygun olması

Basın kartı talep eden süreli yayın sahipleri veya tüzel kişi temsilcileri ile radyo ve televizyonların yönetim kurulu başkanlarında, 5953 sayılı Kanun hükümlerine uygun sözleşme yapmış olması ve gazetecilik faaliyeti dışında ticari, sınai veya zirai faaliyette bulunmaması şartları aranmaz.

Başvuru sahipleri başvuru tarihinden itibaren on iki aylık bekleme sürelerine tabi tutulurlar. Bekleme sürelerinin hitamında Basın Kartı Komisyonu’nun uygun mütalaası halinde başvuru sahibine basın kartı düzenlenir.

Mensuplarınca basın kartı başvurusu yapılan basın-yayın kuruluşlarından basın-yayın kuruluşunun türüne göre aşağıdaki belgeler istenmektedir:


GAZETE VE DERGİLERDEN:

1-İmza sirkülerinin aslı veya onaylı örneği,

2-Şirketse; şirketin kuruluş ve amacının belirtildiği Ticaret Sicili Gazetesi ile son yönetim kurulunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi’nin asılları veya onaylı örnekleri, şahıssa; bağlı olunan vergi dairesinden veya mesleki teşekkülden faaliyetine devam ettiğine dair yazı

3-Basın Kanununun 7. maddesi gereğince yönetim yerinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen mevkute beyannamesi

4- Kamuya açık alanlarda satışının yapıldığına dair yeterli sayıda ispat edici belge

5- Gazete ve dergilerin daha önceki sayılarından örnekler gönderilmesi

6- Genel Müdürlük Devlet Enformasyon Sistemine kayıt yapılarak gazete veya derginin her sayısının PDF formatında elektronik olarak sisteme yüklenmesi ve her sayısından birer adedinin başvurunun yapıldığı İl Müdürlüğüne düzenli gönderilmesi

7- Taahhütname

8- Ayrıntılı ticaret sicil kaydı veya esnaf sicili kaydı (oda faaliyet belgesi)


RADYO VE TELEVİZYONLARDAN:
1-İmza sirkülerinin aslı veya onaylı örneği

2-Şirketin kuruluş ve amacının belirtildiği Ticaret Sicil Gazetesi ile son yönetim kurulunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi’nin asılları veya onaylı örnekleri

3-RTÜK yayın lisans belgesinin aslı veya onaylı örneği

4- Varsa kablo veya uydu yayını yapıldığına dair belge

5- Frekans bilgileri beyanı (Basılı ortamda dilekçe ile alınacaktır.)

6-Taahhütname

7- Ayrıntılı ticaret sicil kaydı veya esnaf sicili kaydı (oda faaliyet belgesi)


HABER VE FOTOĞRAF AJANSLARINDAN:

1- İmza sirkülerinin aslı veya onaylı örneği,

2- Ayrıntılı ticaret sicil kaydı veya esnaf sicil kaydı (oda faaliyet belgesi),

3- Basın Kartı Yönetmeliği’nin 8. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen şekilde yapılan abone sözleşmesinin onaylı örnekleri,

4- Basın Kanunu’nun 7. maddesi gereğince yönetim yerinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen mevkute beyannamesi (Başsavcılık kaşeli, alındı belgeli),

5- Ajansların çalışmalarına ilişkin bülten veya kaset çalışması örnekleri,

6- Daha önce basın kartı taşımış gazetecilerin başvuru belgeleri (Basın Kartı Yönetmeliği’nin 8. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen sayıda),

7- Taahhütname,

8- Son yönetim kurulunu veya ortaklık oranlarını gösteren ticaret sicil gazetesi.

Kamu çalışanları basın kartı başvurularında, internet üzerinden doldurdukları beyannameyi birim amirine onaylatmalı ve atama/göreve devam yazısını basılı ortamda ibraz etmelidir. Başvuru sahibi, beyanname ve atama/göreve devam yazısını Ankara’da Ankara Basın Yayın İrtibat Birimi, il müdürlüğü bulunan yerlerde il müdürlükleri, diğer illerde ise bağlı olunan il müdürlüklerine şahsen iletmeli veya posta yoluyla göndermelidir.

Basın Kartı Yönetmeliği’nin, Türkiye’de temsilciliği bulunan uluslararası basın-yayın kuruluşlarında çalışan Türk uyruklu basın mensuplarının durumunu düzenleyen 11/1 maddesi uyarınca ilk defa müracaat eden basın mensuplarına, aşağıdaki evrakla birlikte başvurmaları ve uygun görülmesi halinde basın kartı düzenlenebilmektedir.

1. Basın akreditasyonu (11/1) başvuru formu

2. Fotoğraf (1 adet)

3. Basın-yayın kuruluşunun yayın yaptığı ülkedeki T.C. Büyükelçiliğinden alınacak ve basın-yayın organının ulusal veya uluslararası çapta yayın yapan bir kuruluş olduğunu kanıtlayan belge

4. En az lise mezunu olmak şartıyla noter tasdikli öğrenim belgesi, diploma yabancı ülkelerden alındı ise denklik belgesi

5. Basın-yayın organının yayınlandığı ülkenin Türkiye’deki Büyükelçilik ya da Konsolosluklarından alınacak takdim mektubu

6. Mensubu bulunulan uluslararası basın-yayın organından temin edilecek hizmet-ücret ilişkinizi belirten kurum yazısı

7. Mesleki çalışma örnekleri

Bekleme süresi; ilk defa basın kartı başvurusunda bulunan gazetecilerin, basın-yayın kuruluşu sahiplerinin veya yönetim kurulu başkanlarının ilk başvuru tarihinden itibaren başvurularının Basın Kartı Komisyonu’nun değerlendirmesine sunulacağı tarihe kadar geçen süredir. Bu süreler Basın Kartı Yönetmeliği’nin 17. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre gazeteciler için bekleme süreleri;

Meslekle ilgili bir lisans veya lisansüstü programdan mezun olanlar için altı ay,

Diğer lisans veya meslekle ilgili bir ön lisans programından mezun olanlar için dokuz ay,

Diğer ön lisans mezunları için on iki ay,

Lise mezunları için on sekiz aydır.

İlk defa basın kartı başvurusunda bulunan basın yayın kuruluşu sahipleri veya yönetim kurulu başkanları için bekleme süresi on iki aydır.

Bekleme süresi içerisinde çalışılan basın-yayın kuruluşunun, görev unvanının veya öğrenim bilgilerinin değişmesi durumunda www.iletisim.gov.tr adresinden “Bekleme Süresinde Değişiklik Başvurusu” yapılmalıdır. İlk defa basın kartı başvurusunda olduğu gibi kurum onaylı ve imzalı beyanname Ankara’da Ankara Basın Yayın İrtibat Birimi, il müdürlüğü bulunan yerlerde il müdürlükleri, diğer illerde ise bağlı olunan il müdürlüklerine şahsen teslim edilmeli veya posta yoluyla gönderilmelidir.

İlk defa basın kartı başvurusunda bulunanlar, bekleme süreleri dolduğunda basın kartı taleplerini yenilemek zorundadırlar. “Basın Kartı İkinci Başvurusu” olarak nitelenen bu başvuru, bekleme süresinin dolmasına bir aylık bir süre kalmasından itibaren www.iletisim.gov.tr adresinden yapılabilmektedir. İlk defa basın kartı başvurusunda olduğu gibi kurum onaylı ve imzalı beyanname Ankara’da Ankara Basın Yayın İrtibat Birimi, il müdürlüğü bulunan yerlerde il müdürlükleri, diğer illerde ise bağlı olunan il müdürlüklerine şahsen teslim edilmeli veya posta yoluyla gönderilmelidir.

İşyeri değişikliği durumunda www.iletisim.gov.tr adresinden “Kart Bilgilerinde Değişiklik Başvurusu” yapılması gerekmektedir. Yapılan başvuru sonrasında çıktısı alınıp çalışılan basın-yayın kuruluşu yetkilisine onaylatılmış ve imzalanmış beyanname Ankara’da Ankara Basın Yayın İrtibat Birimi, il müdürlüğü bulunan yerlerde il müdürlükleri, diğer illerde ise bağlı olunan il müdürlüklerine şahsen teslim edilmeli veya posta yoluyla gönderilmelidir. Başvuru yapılan basın-yayın kuruluşunun Basın Kartı Yönetmeliği’nde belirtilen şartları taşıması halinde başvuru sahibine basın kartı düzenlenecektir.

Çalışılan basın-yayın kuruluşundaki görev unvanının değişmesi halinde, www.iletisim.gov.tr adresinden “Kart Bilgilerinde Değişiklik Başvurusu” yapılması gerekmektedir. Başvuru sonrasında çıktısı alınıp çalışılan basın-yayın kuruluşu yetkilisine onaylatılmış ve imzalanmış beyanname Ankara’da Ankara Basın Yayın İrtibat Birimi, il müdürlüğü bulunan yerlerde il müdürlükleri, diğer illerde ise bağlı olunan il müdürlüklerine şahsen teslim edilmeli veya posta yoluyla gönderilmelidir. Başvuru yapılan unvan, Basın Kartı Yönetmeliği’nde sayılan unvanlardan olduğu takdirde başvuru sahibine kart düzenlenecektir

Basın kartının kaybedilmesi nedeniyle yeniden basın kartı talep eden basın mensupları; basın kartının kaybolması halinde zayii ilanı, basın kartının çalınması halinde ilgili emniyet birimince tutulan tutanağı ve çalıştığı basın-yayın kuruluşundan alacağı görev yazısı ile www.iletisim.gov.tr adresinden yapacağı “Kayıp Kart Başvurusu” beyannamesinin imzalı halini Ankara’da Ankara Basın Yayın İrtibat Birimi, il müdürlüğü bulunan yerlerde il müdürlükleri, diğer illerde ise bağlı olunan il müdürlüklerine şahsen teslim etmeli veya posta yoluyla göndermelidir.

Sürekli basın kartı sahipleri için internet üzerinden yapılacak “Kayıp Kart Başvurusu” ile basın kartının kaybolması halinde zayii ilanı, basın kartının çalınması halinde ilgili emniyet birimince tutulan tutanak yeterlidir.

NOT: Basın kartını kaybeden basın mensubu,öncelikle bu durumu Genel Müdürlüğümüze bildirmelidir. Kayıp talebini Genel Müdürlüğümüze bildireceği zamana kadar geçecek süre içerisinde de çalıştığı basın-yayın kuruluşundan ayrılması halinde “Kayıp Kart Başvurusu” yapılmamalıdır. Zayii ilanı ve başvuru formu ile Genel Müdürlüğümüze başvuruda bulunulmalıdır.

Basın kartının yıpranması halinde kart sahipleri, çalıştığı basın-yayın kuruluşundan alacağı görev yazısı ile www.iletisim.gov.tr adresinden yapacağı “Yıpranmış Kart Başvurusu” beyannamesinin imzalı halini Ankara’da Ankara Basın Yayın İrtibat Birimi, il müdürlüğü bulunan yerlerde il müdürlükleri, diğer illerde ise bağlı olunan il müdürlüklerine başvururlar. Başvuruyu müteakip kişiye yeni basın kartı düzenlenir ve eski basın kartı iade alınır.

Sürekli basın kartı sahipleri için internet üzerinden yapılacak “Yıpranmış Kart Başvurusu” yeterlidir.

Basın kartı sahiplerinin geçici işsizlik hallerinde kendilerine serbest basın kartı düzenlenebilmektedir. Serbest basın kartı düzenlenebilmesi için başvuru sahibinin emeklilik hakkını elde edememiş olması, ayrılış tarihinden itibaren bir ay içerisinde basın kartlarını iade etmesi ve bu süre içerisinde işsiz olduğunu beyan etmesi gerekmektedir. Usulüne uygun yapılan başvurularda;

-Beş yıla kadar basın kartı taşımış olanlara dokuz ay,

-Beş ile on yıl arasında basın kartı taşımış olanlara on iki ay,

-On yıldan fazla basın kartı taşımış olanlara on sekiz ay süre ile serbest basın kartı verilebilir.

Söz konusu süreler basın mensubunun işten ayrıldığı tarih itibari ile başlar.

İşyeri veya görev unvanının değişmesi, askerlik, emeklilik ve benzeri nedenlerle işten ayrılma, kart taşıyamayacak başka bir göreve atanma, yayın organlarının başkasına devri veya yayın hayatına son vermesi, belirli bir süre için verilmişse bu sürenin sona ermesi hallerinde basın kartının bir ay içinde iade edilmesi gerekmektedir.

Basın kartının iptal edileceği haller:

1. Basın kartı sahibinin, Basın Kartı Yönetmeliği’nin 6. maddesinde sayılan niteliklere sahip olmadığının anlaşılması veya bu nitelikleri sonradan kaybetmesi,

2. Kart hamilinin sahibi veya bağlı bulunduğu basın-yayın kuruluşunun Yönetmelikte sayılan niteliklere sahip olmadığının anlaşılması veya bu nitelikleri sonradan kaybetmesi,

3. Basın Kartı Yönetmeliği’nin 26. maddesinde yer alan bildirim zorunluluğunun yerine getirilmemesi,

4.Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması veya bu nitelikteki bir beyanın onaylanması,

5. Basın Kartı Yönetmeliği’nin 28. maddesi gereği iade etmesi gereken basın kartının süresinde iade edilmemesi,

6. Basın Kartı Yönetmeliği’nin 27. maddesine göre serbest basın kartı verilmiş gazetecinin çalışmaya başlaması,

7. Basın kartının veya basın trafik kartının bir başkasına kullandırılması,

8. Basın kartının veya basın trafik kartının zayi olması,

Basın kartı iptal edilenler hakkında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile basın-yayın meslek kuruluşlarına bilgi verilir.

Basın kartının iptal edilmesinin sonuçları:

1. Basın Kartı Yönetmeliği’nin 29. maddesinin (a) ve (b) bendleri uyarınca iptali halinde, kart almaya engel durum ortadan kalksa dahi iptal tarihinden itibaren bir yıl,

b) Basın Kartı Yönetmeliği’nin 29. maddesinin (ç) bendi uyarınca iptali halinde, iptal tarihinden itibaren beyanname sahibi için üç yıl, onaylayan için bir yıl,

c) Basın Kartı Yönetmeliği’nin 29. maddesinin (c) , (d), (e) ve (f) bendleri uyarınca iptali halinde, iptal tarihinden itibaren altı ay,

geçmedikçe yeniden basın kartı verilmez.

Bu süreler dolduktan sonra yeniden kart alınmak istenirse usulüne uygun olarak yeni bir başvuru yapılması gereklidir. Yeni başvuru, iptal edilen basın kartının iade edilmesi şartıyla geçerlilik kazanır.

Bu başvurunun yapıldığı tarih, birinci fıkra uyarınca yapılacak işlemler açısından basın kartının iptal tarihi olarak kabul edilir.

Sürekli basın kartı alabilmek için aşağıdaki şartlardan birinin taşınması gerekmektedir: - En az on sekiz yıl basın kartı taşımış olmak

- En az on yıl 5953 sayılı Kanuna göre sözleşmeyle çalışmış, bir süre basın kartı taşımış ve sigorta primleri yatırılmış olmak şartlarıyla, tamamında basın kartı taşımamakla birlikte en az yirmi yıl 5953 sayılı Kanun kapsamındaki işlerde sözleşmeli ya da sözleşmesiz fiilen çalışmak,

-Gazeteciliğe devam edemeyecek derecede malûl olunduğunun sabit olması

Yukarıdaki sürelerin hesabında, serbest basın kartı taşınılan dönemlerin en çok on sekiz ayı hesaba katılır.

Sürekli basın kartı almak için gerekli şartları taşıyanlar, www.iletisim.gov.tr adresinden Sürekli Basın Kartı Başvurusu yaptıktan sonra beyannamenin çıktısını Ankara’da Ankara Basın Yayın İrtibat Birimi, il müdürlüğü bulunan yerlerde il müdürlükleri, diğer illerde ise bağlı olunan il müdürlüklerine şahsen iletmeli veya posta yoluyla göndermelidir.

Basın Kartı Yönetmeliğinde belirtilen, “en az on yıl 5953 sayılı Kanuna göre sözleşmeyle çalışmış, bir süre basın kartı taşımış ve sigorta primleri yatırılmış olmak şartlarıyla, tamamında basın kartı taşımamakla birlikte en az yirmi yıl 5953 sayılı Kanun kapsamındaki işlerde sözleşmeli ya da sözleşmesiz fiilen çalışma” kapsamından yararlanmak isteyen basın mensupları için ise, en az yirmi yıl 5953 sayılı Kanun kapsamındaki işlerde sözleşmeli ya da sözleşmesiz fiilen çalışmanın tamamlanabilmesi için çalışılan ancak sigorta primleri yatırılmayan yıllara ait makul sayıdaki mesleki çalışmanın sitemizde yer alan Basın Kartı bölümünden Mesleki Çalışma Gönderme ekranı kullanılarak yüklenmesi gerekmektedir.

Basın Kartı Komisyonunun uygun mütalaası halinde başvuru sahibine sürekli basın kartı düzenlenir.

Komisyon mütalaasının başvurunun reddi şeklinde olması halinde, başvuru sahibinin talebi red kararını takip eden üçüncü komisyon toplantısında görüşülebilir.

Basın trafik kartı, basın kartı hamillerine Basın Kartı Yönetmeliği’nin 37. maddesi uyarınca Genel Müdürlüğümüz ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında imzalanan bir protokol çerçevesinde verilmektedir. Basın trafik kartı alabilmek için www.iletisim.gov.tr adresinden Basın Trafik Kartı başvurusu yapılması yeterlidir.

Yapılan başvurulara istinaden düzenlenen basın kartları ve basın trafik kartları, Ankara’da, Ankara Basın Yayın İrtibat Birimi tarafından, diğer illerde ise il müdürlüklerimiz aracılığıyla teslim edilmektedir.

Hizmet Damgalı Pasaport başvuruları;

http://www.iletisim.gov.tr/turkce/hizmet-damga-pasaport adresinden yapılmaktadır.

Müracaat ile ilgili işlemler yapıldıktan sonra yurt dışına görevli gidecek basın mensuplarının görev onayları, uygun görülmesi halinde, Genel Müdürlüğümüz tarafından düzenlenmektedir. Görev onayları alınan basın mensuplarınca doldurulacak pasaport talep formu yetkili amir tarafından onaylanarak ilgili mercilere intikal ettirilmektedir. İlgili mevzuat doğrultusunda; imzaladığı taahhütname ile hizmet damgalı pasaport alan basın kartı sahibinin, görevle ilgili seyahatini tamamlamasını takiben, en geç bir hafta içerisinde geçerliliği devam eden pasaportunu muhafaza edilmek üzere Genel Müdürlüğümüze teslim emesi gerekmektedir. Bir sonraki seyahatinde tekrar Genel Müdürlüğümüze müracaat ederek pasaportunu alabilecektir.

Hizmet damgalı pasaportlarla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğünce çıkarılan uygulama rehberi ve yayımlanan genelgelerde belirtilen hususlara riayet edilmesi esastır.

Yalnızca basın kartı sahipleri hizmet damgalı pasaport hizmetinden faydalanabilirler.

Basın Kartı Komisyonu, yılda en az üç defa Genel Müdürlüğümüzün çağrısı üzerine olağan olarak toplanır. Ancak, ihtiyaç halinde Genel Müdürlüğümüzün çağrısı ile olağanüstü toplanabilir.

Basın Kartı Komisyonu toplantıları üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile yapılmaktadır. Kararlar, toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

​5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesine göre gazeteci kıdemi, meslekte en az beş yıl çalışmış olan gazetecilere tanınan haktır. Kıdem hakkı gazetecinin mesleğe ilk giriş tarihinden itibaren hesaplanır. Akdin feshi halinde gazeteci, bu süreye göre hesaplanacak tazminatı almaya hak kazanır.

5953 sayılı Kanun uyarınca gazetecilerin kıdemlerinin tespiti görevi Genel Müdürlüğümüze verilmiştir. Bu nedenle basın sektöründe çalışanlar ile çalıştırılanlar ve sair kuruluşlar arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümünde Genel Müdürlüğümüzde bulunan bilgi ve belgeler kaynak kabul edilmektedir. Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüz yerel bölgesel ve ulusal basın kuruluşlarında çalışan gazetecilerin kıdemlerinin en güncel halini tespit etmeye çalışmaktadır. Ayrıca hazırlanan doküman ve formlar sayesinde, sözleşme ve fesih beyannamelerinin daha doğru hazırlanması sağlanmıştır. Ulaşılacak son noktada, Medya sektöründe 5953 sayılı Kanuna tabi çalışanların tüm sözleşme ve özlük haklarının bulunduğu kapsamlı bir veri tabanı oluşturularak sektör hareketliliği anlık izlenebilecektir.

Anayasamızın “Basın hürriyetini” düzenleyen 28 inci maddesinin “Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve malî teminat yatırma şartına bağlanamaz.” hükmü ve “Süreli ve süresiz yayın hakkı”nı düzenleyen 29 uncu maddesinin “Süreli veya süresiz yayın önceden izin alma ve malî teminat yatırma şartına bağlanamaz. Süreli yayın çıkarabilmek için kanunun gösterdiği bilgi ve belgelerin, kanunda belirtilen yetkili mercie verilmesi yeterlidir.” hükümleri ile 5187 sayılı Basın Kanunu’nun “süreli yayın sahibi” olmayı düzenleyen 6 ncı maddesinin “Gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları süreli yayın sahibi olabilirler.” ve 7 nci maddesinin “Süreli yayınların çıkarılabilmesi için, kaydedilmek üzere yönetim yerinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığına bir beyanname verilmesi yeterlidir.” hükümleri ve Basın Kanunun diğer hükümlerine göre işlem yapılması gerekmektedir.

Bu nedenlerle süreli yayın çıkarmak için önceden izin alınmasına gerek yoktur. 5187 sayılı Basın Kanununun 2, 4, 5, 6 ve 7 nci maddelerindeki prosedürlerin izlenmesi gerekmektedir. 5187 sayılı Basın Kanunu’na www.iletisim.gov.tr web adresinden ulaşılabilir.

Kurumumuza Basın Kartı talebi durumunda başvuru yapılması gerekmektedir.

İnternet sayfamızda “Türk Basınına Erişim” başlığı altında süreli medyaya ait künye bilgileri yayınlanmaktadır.

231 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile teşkilat ve görevleri belirlenen Genel Müdürlüğümüz, Genel bütçeye dâhil bir kamu kurumu olup, Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaçları ve kadro kontenjan durumları da göz önünde bulundurularak, personel istihdamı iki şekilde yapılmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alımları Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacına binaen, ulusal yayımlanan en yüksek tirajlı gazete ile Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında (www.iletisim.gov.tr) yayımlanan ilanlarla unvanları ve şartları belirtilen pozisyonlara 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde yapılmaktadır.

Kadrolu personel istihdamı ise Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik çerçevesinde KPSS sonuçlarına göre Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla ve merkezi tercih sistemiyle yapılmaktadır.

Gazetelerde yapılan haber yüzünden zarara uğradıklarını düşünen kişilerin şikâyet yeri bulundukları yerin adli mercileridir. Ülkemizde basın özgürlüğü Anayasa’mızın 28-32 nci maddeleri ve 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 3 üncü maddesi ile güvence altına alınmıştır. Bu özgürlüğün hangi şekilde sınırlandırılacağı da Anayasa’da basın özgürlüğünü düzenleyen 28 inci maddenin 3 üncü fıkrasının devamında ve Basın Kanununun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında zikredilmektedir. Anayasa’ya ve Basın Kanunu’na www.iletisim.gov.tr web adresimizden ulaşabilirsiniz.

Aynı şekilde gazetelere ve yapılan haberlere ilişkin özgürlüğün sınırları da bu mevzuatta yer almaktadır. Basın Kanununun 11 inci maddesinde “Cezai Sorumluluk”, 13 üncü maddesinde ise “Hukuki Sorumluluk” düzenlenmiştir.

Genel Müdürlüğümüzün gazetelere yönelik yaptırıma ilişkin herhangi bir yetkisi yoktur.

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının görev ve yetkilerini belirleyen 231 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca basın kuruluşlarına veya mensuplarına aynî veya nakdî yardım yapılmamaktadır.

Resmi ilanlar Basın İlan Kurumunun görev kapsamındadır.

Genel Müdürlüğümüzün kuruluş tarihi olan 1920’den günümüze kadar uzanan fotoğraflama çalışmalarından oluşan arşivimiz, bir anlamda Cumhuriyet tarihimizin görsel hafızasıdır. Fotoğraf arşivimiz, İletişim Başkanlığı logosuyla yayımlanma koşuluyla ilgililerin kullanımına açıktır. Kullanım için Basın Yayın Dairesi Başkanlığı’na başvurulabilir.

ULUSLARARASI BASIN MENSUPLARINA YÖNELİK BASIN KARTI VE AKREDİTASYON İŞLEMLERİ

Uluslararası basın-yayın organlarını temsilen ülkemize görev yapmak üzere atanan basın mensuplarının görevlerini yerine getirebilmeleri için belirli sürelerle verilen basın kartıdır.

Temsilci, muhabir, kameraman, foto muhabiri gibi sıfatlarla ülkemize atanan basın mensuplarına talepleri halinde basın kartı verilebilir. Türkiye’ de faaliyet gösteren her uluslararası ajans ve TV kuruluşunun yabancı uyruklu mensuplarından en çok 7 kişiye, radyo ve diğer yayın kuruluşlarının yabancı uyruklu mensuplarından her kurum için en çok 3 kişiye süreli basın kartı verilir.

Ülkemize daimi statüde atanan uluslararası basın mensupları aşağıda sıralanan belgelerle birlikte on-line olarak (http://www.byegm.gov.tr/turkce/ uluslararasi-basin-mensuplari) adresinden müracaat ederek o yılın sonuna kadar geçerli basın kartı edinebilirler.

1.Yayın organının yayınlandığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliği veya başkonsolosluklarından alacakları basın mensubu vizesi (sadece ilk gelenler)
2.Görev yaptıkları basın yayın kuruluşlarından görevlendirdiklerini ve ücretlerini gösteren belge
3.Görev yaptıkları basın yayın kuruluşunun Türkiye’deki Büyükelçilik, Elçilik veya Konsolosluklarından alacakları takdim mektubu
4.Pasaportun vize ve kimlik sayfa fotokopileri
5.İkamet tezkeresi ve temdit sayfalarının fotokopileri (ilk gelenler hariç)
6.Bir adet vesikalık fotoğraf
7.Mesleki çalışma örnekleri ile birlikte on-line olarak (http://www.byegm.gov.tr/turkce/yabanci-basin-mensuplari) adresine müracaat edilebilir. (ilk gelenler hariç)

Uluslararası basın mensupları süreli basın kartlarını her yılın başında, o yılın sonuna kadargeçerli olmak üzere ilk başvuruda izledikleri yolu izleyerek yenileyebilirler.

Başvurunun uygun görülmesi halinde 2-3 gün içerisinde basın kartı düzenlenebilir

İKAMET VE ÇALIŞMA İZNİ

- Kendilerine süreli basın kartı düzenlenen uluslararası basın mensupları ikamet izni almaları gerektiği hususunda bilgilendirildikten sonra ikamet izni vermeye yetkili makam olan ikamet ettikleri ilin Göç İdaresi Müdürlüklerine yönlendirilirler.

- Konuya ilişkin olarak İstanbul’da İl Müdürlüğümüz, Ankara ve diğer illerde ise Genel Müdürlüğümüz bir yazıyla ilgili Göç İdaresi Müdürlüklerine uluslararası basın mensubuna ikamet izni verilmesi hususunda gerekli yazıyı yazar ve gazetecilere basın kartlarının süresi kadar ikamet izni verilmesine aracılık yapar.

- Bu işlem yılsonunda basın kartlarının yenilenmesinin ardından ikamet temdit işlemi olarak her yıl tekrarlanır.

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 4817 sayılı “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun” uyarınca ülkemizde medya sektöründe istihdam edilmek istenen yabancı uyruklulara verilecek çalışma izinlerine esas olmak üzere Genel Müdürlüğümüzün görüşlerini talep eder.

- Konuya ilişkin görüş Enformasyon Dairesi Başkanlığı, Yerleşik Uluslararası Basın Hizmetleri Birimi tarafından hazırlanıp ilgili kuruma iletilir.

12/11/1987 tarih ve 19632 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yabancı Basın Yayın Organları İle Bunların Yabancı Uyruklu Mensuplarına Sağlanacak Gümrük Kolaylıkları Hakkında Esaslar” ın 3. Maddesine göre:
Uluslararası basın yayın organları ile bunların yabancı uyruklu mensuplarının, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce onaylanacak takrirlerle birlikte veya sonradan getirecekleri mesleki araç ve gereçleri, bunların yedek parçaları, büro malzemeleri, istihlak ve kullanımları için her türlü eşya ile otomobil, minibüs, karavan ve benzeri taşıtları her türlü gümrük vergi, resim ve harçlardan muaftır.

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce onaylanacak takrire dayanarak:

“Yabancı Basın Yayın Organları İle Bunların Yabancı Uyruklu Mensuplarına Sağlayacak Gümrük Kolaylıkları Hakkında Esaslar” ın 4. Maddesine göre:

- Türkiye’ye devamlı görevle gelen yabancı uyruklu gazeteciler beraberlerinde veya gelişlerinden itibaren altı aylık süre içinde gümrükten muaf bir özel araç ithal edebilir veya mahallen satın alabilirler,

“Yabancı Basın Yayın Organları İle Bunların Yabancı Uyruklu Mensuplarına Sağlayacak Gümrük Kolaylıkları Hakkında Esaslar” ın 5. Maddesine göre:

-Uluslararası basın yayın organlarının Türkiye temsilcilikleri, gümrükten muaf bir hizmet taşıtını ithal edebilirler.

İthal talebinde bulunacak gazeteciler, varsa Türkiye’deki Temsilcilikleri, yoksa mensubu oldukları basın yayın organlarınca 5 örnek doldurulan takrirlere;

a) Mensubu oldukları basın yayın organınca Türkiye’de devamlı görevlendirildiklerini tesvik eden belgeyi,
b) Mensubu oldukları basın yayın organıyla imzalanmış hizmet sözleşmesini,
c) Türkiye’de aldıkları çalışma ve ikamet iznini,
d) Aracın Türkiye’ye girişini tevsik eden belgeyi,
e) Sahiplik belgesini,
f) Yüksek mali mesuliyetli 3. Şahıs sigorta poliçesini,
g) Orijinal alış faturasını,
h) Trafik ruhsatnamesini,
ı) Kimlik kartı fotokopisini,
i) Aracın tüm aksesuarları ile Türkiye’ye giriş tarihi ve yerini belirten bilgiler dahil olmak üzere, aracın tüm niteliklerinin belirtilmesi gerekir.
Genel Müdürlük, inceleme sonunda uygun gördüğü takrirleri onaylayarak, ilgili gümrük idaresine gönderir.

İthal edilmiş olan otomobillerin ihraç satış ve devri, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün takdirine bağlıdır.

Karayolları Trafik Kanunu’na göre, aracı kendisi ve eşi dışında kimse kullanamaz.

Uluslararası basın yayın organları ve basın yayın mensupları, mesleklerinin ifası için gerekli her türlü teknik araç ve gereç ile bunların yedek parçalarını, takrire dayalı olarak, gümrük, vergi, resim ve harçlarından muaf olarak ithal edebilirler.

Görev süresi içinde yeni veya ikinci bir ana malzeme ithali için, gerekçeli bir başvuru ile Genel Müdürlüğün izni, siparişin verilmesinden önce alınır.

Bu araç ve gereçlerin kesin ayrılış veya faaliyete son verme hallerinde aynı haklara sahip gazetecilere veya temsilciliklere devredilmesi veya gümrük ve diğer mükellefiyetler yerine getirildikten sonra 3. şahıslara satışı Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün iznini almak suretiyle gerçekleştirilebilir. Ayrıca, söz konusu araç ve gereçler Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün iznini almak suretiyle ihraç ve gümrüğe terk edilerek de elden çıkarılabilir.

“Yabancı Basın Yayın Organları İle Bunların Yabancı Uyruklu Mensuplarına Sağlayacak Gümrük Kolaylıkları Hakkında Esaslar” ın 19. Maddesine göre:

Türkiye’de görevlendirilen uluslararası basın yayın mensuplarının beraberlerinde veya gelişlerinden itibaren altı aylık süre içinde getirecekleri kişisel ve ev eşyaları ile Temsilciliklere ait büro eşyalarının gümrükten muaf olarak ithali, ayrıntılı bir listenin yer aldığı takrire istinaden gerçekleştirilir. Elektrikli veya elektronik eşyalar için ayrıca ayrıntılı bilgi gereklidir.

-Aynı türden ikinci bir aletin ithali için gerekçeli bir başvuru ile Genel Müdürlüğün izni siparişin verilmesinden önce alınır.
-İthal edilen tüm dayanıklı eşyaların ihraç ve devir işlemleri Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün iznini almak suretiyle gerçekleştirilebilir.

Enformasyon Dairesi Başkanlığı, Yerleşik Uluslararası Basın Hizmetleri Birimi, ülkemizde faaliyet gösteren uluslararası basın yayın organlarının temsilcileri adına Devletin üst makamları ile mülakat taleplerine aracı olur. Öncelikle akreditasyon ve ikamet işlemlerini bitirilmesi gerekmektedir. Bilahare görüşeceğiniz konuların, görüşme tarihlerinin ve muhabir ve kameraman sıfatıyla katılımcıların isimlerinin yer aldığı bir yazıyla Genel Müdürlüğümüze müracaat edilmesi gerekmektedir.