Araştırma ve Analiz Dairesi Başkanlığı, Türk dış politikası öncelikleri doğrultusunda devlet ile hükümet faaliyetlerinin iç ve dış kamuoyuna en hızlı, etkin ve güncel biçimde aktarılması doğrultusunda stratejik iletişim, kamu diplomasisi ve tanıtım stratejileri oluşturulmasına yönelik hizmetler gerçekleştirir. Belirlenen yol haritalarının yaygın ve yeni medya mecralarında uygulanmasını sağlamak üzere faaliyetler yürütür. 

Başkanlık, devlet ve hükümet faaliyetleri doğrultusunda etkin temas sağlanan bölgeler ve ülkelerin medya kuruluşlarının yayınlarını düzenli olarak takip ederek, bölgesel düzeyde etkin iletişim stratejisi oluşturulmasında rol oynar. Küresel düzeyde, iletişim alanında ikili ve çok taraflı işbirliğinin tesisi ve yürütülmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak üzere dönemsel raporlar hazırlar. Kamu diplomasisi alanlarında kuramsal ve uygulamaya yönelik faaliyetler tasarlar.   

İletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeleri yakından takip eden Başkanlık, Genel Müdürlüğün internet yayıncılığı alanındaki çalışmaları ile yeni medya mecralarında yer almasına ilişkin çalışmalar yürütür. Devlet ile hükümet faaliyetlerinin iç ve dış kamuoyuna etkin bir biçimde yansıtılması hedefiyle geleneksel ve yeni medya araçları üzerinden tanıtım faaliyetlerini yürütür. Bu kapsamda, ilgili kurum ve kuruluşlarla yakın temas ve eşgüdümün sağlanması için çalışmalar planlar.

Türkiye’de medya kuruluşlarının yeni medya düzenine entegrasyonunu sağlayacak araştırma ve raporlama yapar ve uygulanmasında etkin rol oynar. Web ve mobil tabanlı uygulamalar ile sosyal medya alanlarındaki yeni fırsatları araştırmak; eğitim ve bilgilendirme toplantılarıyla gerek basın gerekse kamu aktörlerine danışmanlık hizmeti vermek Başkanlığın faaliyetleri arasında yer alır. Buna ek olarak, yerel ve yaygın medya mensupları ile yeni medya mecraları üzerinden etkin bir iletişim süreci tesis eder.

Başkanlık ayrıca, Türkiye’nin dış politikası doğrultusunda yürütülecek tanıtım faaliyetleri çerçevesinde uluslararası düzeyde ekonomik, sosyal ve kültürel bağların geliştirilmesi amacıyla faaliyetler yürütür. Bu bağlamda, çevre, insan hakları, göç, iltica, insani yardımlar, ticaret, ekonomi gibi küresel ve insani konulara ilişkin düzenli araştırma, analiz ve raporlama faaliyetleri yapar. Bu raporları devletin ve hükümetin ilgili karar alıcı mekanizmalarıyla paylaşır. Türkiye’nin uluslararası ve bölgesel nitelikli ekonomik, sosyal, kültürel kuruluşlar ile Avrupa Birliği (AB) ve organlarıyla ilişkileri çerçevesinde etkin iletişim stratejilerinin geliştirilmesi hedefiyle faaliyetler gerçekleştirir.


Tel:+90 312 583 64 40
Faks:+90 312 473 64 68
E-posta:aadb@byegm.gov.tr

Basın-Yayın Dairesi Başkanlığı, Basın Kartları, Yayın Hizmetleri, Görsel Hizmetler, Proje ve Uygulama, Halkla İlişkiler ve Ankara Basın-Yayın İrtibat birimlerinden oluşur. Başkanlık, basının güçlendirilmesine yönelik faaliyetler yürütür.

Medya mensuplarına yönelik eğitim seminerleri, bilgilendirme toplantıları, gazeteci değişim programları organize eden Başkanlık, ayrıca yerel medya bölge buluşmaları ve basın özendirme yarışmaları düzenler, ulusal ve uluslararası organizasyonları takip ederek gerektiğinde katılım ve destek sağlar. Türk medyasını güçlendirmek başta olmak üzere görev alanı ile ilgili projeleri hayata geçirerek yürütülmesini sağlar. Bu kapsamda İl Müdürlüklerince yürütülecek etkinlik ve projelere destek sağlayarak yerelde daha etkin çalışmalara imza atar.

Araştırma-geliştirme faaliyetleri ve akademik çalışmalar yürütür, bunun sonuçlarını kamuoyu ve ilgililerle paylaşır. Gündemde yer alan haberlere ilişkin yerel medya analiz raporları hazırlayarak karar vericilere sunar.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüm periyodik yayınlara ait bilgilerin kaydını tutar ve Türk Basını başlığı altında kamuoyu ile paylaşır.

Basın mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırıcı faaliyetler de yürüten Başkanlık, basın mensuplarının daha rahat görev yapmalarına, gazetecilik mesleğinin itibarının korunmasına ve seçkin meslekler arasında yer almasına katkı sağlayan “Basın Kartı” iş ve işlemlerine ilişkin sekretarya görevini yürütür.

1920’li yıllardan bu yana çıkarılan ‘Ayın Tarihi’ adlı yayın,  Başkanlığın yürüttüğü faaliyetler arasındadır. Özellikle tarihçiler ve araştırmacılar için bir kaynak niteliğindeki bu yayın,  dünya ve ülkemizle ilgili ekonomik, siyasal, sosyal içerikli haberlerin ulusal basından özetlenmesiyle oluşur.  Aylık yayınlanan Ayın Tarihi, aynı zamanda web ortamına da aktarılmaktadır.

Kurulduğu günden bu yana oluşturduğu fotoğraf arşivi ile bu alanda Türkiye’nin sayılı kurumlarından biri olarak, arşivinde yer alan yaklaşık 500 bin fotoğrafın dijital ortama aktarılması, fotoğraf sergileri düzenlenmesi, yine bu alanda yapılan kitap çalışmaları Basın Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

Başkanlık ayrıca Genel Müdürlüğün halkla ilişkiler faaliyetlerine yön vererek; kurumsal kimlik çalışmaları, kurum imajı ve tanıtımı, yurt içi teşkilatın faaliyetlerinin yönlendirilmesi, kurumsal iletişim çalışmaları, kurum faaliyet ve etkinliklerinin kamuoyuna duyurulması, Genel Müdürlüğe gelen bilgi edinme taleplerinin karşılanması görevlerini yürütür. 


Tel:+90 312 583 62 02
Faks:+90 312 473 64 72
E-posta:basinyayindairesi@byegm.gov.tr

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, görevlerini altı ana başlık altında yürütmektedir:

1) İdari ve Sosyal Hizmetler Birimi; Hizmet binasının sürekli temiz ve hijyen koşullarına uygun kalması için gerekli önlemleri alır, temizlik hizmetlerini yerine getiren personelin iş programını ve denetimini yapar. Hizmet binasının elektrik, telefon, su ve doğalgaz gibi genel ve temel ihtiyaçlarının temin edilmesini sağlar ve takibini yapar. Genel Müdürlüğün bünyesinde kullanılacak taşıtların teminini sağlar;  bunların her türlü bakım ve onarımlarını yapar. Yiyecek Yardımı Yönetmeliği kapsamında kurum personeline yemek hizmetinin sunulmasını ve yemek salonunun tefriş, düzen ve temizliğini sağlar. Genel Müdürlük hizmet binasının gerekli bakım onarımını yaptırır ve hizmet binasının iç-dış koruma ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü tedbiri alır. Kurum binasında bulunan sanat galerisinin düzenlenmesini, hazırlanan plan çerçevesinde etkin kullanılmasını sağlar. Sergi organizasyonlarının gerçekleştirilmesinde gerekli görüşmeleri yapar. Ayrıca sosyal tesislerin kullanımı ve işletilmesi ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirir. Kurum personeli ile ailelerinin ilk kademe sağlık hizmetlerini yürütür.

2) Bilgi İşlem Birimi; Genel Müdürlüğün teknik altyapı, yazılım, donanım, işletim sistemlerini kurar; yürütülen bilişim ve iletişim hizmetlerinin aksamadan devam etmesini ve bilgi işletim sisteminin güvenliğini sağlar. Sistemde meydana gelebilecek teknik arızalara müdahale ederek arızanın en kısa zamanda giderilmesini sağlar.

3) Teknik Hizmetler Birimi; Hizmet binasının gerekli bakım onarımını yapar. Genel Müdürlüğümüzün demirbaş eşyalarının gerekli teknik bakım onarımını yaptırır. Hizmet binalarının telefon, elektrik, doğalgaz, klima, kalorifer, ısıtma sistemleri, kablolu yayın, uydu sistemleri, mobilya, inşaat ve benzeri alt yapısının çalışır halde olmasını sağlar.

4) Satın Alma ve İhale Birimi; Başkanlığın ve talep etmeleri durumunda diğer daire başkanlıklarının ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin satın alma veya ihale usulü ile temin edilmesini sağlar.  Periyodik bakımı yapılması gereken malzemelerin bakım ve onarımlarını düzenli bir şekilde gerçekleştirir. Ayrıca Başkanlığın, Taşınır Mal Yönetmeliği’nde belirtilen esas ve usullere göre taşınır işlemlerini yürütür. Genel Müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan su, elektrik, doğal gaz, telefon, internet ve Kablo TV aboneliği gibi iletişim hizmetleri karşılığında tahakkuk eden faturaların ödeme işlemlerini gerçekleştirir.

5) Genel Evrak Arşiv ve Dağıtım Birimi; Genel Müdürlük adına gelen ve giden her türlü evrakın kayıtlarını tutar ve dağıtımını yapar. Genel Müdürlüğün resmi yazışma ve arşiv mevzuatını oluşturur, geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek suretiyle genel arşiv hizmetlerini yürütür.

6) Savunma Uzmanlığı; Sivil Savunma malzeme ve teçhizatının temini ile bakım ve korunmalarını sağlar. Sivil savunma ekiplerinin kuruluşunu ve eğitimlerini yaptırır, ulusal ve uluslararası tatbikatlarda Genel Müdürlüğü temsil eder.


Tel:+90 312 583 60 81
Faks:+90 312 473 66 09
E-posta:destekhizmetleri@byegm.gov.tr

Enformasyon Dairesi Başkanlığı, devlet ve hükümet faaliyetlerinin dış kamuoyuna etkin bir biçimde yansıtılmasına ve bunların dış kamuoyu üzerindeki etkisinin belirlenmesine yönelik hizmetleri gerçekleştirir. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla işbirliği içerisinde dış tanıtma faaliyetlerinde bulunur; yabancı ülkelerle basın alanında ilişkilerin gelişmesi için çaba sarf eder, çeşitli alanlarda uluslararası işbirliği faaliyetleri gerçekleştirir.

Başkanlık, uluslararası medya organlarının ve bunların mensuplarının Türkiye’deki çalışmalarını kolaylaştırmak için tedbirler alır ve uygular; basın alanında uluslararası nitelikte konferans, seminer gibi etkinlikleri düzenler. Uluslararası toplantılar, genel ve yerel seçimler, olağanüstü gelişme, kriz ve doğal afet durumlarında basın merkezleri kurar ve yönetir.

Genel Müdürlüğün davetlisi olarak Türkiye’ye gelen uluslararası basın mensuplarının ziyaret programlarını hazırlar, talep ettikleri yetkili kişi ve kuruluşlarla görüşmelerini sağlar. Uluslararası basın mensuplarının Türk basın mensuplarıyla tanışmaları ve Türk basını hakkında bilgi edinmeleri için ilgili basın kuruluşlarıyla bir araya gelmelerine yardımcı olur. Devlet ve hükümet başkanlarının ülkemize yaptıkları resmi ziyaretlere eşlik eden uluslararası basın mensuplarının mesleki çalışmalarını kolaylaştırmaya yönelik tedbirleri alır ve uygular.

Çeşitli kişi, kurum ve kuruluşların davetlisi olarak veya kendi imkânları ile ülkemize gelen uluslararası basın mensuplarının mesleki çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla gerekli desteği sağlar, talepleri uygun görülenlere Basın Kartı Yönetmeliği çerçevesinde 3 aya kadar ‘Geçici Basın Kartı’ düzenler.

Türkiye’de yerleşik uluslararası basın mensuplarının daimi statüde akreditasyon işlemlerini yapar, Süreli Basın Kartı düzenler, ikamet, ikamet temdit ve gümrük işlemlerine aracılık eder, diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlayarak mülâkat ve çekim izni taleplerine yardımcı olur. Uluslararası basın mensuplarının ülkemizdeki gelişmeler hakkında doğru ve zamanında bilgilenmelerini sağlar, düzenlenecek çeşitli organizasyonlara katılımlarını koordine eder.

Yurt dışında Türkçe veya yabancı dilde yayın yapan ve bu durumu ilgili ülkede bulunan Büyükelçiliğimiz tarafından teyit edilen basın-yayın kuruluşlarının Türk uyruklu sahipleri ile çalışanlarının akreditasyon işlemlerini yürütür. Türkiye dışında bulundukları ülkelerdeki basın organlarında veya Türkçe yayın yapan kuruluşlarda çalışan gazetecilerle ilgili envanter çalışması yapar, bu kuruluşlar ve kişilerle sürekli iletişimi sağlar.

Medya alanında bölgesel ve uluslararası işbirliği mekanizmaları oluşturmaya ve ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmaya yönelik etkinlikler düzenler. Bu kapsamda; Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Topluluklar Medya Forumları (Ankara, Bakü, Bişkek), Balkan Ülkeleri Medya Forumu, Türk-Arap Medya Forumu, Türkiye- Afrika Medya Forumu, Avrupa ve Kuzey Amerika Medya Buluşmaları, Hukuk ve Medya Bağlamında Tarabya Uluslararası İslamofobi Konferansı son beş yıl içerisinde gerçekleştirilen uluslararası organizasyonlardandır.

Başkanlık ayrıca Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü’nün sekretarya hizmetlerini yürütmektedir.


Tel:+90 312 583 62 62
Faks:+90 312 473 65 93
E-posta:enf@byegm.gov.tr

Haber Dairesi Başkanlığı, yurt dışı kamuoyunda Türkiye ile ilgili gelişmeleri takip etmek amacıyla yabancı basını takip eder ve Türkiye’ye ilişkin haberleri süratle devletin üst makamlarına sunar. Başkanlık, bu kapsamdaki haberlerin temini, değerlendirilmesi, yetkililere sunulması, muhafaza edilmesi ile bu faaliyetler için gerekli teknik hizmet ve donanımın sağlanması hizmetlerini yürütür.

Başkanlık, devletin açık istihbarat kaynağı olarak kullanılan bu haberler için 40 dilde haber takibi yapar.  Dünyanın önde gelen yayın kuruluşlarını, 25 yabancı ve 1 yerli haber ajansını, 300 internet haber sitesini, 40 yabancı televizyon kanalı ile 4 önemli radyo istasyonunu takip ederek Türkiye ile ilgili tüm haber ve yorumları kaydedip işler.

Başkanlık, yurt dışındaki 39 basın müşavirliğinden günlük olarak gönderilen haber, yorum ve yayınların çevirilerini orijinalleri ile birlikte yetkili makamlara sunar; Devlet Enformasyon Sistemi (DES) aracılığı ile yetkili makamlara eski haberlere erişebilme imkânı sağlar.  

Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler konusunda “Dış Basın Değerlendirme” ve “Yaygın Basın Değerlendirme” raporları düzenler.  Dış Basın Değerlendirme raporları, seçilen konu hakkında DES’te yer alan haberlerin içerik analizine tabi tutulması yöntemiyle hazırlanır. Yaygın Basın Değerlendirme raporları ise seçilen konu hakkında Türk basınının taranmasıyla elde edilen veriler üzerinden yapılan medya analiziyle oluşturur.

Başkanlık, günlük 35 yaygın ve 200 yerel gazeteyi DES’e aktarır. Bu kapsamda yılda 65 bin yerel gazete kupürler halinde DES'e aktarılır ve ortalama 15 bin yerel haber Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde yayınlanır. DES ile her gün yaygın ve yerel medya içerikleri kupürlenir ve sistemin Türk Basını bölümünde devletin üst makamlarının istifadesine sunulur. Ayrıca yaygın medya ile ajanslar taranarak seçilen haberler “Dünya”, “Gündem”, “Ekonomi ve Siyaset” başlıklarıyla günlük bülten hazırlanır. Bu bülten, DES iPad-iPhone uygulamalarında yayımlanır.

Türkiye gündemini takip etmek isteyen yabancıların istifadesine sunulmak üzere İngilizce haberler özetleyerek günlük olarak kurum internet sayfasında yayımlayan Başkanlık, ayrıca derlenen haberlerin işlenmesi suretiyle “Dünya Basınında Türkiye” bülteni hazırlar.

Adres:
Ceyhun Atıf Kansu Cd. No:122 Balgat/ ANKARA
Tel:+90 312 583 63 02
Faks:+90 312 473 64 82

Genel Müdürlük Hukuk Müşavirliğinin görevleri, 231 sayılı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 12'nci maddesinde sayılmıştır.

Bu görevler:

 • Genel Müdürlüğün diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,
 • Genel Müdürlüğün menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,
 • 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun Hükümleri'ne göre adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Genel Müdürlüğü temsil etmek,
 • Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak
 • Genel Müdürlük birimleri tarafından hazırlanan veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarını hukuki açıdan inceleyerek, görüşlerini bildirmek.

Tel:+90 312 583 58 42
Faks:+90 312 473 64 89
E-posta:bye-hukuk@byegm.gov.tr

Genel Müdürlük teşkilatı içinde yardımcı hizmet birimleri arasında yer alan İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, Genel Müdürlüğün misyon ve vizyonu doğrultusunda; çalışanlarının verimliliğini artırmak ve çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla gerekli tedbirleri alır.

Mesleğinde uzmanlaşmış, motivasyonu yüksek çalışan profili oluşturmak maksadıyla hareket eden Başkanlık, kurumsal ve bireysel hedefler ile ihtiyaçlar doğrultusunda kurum içi ve dışı eğitim programları düzenler. Aynı kapsamda, çalışanların iş yaşamlarında daha mutlu, daha üretken olabilmeleri için yapılması gerekenleri tespit eder. Göreve yeni başlayan aday memurlara yönelik eğitim ve sınav programları yapar.

Genel Müdürlüğün hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik nitelikli insan gücü planlaması ve personel istihdam politikasını oluşturmayı amaçlayan Başkanlık, kadro tekliflerini hazırlayarak kadro iptal veya ihdası ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.

Genel Müdürlüğün merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarında çalışan personelin atama ve yer değiştirme, terfi, intibak, kademe ilerleme işlemlerini yürütür. Ayrıca yıllık, mazeret ve sıhhi izinler ile ücretsiz veya yurtdışı izin işlemlerini yapar.

Personelin özlük hakları ile ilgili işlemleri ve sicil dosyalarını tanzim ederek gizli sicil raporları ile ilgili işlemleri gerçekleştiren Başkanlık, ayrıca istifa, nakil, emeklilik, askerlik ve hizmet borçlanmaları, sosyal güvenlikle ilgili iş ve işlemleri yürütür. Disiplin Kurullarının sekretarya hizmetlerini yürüterek, Kurul kararlarıyla ilgili iş ve işlemleri yerine getirir.

Başkanlık ayrıca çalışan veya emekli olmuş personelin diplomatik, hususi veya hizmet pasaportlarının düzenlenmesi ve temdidi ile ilgili işlemlerini yapar. Yükseköğretim öğrencilerinin staj taleplerini ilgili birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirip, gerekli işlemleri yürütür.

Genel Müdürlük hizmet binasına giriş ve çıkışlarda da kullanılan “Kurumsal Personel Kimlik Kartı”nı verme görevini de üstlenen Başkanlık, kurum hizmetleri ile ilgili Genel Müdürlük Makamı tarafından verilecek diğer görevleri yapar.


Tel:+90 312 583 58 03
Faks:+90 312 473 64 92
E-posta:ikdb@byegm.gov.tr

Tel:+90 312 583 64 03
Faks:+90 312 473 64 55

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 60. maddesinde sayılan görevleri yapmak üzere 2005 yılında 5436 sayılı kanunun 17. maddesi gereği kurulmuştur.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 60. maddesi ve 5436 sayılı kanunun 15. maddesine dayanılarak hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki yönetmeliğin 4. maddesinde “Strateji geliştirme birimlerinin görevleri, aşağıda belirtilen fonksiyonlar kapsamında yürütülür” denilmektedir.

a) Stratejik yönetim ve planlama.

 • Misyon belirleme.
 • Kurumsal ve bireysel hedefler oluşturma.
 • Veri-analiz ve araştırma-geliştirme.

 

b) Performans ve kalite ölçütleri geliştirme.

c) Yönetim bilgi sistemi.

d) Mali hizmetler.

 • Bütçe ve performans programı.
 • Muhasebe, kesin hesap ve raporlama.
 • İç kontrol.

 

İdarelerin görev alanı ve teşkilat yapılarına göre, bu fonksiyonlar alt birimler tarafından yürütülür. Bu fonksiyonlar birleştirilerek bir veya daha fazla alt birim tarafından yürütülebileceği gibi, bir fonksiyon birden fazla alt birim tarafından da yürütülebilir. Ancak, mali hizmetler fonksiyonu kapsamında yürütülen iç kontrol faaliyetinin, diğer faaliyetleri yürüten alt birim ve personelden ayrı bir alt birim ve personel tarafından yürütülmesi zorunludur. Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde, muhasebe yetkililiği görevi, strateji geliştirme biriminin muhasebe-kesin hesap ve raporlama fonksiyonunu yürüten alt birim yöneticisi tarafından yerine getirilir.

Strateji Geliştirme Birimleri ve Görevleri:

Söz konusu yönetmeliğin 5. maddesinde ise, “Aşağıda belirtilen görevler, strateji geliştirme birimleri tarafından yürütülür” denilmektedir.

 • Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
 • İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
 • İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
 • İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
 • Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.
 • İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.
 • İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
 • İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
 • Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
 • Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.
 • İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
 • Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.
 • Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
 • İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
 • İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
 • İdarenin, diğer idareler nezrinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
 • Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
 • Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.
 • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.
 • Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.


Bu çerçevede Başkanlığımız görevlerini aşağıda belirtilen yapılanma kapsamında yürütülmektedir.

1) Bütçe ve Performans Birimi

Bütçe ve Performans Birimi, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bağlı olarak aşağıdaki hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur:

 • Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak,
 • İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Genel Müdürlük bütçesini hazırlamak,
 • Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlamak,
 • Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak,
 • Genel Müdürlüğün yurt içi ve yurt dışı teşkilatına ödenek tahsisini yapmak,
 • Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek,
 • Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve üç aylık dönem gerçekleşme raporu yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
 • Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek,
 • Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
 • Genel Müdürlük faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
 • Merkez, yurt içi ve yurt dışı teşkilatı nakit planlamasını yapmak,
 • Bağlı olduğu Başkanlıkça verilecek benzeri diğer görevleri yapmak.

 

2) Stratejik Planlama Birimi

Stratejik Planlama Birimi, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bağlı olarak aşağıdaki hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur:

 • Genel Müdürlüğün stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, kurumun stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek, stratejik planlamaya yönelik diğer destek hizmetlerini yürütmek,
 • İdare faaliyet raporu ile Genel Müdürlük merkez, taşra, yurt dışı teşkilatı aylık faaliyet raporu ve birim faaliyet raporunu hazırlamak
 • Genel Müdürlüğün misyonu ve vizyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek,
 • Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere karşı tedbirler almak,
 • Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,
 • Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek,
 • Genel Müdürlüğün yönetimi, hizmetlerin geliştirilmesi ve performans ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,
 • Genel Müdürlüğün ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirmek,
 • Merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarına ait resmi yazışma kodlarını güncellemek,
 • Yönetim bilgi sistemine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,
 • Bağlı olduğu Başkanlıkça verilecek benzeri diğer görevleri yapmak.

 

3) İç Kontrol İşlemleri Birimi

İç Kontrol İşlemleri Birimi, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bağlı olarak aşağıdaki hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur:

 • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
 • Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,
 • Ön malî kontrol görevini yürütmek,
 • Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek,
 • Risk değerlendirme ile ilgili görevleri yerine getirmek, risk analizi yapmak,
 • İlgili birimlerden Başkanlığa intikal eden mevzuat tasarıları, mali konularda görüş talebi ve soru önergelerine verilecek cevapları koordine etmek,
 • Bağlı olduğu Başkanlıkça verilecek benzeri diğer görevleri yapmak.

 

4) Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi

Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bağlı olarak aşağıdaki hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur:

 • Genel Müdürlüğün muhasebe hizmetlerini yürütmek ve Genel Müdürlüğün mali istatistiklerini hazırlamak,
 • Genel Müdürlüğün bütçe kesin hesabını hazırlamak,
 • Kamu zararları ile ilgili dosya takibinde bulunmak,
 • Yurt dışı teşkilatının ön ödeme işlemlerini yürütmek ve yurt dışı harcamalara ilişkin mahsup işlemlerini yapmak,
 • Yurt dışı sürekli/geçici görev harcırah işlemleri ile yurt dışı teşkilatı personelinin tedavi giderlerinin takibini yapmak,
 • Başkanlığın ve yurt dışı teşkilatının taşınır kayıt ve kontrol görevi ile Genel Müdürlüğün Taşınır Konsolide Yetkilisi görevlerini yürütmek, mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak,
 • Merkez, yurt içi ve yurt dışı teşkilatı nakit planlamasını yapmak,
 • Başkanlığın gerçekleştirme, satın alma işlemlerini yürütmek,
 • Bağlı olduğu Başkanlıkça verilecek benzeri diğer görevleri yapmak.

 

5) AR-GE Birimi

AR-GE Birimi, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bağlı olarak aşağıdaki hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur:

 • Genel Müdürlüğün hizmet alanlarını etkileyecek iç ve dış unsurların incelenerek, hizmetlerin kalite ve verimliliğini artırıcı genel araştırmalar yapmak,
 • Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili araştırma geliştirme faaliyetlerini yürütmek,
 • İdare faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek hususlara karşı tedbirler almak,
 • Bağlı olduğu Başkanlıkça verilecek benzeri diğer görevleri yapmak.
UYGULAMALAR
PLAN–PROGRAM VE RAPORLAR
MEVZUAT
REHBERLER
BAĞLANTILAR
 
Sgb.NET
PLAN PROGRAM RAPORLAR
 
BİRİNCİL MEVZUAT
Analitik Bütçe Kod Rehberi
MALİYE BAKANLIĞI
e-bütçe
 
 
İKİNCİL MEVZUAT
Bütçe Hazırlama Rehberi
KALKINMA BAKANLIĞI
KBS
İDARİ MEVZUAT
 
SGK
   
e-bordro
         

Tel:+90 312 583 58 53
Faks:+90 312 473 65 96
E-posta:sgd@byegm.gov.tr

Tercüme Dairesi Başkanlığı, genel olarak Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün yazılı ve sözlü tercüme hizmetlerini yürütür.

Türkiye gündeminin dış kamuoyuna yansıtılması maksadıyla her gün ulusal basında yer alan haberler, açıklamalar ve köşe yazıları taranır, gündeme uygun yazılar seçilir ve bu yazıların İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, İspanyolca  ve Arapçaya özet çevirisi yapılıp BYEGM internet sitesinin İngilizce, Arapça ve Rusça  sayfalarında yayınlanır. Bunun haricinde özellikle yabancı basın mensuplarının faydalanması maksadıyla Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan, bakanlar ve ilgili kamu kurum ve kuruluş yöneticilerinin uluslararası nitelik taşıyan konuşmaları veya açıklamaları İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, İspanyolca  ve Arapçaya tercüme edilip yine kurumsal internet sitesinde yayınlanır. Ayrıca, kurumsal sitenin İngilizce, Rusça ve Arapça sayfasının koordinasyonu ve güncellenmesi yine Tercüme Dairesi tarafından sağlanır.

Tercüme Dairesi, yukarıda bahsedilen faaliyetlere ek olarak gerektiğinde Başbakanlıktan istenen yazılı ve sözlü (ardıl-simültane) tercüme taleplerini karşılar.


Tel:+90 312 583 63 22
Faks:+90 312 473 64 57
E-posta:tercume@byegm.gov.tr