HİZMET DAMGALI PASAPORT

BASIN KARTI SAHİBİ BASIN MENSUPLARININ HİZMET DAMGALI PASAPORT BAŞVURULARINDA UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, yerel, bölgesel ve yaygın medyada çalışan basın mensuplarının hizmet damgalı pasaport uygulamasından yararlandırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 5187 sayılı Basın Kanunu ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun hükümleri uyarınca faaliyet gösteren basın yayın kuruluşlarında çalışan ve bu kuruluşlarca geçici olarak yurt dışı görevle görevlendirilen basın kartı sahibi basın mensupları ile Türkiye’de ikamet eden sürekli nitelikte basın kartı sahiplerini kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3-  (1) Bu Yönerge;

a) 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin (B) ve (C) fıkralarına,

b) 8/6/1984 tarihli ve 231 sayılı Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentlerine,

c) 23/03/2001 tarihli ve 24351 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın Kartı Yönetmeliğine,

dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4-  (1) Bu Yönergede yer alan;

a) Basın kartı: Basın Kartı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Genel Müdürlükçe verilen sarı renkli kartı,

b) Genel Müdür: Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürünü,

c) Genel Müdürlük: Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünü,

ç) Görev onayı: Yurt dışına görevli gidecek basın mensubu için Genel Müdürlük tarafından düzenlenen onayı,

d) Görevlendirme yazısı: Faal gazetecilik yapan basın mensupları için basın mensuplarının çalıştıkları basın yayın kuruluşları, sürekli nitelikte basın kartı sahibi olup faal gazeteciliği bırakanlardan basın yayın meslek kuruluşlarınca görevlendirilenler için görevlendirmeyi yapan basın yayın meslek kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları tarafından görevlendirilen basın mensupları için görevlendirmeyi yapan kamu kurum veya kuruluşu tarafından Genel Müdürlüğe hitaben yazılmış olan ve basın mensubunun gideceği ülkeyi, gidiş dönüş tarihlerini ve gidiş amacını belirten yazıyı,

e) Hizmet damgalı pasaport: 5682 sayılı Pasaport Kanunu gereğince kendilerine diplomatik veya hususi damgalı pasaport verilmesi mümkün olmayan kimselere, Hükümetçe, hususi idarelerce veya belediyelerce resmi vazife ile dış memleketlere gönderildiklerinde veya dış memleketlerde vazifeye alındıklarında verilen pasaportu,

f) Pasaport talep formu: Görevlendirme yapılan basın mensuplarınca hizmet damgalı pasaport talep etmek için doldurulacak, şekli ve içeriği İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen formu,

g) Pasaport teslim taahhütnamesi: Görev süresi sonunda pasaportun iade edileceğini taahhüt altına alan, basın mensubu tarafından doldurulacak taahhütnameyi,

ğ) Sürekli basın kartı: Basın Kartı Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyan kişilere ömür boyu verilen basın kartını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru ve Yapılacak İşlemler

 

İbraz edilmesi gereken belgeler, başvuru yeri ve zamanı

MADDE 5- (1) Hizmet damgalı pasaport almak isteyen basın mensuplarından, pasaport talep formu ekinde aşağıdaki belgeler istenir:

a) Basın mensubunun yurt dışına gitmek istediğine dair dilekçe,

b) Görevine devam ettiğine dair belge,

c) Son 6 ay içinde çekilmiş, biyometrik özellikte 2 adet vesikalık fotoğraf,

ç) TC kimlik numarasını içerir nüfus cüzdanı fotokopisi,

d) Görevlendirme yazısı,

e) Pasaport teslim taahhütnamesi,

f) Yurt dışı görevin mahiyetine ilişkin her türlü bilgi ve belge.

(2) Hizmet damgalı pasaport almak isteyen basın mensubu, yurt dışına gidiş tarihinden en az iki hafta önce, başvuru için istenen belgeleri Genel Müdürlüğe ulaştırmak zorundadır.

(3) Genel Müdürlük, hizmet damgalı pasaport başvurularının elektronik ortamda alınmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemeye yetkilidir.

 

Görevlendirmelerin kesinleşmesi

MADDE 6- (1) Yurt dışına görevli gidecek basın mensuplarından başvuruları uygun görülenlerin görevlendirmeleri, Genel Müdür tarafından onaylandığında kesinleşir.

 

Pasaport talep formu ile ilgili işlemler

MADDE 7- (1) Pasaport talep formu Genel Müdür tarafından onaylanır. Ancak, yetki devrine ilişkin hükümler saklıdır.

 

Görev dönüşü yapılacak işlem

MADDE 8- (1) Yurtdışında görevlendirilen basın mensubu, geçerliliği devam eden hizmet damgalı pasaportunu yurt dışı görevinin bittiği tarihten itibaren en geç bir hafta içerisinde muhafaza edilmek üzere Genel Müdürlüğe teslim etmek zorundadır.

(2) Teslim yükümlülüğünün süresinde yerine getirilmemesi halinde yeniden talepte bulunanların başvuruları dikkate alınmaz. Mücbir sebepler bu hükmün dışındadır.

 

Yeniden müracaat

MADDE 9- (1) Basın mensubunun her yurt dışı görevlendirmesinde pasaport talebi yenilenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hususlar

 

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 10- (1) Yurtdışı görevin mahiyeti, gazetecilik faaliyeti kapsamında ve başvuru sahibinin görev alanı ile doğrudan ilgili olmak zorundadır.

(2) Görevlendirme yazısında birden fazla yurtdışı görevi için görev onayı talep edilmesi halinde bunlardan en yakın tarihli olanı dikkate alınır.

(3) Bu Yönerge hükümleri çerçevesinde Genel Müdürlüğe başvuruda bulunmuş olmak yurtdışı görev onayı düzenlenmesini gerektirmez. Basın mensubuna yurtdışı görev onayı verilmesi hususu Genel Müdürlüğün takdirindedir.

(4) Genel Müdürlük, olumsuz değerlendirilen başvurular için bir gerekçe bildirmek zorunda değildir.

 

Basın mensubunun eş ve çocukları

MADDE 11- (1) Basın mensubunun eş ve çocukları için yurtdışı görev onayı verilmez.

 

Bu Yönergede hüküm bulunmayan hususlar

MADDE 12- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hususlarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığının pasaport ile ilgili mevzuatında yer alan hükümler esas alınır.

 

Örnekler

MADDE 13- (1) Yönergede düzenlenen hususlar Ek’te örneklendirilmiştir.

 

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönerge Genel Müdür tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönerge hükümlerini Genel Müdür yürütür.

 

EKLER:

1 - Dilekçe Örneği
2 - Taahhütname Örneği
3 - Pasaport Talep Formu