BASIN KARTI YENİLEME

Basın Kartı yenileme ekranı.

BASIN KARTI
BAŞVURUSU

İlk defa basın kartı başvurusu ekranı.

BASIN KARTI İKİNCİ BAŞVURU

Bekleme süresi sonunda ikinci başvuru ekranı.

SÜREKLİ BASIN KARTI BAŞVURUSU

Sürekli nitelikte basın kartı başvurusu ekranı.

SERBEST BASIN KARTI BAŞVURUSU

Geçici bir süre için işsiz kalanlar için serbest basın kartı başvurusu ekranı.

BASIN TRAFİK KARTI BAŞVURUSU

Basın kartı sahipleri için basın trafik kartı başvurusu ekranı.

BEKLEME SÜRESİNDE DEĞİŞİKLİK BAŞVURUSU

Bekleme süresinde olanlar için her türlü durum değişikliği bildirim ekranı.

KART BİLGİLERİNDE DEĞİŞİKLİK BAŞVURUSU

Basın kartı sahipleri için her türlü durum değişikliği bildirim ve yeni basın kartı talep ekranı.

MESLEĞE GERİ DÖNENLER İÇİN BASIN KARTI BAŞVURUSU

Herhangi bir sebeple basın kartı iptal olanların yeni basın kartı başvurusu ekranı.

KAYIP KART BAŞVURUSU

Basın Kartı veya Basın Trafik Kartının kaybedilmesi halinde yeni kart için başvuru ekranı.

YIPRANMIŞ KART BAŞVURUSU

Basın Kartı veya Basın Trafik Kartının  yıpranması halinde yeni  kart için başvuru ekranı.

 

DURUM SORGULAMA

Başvuru, mesleki çalışma ve kart durumu sorgulama ekranı.

İL İL BASIN KARTI SAHİPLERİ

İl il basın kartı taşıyanları görüntüleme ekranı.

KOMİSYON KARARLARI

Komisyon Karar Tutanağı görüntüleme ekranı.

 

MESLEKİ ÇALIŞMA GÖNDER

Komisyon aşamasındaki basın mensuplarının mesleki çalışma gönderme ekranı.

 

BASIN-YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BASIN KARTLARI BİRİMİ

+90 312 583 61 79

E-Posta: basinkarti@iletisim.gov.tr

Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No:122
Balgat / ANKARA / TÜRKİYE

Basın Kartı Destek Hattı Çalışma Saatleri:
Sabah: 09:15 -12:30
Öğleden Sonra: 13:30-17:45

 

Basın kartı, yerli basın-yayın kuruluşlarının Türk uyruklu sahip ve mensuplarına, yabancı basın- yayın organlarının Türk uyruklu mensuplarına ve Basın Kartı Yönetmeliğinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarının devlet enformasyon hizmetlerinde çalışan personeline, gazetecilik dışında başka bir işinin bulunmaması şartıyla, yerli veya yabancı bir veya birkaç basın-yayın kuruluşu adına Türkiye’de mukim veya mukim olmamakla beraber görev alanı Türkiye’yi de kapsayan yabancı uyruklu gazetecilere verilen resmî nitelikte bir kimlik belgesidir.

Mensuplarınca ilk defa basın kartı başvurusu yapılan basın-yayın kuruluşlarından, basın-yayın kuruluşunun türüne göre istenen belgeler aşağıdaki ekte yer almaktadır.

1) Basın Yayın Kuruluşlarından İstenen Belgeler

2) Taahhütname

Basın Kartı Komisyonu Üyeleri ve Temsil Ettikleri Kuruluşlar

 

Gazeteciler Cemiyeti(Ankara)                                              İbrahim Nazmi BİLGİN(Komisyon Başkanı)

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti                                               Sibel GÜNEŞ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti                                               Abdulvahap MUNYAR

Basın İlan Kurumu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi     Mehmet Nuri KOLAYLI

Basın İlan Kurumu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi     Şevket ERZEN

Basın İlan Kurumu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi     Mustafa ARSLAN

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü                  Habib KAYA

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü                  Okan CANGÜL

Sürekli Basın Kartı Sahibi                                                    Ahmet Emin YILMAZ

Basın Kartı Sahibi                                                                 Mustafa KARTOĞLU

Basın Kartı Sahibi                                                                 Murat Baran ŞEVİŞOĞLU

Medya İşçileri Sendikası                                                       Zihni Oğuz AKIN

Türkiye Gazeteciler Sendikası                                              Halil İbrahim HÜNER

Televizyon Yayıncıları Derneği                                             Ali Can TÜRKOĞLU

Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği                         İdris TAŞ

 

Basın Kartı Komisyonunun oluşumu:

Basın Kartı Yönetmeliğinin 19. maddesine göre;

(1) Komisyon;

a) Genel Müdürlüğü temsilen iki üye,

b) Basın-yayın meslek kuruluşlarının birleşerek oluşturdukları üst kuruluşlar hariç olmak üzere, süreli yayın organları sahip ve/veya çalışanlarınca oluşturulan meslek kuruluşlarından basın kartı sahibi en fazla üyesi bulunan meslek kuruluşunca belirlenecek iki, üye sayısı bakımından ikinci sıradaki meslek kuruluşunca belirlenecek bir üye,

c) 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5 inci maddesinin son fıkrası uyarınca yapılacak toplantıda Anadolu gazete sahipleri arasından seçilecek temsilcilerden teşekkül edecek üç üye,

ç) Sürekli nitelikte basın kartı sahipleri arasından Genel Müdürlükçe seçilecek bir üye,

d) Basın-yayın meslek kuruluşlarının birleşerek oluşturdukları üst kuruluşlar hariç olmak üzere, 6112 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren radyo ve/veya televizyon kuruluşlarının yönetim kurulu başkanları veya çalışanlarınca oluşturulan meslek kuruluşlarından en fazla üyesi bulunan meslek kuruluşunca belirlenecek bir üye,

e) Basın-yayın meslek kuruluşlarının birleşerek oluşturdukları üst kuruluşlar hariç olmak üzere, ulusal düzeyde yayın yapan televizyonları temsil eden meslek kuruluşlarından en fazla üyesi bulunan meslek kuruluşunca belirlenecek bir üye,

f) Basın kartı sahibi gazeteciler arasından Genel Müdürlükçe seçilecek bir üye,

g) Basın kartı sahibi gazeteci üyesi en çok bulunan iki sendika tarafından belirlenecek birer üye,

ğ) (Değişik: 03/06/2018 - 30440) İletişim Fakültesi dekanları veya basın kartı sahibi gazeteciler arasından Genel Müdürlükçe belirlenecek bir üye,

olmak üzere, toplam on beş üyeden oluşur.

(2) Üyelerin görev süresi iki yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Herhangi bir nedenle üyeliğin boşalması veya temsil ettikleri kuruluşların faaliyetlerinin sona ermesi halinde, boşalan üyenin süresini doldurmak üzere aynı usulle yeni bir üye seçilir.

(3) Komisyon ilk toplantısında üyeleri arasından iki yıl süre için bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Genel Müdürlüğü temsil eden üyelerden biri raportörlük görevini üstlenir.

(4) Bu maddenin birinci fıkrasının (b), (d), (e), (f) ve (g)  bentlerine göre basın-yayın meslek kuruluşlarını temsil edecek olan üyeler, en az beş yıldır basın kartı taşımakta olan meslek mensupları arasından seçilirler.

(5) Üyelerin görev süresince temsil ettikleri kuruluşların üye sayılarında meydana gelebilecek değişiklikler dikkate alınmaz.

Komisyonun toplanması, çalışma ve karar alma usulleri:

 

Basın Kartı Yönetmeliğinin 20. maddesine göre;

 (1) Komisyon Genel Müdürlüğün çağrısı üzerine yılda en az üç defa olağan olarak toplanır. Ancak, ihtiyaç halinde Genel Müdürlüğün çağrısı ile olağanüstü toplanabilir.

(2) Komisyon toplantıları, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile yapılır. Kararlar, toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

(3) İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantı en geç on beş gün içinde yapılır. İkinci toplantının tarihi, ilk toplantıya katılan üyeler tarafından salt çoğunlukla belirlenir. İkinci toplantıda üçte iki çoğunluk aranmaz.

(4) Komisyon toplantısına en az üç gün kala Komisyonda görüşülecek dosyalar kesinleştirilerek, listeler Komisyon üyelerine elektronik posta veya faks yolu ile bildirilir. Listeler kesinleştirildikten sonra ekleme ve çıkarma yapılamaz.

(5) Komisyon, dosya üzerinden yaptığı inceleme sonucunda, mesleki çalışmalarını ve mensubu bulunduğu basın yayın kuruluşunun niteliklerini değerlendirerek, talep sahibinin basın kartı alıp alamayacağına karar verir. Fiziksel ortamdaki mesleki çalışmalar, Genel Müdürlüğün belirleyeceği bir yöntemle elektronik ortamda iletilebilir.

(6) Komisyon üyeleri, gündeme alınan her başvuru ile ilgili olarak kabul, şartlı kabul, iade ya da ret yönünde bir karar verir. Toplantılarda çekimser oy kullanılamaz.

(7) Komisyon kararları bir tutanakla tespit edilir. Tutanak, toplantıya katılan üyeler tarafından imza altına alınır. Şartlı kabul, iade veya ret yönünde oy kullanan üyelerin gerekçeli kararları tutanağa eklenir.

(8) Komisyon, en az üçte bir üyesinin gerekli görmesi halinde, talep sahibini davet ederek mesleki çalışmaları hakkında bilgi isteyebilir.

(9) Komisyonca alınan kararlar, Genel Müdürün onayı ile kesinleşir.

Hizmet Damgalı Pasaport başvuruları;

http://www.iletisim.gov.tr/turkce/hizmet-damga-pasaport adresinden yapılmaktadır.

 

Kanun No: 5187               
Kabul Tarihi: 9.6.2004
(Yayımlandığı Resmi Gazete: 26 Haziran 2004 - Sayı:25504)

Amaç ve kapsam

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, basın özgürlüğünü ve bu özgürlüğün kullanımını düzenlemektir.

Bu Kanun basılmış eserlerin basımı ve yayımını kapsar.

Tanımlar

MADDE 2. — Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Basılmış eser: Yayımlanmak üzere her türlü basım araçları ile basılan veya diğer araçlarla çoğaltılan yazı, resim ve benzeri eserler ile haber ajansı yayınlarını,

b) Yayım: Basılmış eserin herhangi bir şekilde kamuya sunulmasını,

c) Süreli yayın: Belli aralıklarla yayımlanan gazete, dergi gibi basılmış eserler ile haber ajansları yayınlarını,

d) Yaygın süreli yayın: Tek bir basın-yayın kuruluşu tarafından aynı isimle basılan ve her coğrafi bölgede en az bir ilde olmak üzere, ülkenin en az yüzde yetmişinde yayımlanan süreli yayın ile haber ajanslarının yayınlarını,

e) Bölgesel süreli yayın: Tek bir basın-yayın kuruluşu tarafından basılan ve en az üç komşu ilde veya en az bir coğrafi bölgede yayımlanan süreli yayını,

f) Yerel süreli yayın: Tek bir yerleşim biriminde yayımlanan süreli yayınlar ile haftada bir veya daha uzun aralıklarla yayımlanan yaygın ve bölgesel yayınları,

g) Yayın türü: Süreli yayınların yaygın, bölgesel ve yerel yayın türlerinden hangisinin kapsamında olduğunu,

h) Süresiz yayın: Belli aralıklarla yayımlanmayan kitap, armağan gibi basılmış eserleri,

ı) Eser sahibi: Süreli veya süresiz yayının içeriğini oluşturan yazıyı veya haberi yazanı, çevireni veya resmi ya da karikatürü yapanı,

j) Yayımcı: Bir eseri basılmış eser durumuna getirip yayımlayan gerçek veya tüzel kişiyi,

k) Basımcı: Bir eseri basım araçları ile basan veya diğer araçlarla çoğaltan gerçek veya tüzel kişiyi,

l) Tüzel kişi temsilcisi: Yayın sahibi veya yayımcının tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin yetkili organı tarafından, yöneticiler arasından belirlenen gerçek kişiyi veya kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenen gerçek kişiyi,

İfade eder.

Basın özgürlüğü

MADDE 3. — Basın özgürdür. Bu özgürlük; bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma haklarını içerir.

Basın özgürlüğünün kullanılması ancak demokratik bir toplumun gereklerine uygun olarak; başkalarının şöhret ve haklarının, toplum sağlığının ve ahlâkının, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği ve toprak bütünlüğünün korunması, Devlet sırlarının açıklanmasının veya suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla sınırlanabilir.

Zorunlu bilgiler

MADDE 4. — Her basılmış eserde, basıldığı yer ve tarih, basımcının ve varsa yayımcının adları, varsa ticarî unvanları ve işyeri adresleri gösterilir. İlân, tarife, sirküler ve benzerleri hakkında bu hüküm uygulanmaz.

Haber ajansı yayınları hariç her türlü süreli yayında, ayrıca yönetim yeri, sahibinin, varsa temsilcisinin, sorumlu müdürün adları ve yayının türü gösterilir.

Sorumlu müdür

MADDE 5. — Her süreli yayının bir sorumlu müdürü bulunur. Sorumlu müdür, birden fazla ise her birinin sorumlu olduğu bölüm belirtilir.

 Sorumlu müdür olabilmek için;

a) Onsekiz yaşını bitirmiş olmak,

b) Türkiye'de yerleşim yeri sahibi olmak ve devamlı oturmak,

c) En az ortaöğretim veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olmak,

d) Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

e) Yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olmamak,

f) T.C. vatandaşı olmayanlar için karşılıklılık koşulu aramak,

gerekir.

Sorumlu müdürün Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olması halinde sorumlu müdürlüğü üstlenmek üzere müdür yardımcısı tayin edilir. Sorumlu müdür için bu Kanunda yer alan hükümler, sorumluluğu üstlenen yardımcı için de geçerlidir.

Süreli yayın sahibi

MADDE 6. — Gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları süreli yayın sahibi olabilirler.

Süreli yayın sahibinin onsekiz yaşından küçük veya kısıtlı olması halinde kanunî temsilcisi, tüzel kişi olması halinde ise tüzel kişi temsilcisi hakkında da 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartlar aranır.

Beyanname verilmesi

MADDE 7. — Süreli yayınların çıkarılması için, kaydedilmek üzere yönetim yerinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığına bir beyanname verilmesi yeterlidir. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen kayıtlar alenidir.

Kayıt için verilen ve yayın sahibi, sahibin küçük veya tüzel kişi olması halinde temsilcisi ile sorumlu müdür tarafından imzalanan beyannamede yayının adı ve mahiyeti, hangi aralıklarla yayımlanacağı, yönetim yeri, sahibinin, varsa temsilcisinin, sorumlu müdürün ad ve adresleri ile yayının türü gösterilir.

Beyannameye, 5 inci ve 6 ncı maddelerde yazılı şartların varlığını gösteren belgeler ile yayın sahibi tüzel kişi ise tüzüğünün veya ana sözleşmesinin veya vakıf senedinin bir sureti eklenir.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından beyanname ve eklerinin teslim edildiğini gösteren bir alındı belgesi verilir.

Beyannamenin incelenmesi

MADDE 8. — Beyannamenin ve eklerinin gerekli veya gerçek bilgileri içermemesi veya yayın sahibinin veya temsilcisinin veya sorumlu müdürün 5 inci ve 6 ncı maddelerde yazılı şartlara sahip olmaması halinde, Cumhuriyet Başsavcılığı beyannamenin verilmesinden itibaren iki hafta içinde eksikliğin giderilmesini veya gerçeğe aykırı bilgilerin düzeltilmesini yayın sahibinden ister. Bu istemin tebliği tarihinden itibaren iki hafta içerisinde yerine getirilmemesi halinde, Cumhuriyet Başsavcılığı yayımın durdurulmasını asliye ceza mahkemesinden talep eder. Mahkeme en geç iki hafta içinde karar verir. Bu karara karşı acele itiraz yoluna başvurulabilir.

Beyanname içeriğinde meydana gelen her değişiklik, iki hafta içinde, gerekli belgelerle birlikte yeni bir beyanname ile aynı makama bildirilir.

Birinci fıkra hükmü, değişikliğe ilişkin beyannameler hakkında da uygulanır.

Sorumlu müdürün bu görevden ayrılması halinde, yenisi tayin edilinceye kadar sorumluluk yayın sahibine veya temsilcisine aittir.

Süreli yayın sahibinin hakkını kaybetmesi

MADDE 9. — Süreli yayın sahibinin beyanname verdiği tarihten itibaren bir sene içinde süreli yayın yayımlanmaz veya yayımlandıktan sonra yayıma üç yıl müddetle ara verilirse beyanname hükümsüz kalır ve sağladığı hak ortadan kalkar.

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri saklıdır. Ancak, bu Kanunun yürürlük tarihinde 5680 sayılı Basın Kanunu gereği mevkute neşredenler, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereği mevkute neşretmekten alıkonulamazlar.

Teslim yükümlülüğü

MADDE 10. — Basımcı, bastığı her türlü yayının imzalı iki nüshasını, dağıtım veya yayımın yapıldığı gün, mahallin Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etmekle yükümlüdür.

Bu yükümlülük, basılmış eserin içerik ve biçim yönünden herhangi bir değişikliği içeren daha sonraki basımları ile tıpkı basımları için de geçerlidir.

Basımcıya bu yükümlülüğünü yerine getirdiğine dair bir alındı belgesi verilir.

Cezai sorumluluk

MADDE 11. — Basılmış eserler yoluyla işlenen suç yayım anında oluşur.

Süreli yayınlar ve süresiz yayınlar yoluyla işlenen suçlardan eser sahibi sorumludur.

Süreli yayınlarda eser sahibinin belli olmaması veya yayım sırasında ceza ehliyetine sahip bulunmaması ya da yurt dışında bulunması nedeniyle Türkiye'de yargılanamaması veya verilecek cezanın eser sahibinin diğer bir suçtan dolayı kesin hükümle mahkûm olduğu cezaya etki etmemesi hallerinde, sorumlu müdür ve yayın yönetmeni, genel yayın yönetmeni, editör, basın danışmanı gibi sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili sorumlu olur. Ancak bu eserin sorumlu müdürün ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkilinin karşı çıkmasına rağmen yayımlanması halinde, bundan doğan sorumluluk yayımlatana aittir.

Süresiz yayınlarda eser sahibinin belli olmaması veya yayım sırasında ceza ehliyetine sahip bulunmaması ya da yurt dışında olması nedeniyle Türkiye'de yargılanamaması veya verilecek cezanın eser sahibinin diğer bir suçtan dolayı kesin hükümle mahkûm olduğu cezaya etki etmemesi hallerinde yayımcı; yayımcının belli olmaması veya basım sırasında ceza ehliyetine sahip bulunmaması ya da yurt dışında olması nedeniyle Türkiye'de yargılanamaması hallerinde ise basımcı sorumlu olur.

Yukarıdaki hükümler, süreli yayınlar ve süresiz yayınlar için bu Kanunda aranan şartlara uyulmaksızın yapılan yayınlar hakkında da uygulanır.

Haber kaynağı

MADDE 12. — Süreli yayın sahibi, sorumlu müdür ve eser sahibi, bilgi ve belge dahil her türlü haber kaynaklarını açıklamaya ve bu konuda tanıklık yapmaya zorlanamaz.

Hukukî sorumluluk

MADDE 13. — Basılmış eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddî ve manevî zararlardan dolayı süreli yayınlarda, eser sahibi ile yayın sahibi ve varsa temsilcisi, süresiz yayınlarda ise eser sahibi ile yayımcı, yayımcının belli olmaması halinde ise basımcı müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Bu hüküm, süreli veya süreli olmayan yayınlarda yayın sahibi, marka veya lisans sahibi, kiralayan, işleten veya herhangi bir sıfatla yayımlayan, yayımcı gibi hareket eden gerçek veya tüzel kişiler hakkında da uygulanır. Tüzel kişi şirketse, anonim şirketlerde yönetim kurulu başkanı, diğer şirketlerde en üst yönetici, şirket ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Zararı doğuran fiilin işlenmesinden sonra yayının her ne surette olursa olsun devredilmesi, başka bir yayınla birleştirilmesi veya sahibi olan gerçek veya tüzel kişinin herhangi bir surette değişmesi halinde, yayını devir alan, birleşen ve her ne surette olursa olsun yayın sahibi gibi hareket eden gerçek ve tüzel kişiler ve anonim şirketlerde yönetim kurulu başkanı, diğer şirketlerde üst yönetici, bu fiil nedeniyle hükmedilecek tazminattan birinci ve ikinci fıkrada sayılanlarla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Düzeltme ve cevap

MADDE 14. — Süreli yayınlarda kişilerin şeref ve haysiyetini ihlâl edici veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayım yapılması halinde, bundan zarar gören kişinin yayım tarihinden itibaren iki ay içinde göndereceği suç unsuru içermeyen, üçüncü kişilerin hukuken korunan menfaatlerine aykırı olmayan düzeltme ve cevap yazısını; sorumlu müdür hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın, günlük süreli yayınlarda yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç üç gün içinde, diğer süreli yayınlarda yazıyı aldığı tarihten itibaren üç günden sonraki ilk nüshada, ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlamak zorundadır.

Düzeltme ve cevapta, buna neden olan eser belirtilir. Düzeltme ve cevap, ilgili yazıdan uzun olamaz. Düzeltme ve cevaba neden olan eserin yirmi satırdan az yazı veya resim veya karikatür olması hallerinde düzeltme ve cevap otuz satırı geçemez.

Süreli yayının birden fazla yerde basılması halinde, düzeltme ve cevap yazısı, düzeltme ve cevap hakkının kullanılmasına sebebiyet veren eserin yayımlandığı bütün baskılarda yayımlanır.

Düzeltme ve cevabın birinci fıkrada belirlenen süreler içinde yayımlanmaması halinde yayım için tanınan sürenin bitiminden itibaren, birinci fıkra hükümlerine aykırı şekilde yayımlanması halinde ise yayım tarihinden itibaren onbeş gün içinde cevap ve düzeltme talep eden kişi, bulunduğu yer sulh ceza hâkiminden yayımın yapılmasına veya bu Kanun hükümlerine uygun olarak yapılmasına karar verilmesini isteyebilir. Sulh ceza hâkimi bu istemi üç gün içerisinde, duruşma yapmaksızın, karara bağlar.

Sulh ceza hâkiminin kararına karşı acele itiraz yoluna gidilebilir. Yetkili makam üç gün içinde itirazı inceleyerek karar verir. Yetkili makamın kararı kesindir.

Düzeltme ve cevabın yayımlanmasına hâkim tarafından karar verilmesi halinde, birinci fıkradaki süreler, sulh ceza hâkiminin kararına itiraz edilmemişse kararın kesinleştiği tarihten, itiraz edilmişse yetkili makamın kararının tebliği tarihinden itibaren başlar.

Düzeltme ve cevap hakkına sahip olan kişinin ölmesi halinde bu hak, mirasçılardan biri tarafından kullanılabilir. Bu durumda, birinci fıkradaki iki aylık düzeltme ve cevap hakkı süresine bir ay ilave edilir.

Zorunlu bilgileri göstermeme

MADDE 15. — 4 üncü maddeye göre basılmış eserlerde gösterilmesi öngörülen hususların gösterilmemesi veya gerçeğe aykırı olarak gösterilmesi halinde, süreli yayınlarda sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili, süresiz yayınlarda yayımcı ve adını ve adresini göstermeyen veya yanlış gösteren basımcı beşyüzmilyon liradan yirmimilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu ceza, bölgesel süreli yayınlarda ikimilyar liradan, yaygın süreli yayınlarda beşmilyar liradan az olamaz.

Durdurulan yayının yayımına devam etme

MADDE 16. — 8 inci maddeye göre mahkeme kararıyla durdurulan yayına, usulüne uygun beyanname vermeden veya değişiklikleri bildirmeden devam edilmesi halinde yayın sahibi, sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili birmilyar liradan onbeş milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu ceza, bölgesel süreli yayınlarda beşmilyar liradan, yaygın süreli yayınlarda onmilyar liradan az olamaz.

Teslim yükümlülüğüne uymama

MADDE 17. — 10 uncu maddeye göre teslim yükümlülüğünü yerine getirmeyen basımcı, üçyüzmilyon liradan birmilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır.

Düzeltme ve cevabın yayımlanmaması

MADDE 18. — Düzeltme ve cevabın yayımlanmasına ilişkin kesinleşmiş hâkim kararlarına uymayan sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili onmilyar liradan yüzellimilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Ağır para cezası, bölgesel süreli yayınlarda yirmimilyar liradan, yaygın süreli yayınlarda ellimilyar liradan az olamaz.

Sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili hakkında verilen ağır para cezasının ödenmesinden yayın sahibi, sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili ile birlikte müteselsilen sorumludur.

Düzeltme ve cevap yazısının yayımlanmaması veya 14 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlara uyulmaksızın yayımlanması hallerinde hâkim ayrıca, masraflar yayın sahibi tarafından karşılanmak üzere, bu yazının tirajı yüzbinin üzerinde olan iki gazetede ilân şeklinde yayımlanmasına da karar verir.

Yargıyı etkileme

MADDE 19. — Hazırlık soruşturmasının başlamasından takipsizlik kararı verilmesine veya kamu davasının açılmasına kadar geçen süre içerisinde, Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme işlemlerinin ve soruşturma ile ilgili diğer belgelerin içeriğini yayımlayan kimse, ikimilyar liradan ellimilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu ceza, bölgesel süreli yayınlarda onmilyar liradan, yaygın süreli yayınlarda yirmimilyar liradan az olamaz.

Görülmekte olan bir dava kesin kararla sonuçlanıncaya kadar, bu dava ile ilgili hâkim veya mahkeme işlemleri hakkında mütalaa yayımlayan kişiler hakkında da birinci fıkrada yer alan cezalar uygulanır.

Cinsel saldırı, cinayet ve intihara özendirme

MADDE 20. — Cinsel saldırı, cinayet ve intihar olayları hakkında, haber vermenin sınırlarını aşan ve okuyucuyu bu tür fiillere özendirebilecek nitelikte olan yazı ve resim yayımlayanlar birmilyar liradan yirmimilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu ceza bölgesel süreli yayınlarda ikimilyar liradan, yaygın süreli yayınlarda onmilyar liradan az olamaz.

Kimliğin açıklanmaması

MADDE 21. — Süreli yayınlarda;

a) 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre evlenmeleri yasaklanmış olan kimseler arasındaki cinsel ilişkiyle ilgili haberlerde bu kişilerin,

b) 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 414, 415, 416, 421, 423, 429, 430, 435 ve 436 ncı maddelerinde yazılı cürümlere ilişkin haberlerde mağdurların,

c) Onsekiz yaşından küçük olan suç faili veya mağdurlarının,

Kimliklerini açıklayacak ya da tanınmalarına yol açacak şekilde yayın yapanlar birmilyar liradan yirmimilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu ceza bölgesel süreli yayınlarda ikimilyar liradan, yaygın süreli yayınlarda onmilyar liradan az olamaz.

Basılmış eserleri engelleme, tahrip ve bozma

MADDE 22. — Kanuna uygun olarak basılmış eserleri, bunların yayımını veya dağıtımını veya satışını önlemek amacıyla tahrip eden veya bozan kimse, fiili daha ağır bir suç teşkil etmediği takdirde, bir yıla kadar hapis ve birmilyar liradan beşmilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır.

Kanunun aradığı şartlara uyulmasına rağmen süreli ve süresiz yayınların basılmasını, yayımını, dağıtımını veya satışını şiddet veya tehditle engelleyen kimse, fiili daha ağır bir suç teşkil etmediği takdirde, iki yıla kadar hapis ve ikimilyar liradan onmilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır.

Yukarıdaki fıkralarda öngörülen fiiller, umumi mahalde veya matbaanın veya umuma satış yapan veya dağıtım yapan yerlerde birden fazla kişi tarafından işlendiği takdirde verilecek ceza yarıya kadar artırılır.

Süreli yayınların dağıtımı

MADDE 23. — Süreli yayınların dağıtımını yapan kişiler, kendilerinden dağıtımı istenen yayınları, dağıtımını yaptıkları diğer yayınlar için aldıkları satış fiyatı, tiraj ve sayfa sayısına göre belirlenen dağıtım ücretini aşmayacak bir bedel karşılığında, dağıtmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğe aykırı davrananlar, dağıtımından kaçındıkları yayının toplam bedelinin on misli ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.

Süreli yayınları perakende olarak satışa sunan gerçek veya tüzel kişiler, aynı anda diledikleri kadar dağıtım şirketiyle anlaşıp diledikleri yayınları satabilirler. Hiç kimse, bu kişilere, rakip yayınları satmama yükümlülüğü getiremez ve bu yayınları satmama koşuluna bağlı olan veya bu sonucu doğuracak edimlerde bulunamaz.

Yeniden yayım

MADDE 24. — Bir süreli yayında yayımlanmış haber, yazı ve resimleri kaynak göstermeksizin yeniden yayımlayanlar beşmilyar liradan onmilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.

Bu eserleri, yeniden yayım hakkı saklı tutulmuş olmasına rağmen, süreli yayın sahibinin izni olmadan yeniden yayımlayanlar yirmimilyar liradan kırkmilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.

El koyma, dağıtım ve satış yasağı

MADDE 25. — Soruşturma için sübut vasıtası olarak her türlü basılmış eserin en fazla üç adedine Cumhuriyet savcısı, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kolluk el koyabilir.

Soruşturma veya kovuşturmanın başlatılmış olması şartıyla 25.7.1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda, Anayasanın 174 üncü maddesinde yer alan inkılap kanunlarında, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 146 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, 153 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında, 155 inci maddesinde, 311 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, 312 nci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarında, 312/a maddesinde ve 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7 nci maddesinin ikinci ve beşinci fıkralarında öngörülen suçlarla ilgili olarak basılmış eserlerin tamamına hâkim kararıyla el konulabilir.

Hangi dilde olursa olsun Türkiye dışında basılan süreli veya süresiz yayın ve gazetelerin ikinci fıkrada belirtilen suçları içerdiklerine dair kuvvetli delil bulunması halinde, bunların Türkiye'de dağıtılması veya satışa sunulması, Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine sulh ceza hâkiminin kararı ile yasaklanabilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Başsavcılığının kararı yeterlidir. Bu karar en geç yirmidört saat içinde hâkimin onayına sunulur. Kırksekiz saat içinde hâkim tarafından onaylanmaması halinde Cumhuriyet Başsavcılığının kararı hükümsüz kalır.

Yukarıdaki fıkra uyarınca yasaklanmış yayın veya gazeteleri bilerek dağıtanlar veya satışa sunanlar bu yayınlar yoluyla işlenen suçlardan eser sahibi gibi sorumludurlar.

Dava süreleri

MADDE 26. — Basılmış eserler yoluyla işlenen veya bu Kanunda öngörülen diğer suçlarla ilgili ceza davalarının günlük süreli yayınlar yönünden iki ay, diğer basılmış eserler yönünden dört ay içinde açılması zorunludur.

Bu süreler basılmış eserlerin Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildiği tarihten başlar. Basılmış eserlerin Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmemesi halinde yukarıdaki sürelerin başlama tarihi, suçu oluşturan fiilin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından öğrenildiği tarihtir. Ancak bu süreler, Türk Ceza Kanununun dava zamanaşımına ilişkin maddesinde öngörülen süreleri aşamaz.

Sorumlu müdürün ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkilinin karşı çıkmasına rağmen yayımlatıldığı iddia edilen eserden dolayı yayımlatan aleyhine açılacak dava yönünden süre, sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili hakkında verilecek beraat kararının kesinleşmesinden itibaren başlar.

Sorumlu müdürün yayımlanan eserin sahibini bildirmesi durumunda, eser sahibi aleyhine açılacak davada süre, bildirim tarihinden itibaren başlar.

Kovuşturulması şikâyete bağlı suçlarda dava açma süreleri, suç için kanunun öngördüğü dava zamanaşımı süresini aşmamak şartıyla, suçun işlendiğinin öğrenildiği tarihten başlar.

Kamu davasının açılması izin veya karar alınmasına bağlı olan suçlarda, izin veya karar için gerekli başvurunun yapılmasıyla dava açma süresi durur. Durma süresi iki ayı geçemez.

Görevli mahkemeler ve yargılama usulü

MADDE 27. — Basılmış eserler yoluyla işlenen veya bu Kanunda öngörülen diğer suçlardan dolayı açılan davalardan, ağır ceza işlerinden olanlar ağır ceza mahkemelerinde, diğerleri asliye ceza mahkemelerinde görülür.

Bir yerde ağır ceza veya asliye ceza mahkemesinin birden fazla dairesi bulunması halinde bu davalar iki numaralı mahkemede görülür.

 Basılmış eserler yoluyla işlenen veya bu Kanunda öngörülen diğer suçlara ilişkin davalar acele işlerden sayılır.

Hürriyeti bağlayıcı cezaya çevirme yasağı

MADDE 28. — 18 inci ve 22 nci maddelerdeki suçlar dışında bu Kanunda öngörülen suçlar için hükmedilen para cezaları, hürriyeti bağlayıcı cezaya çevrilemez.

Tebligat

MADDE 29. — Süreli yayının yönetim yeri, tebligat işlemleri yönünden, yayın sahibinin ve temsilcisinin, görevi devam ettiği sürece sorumlu müdürün yerleşim yeri sayılır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 30. — 15.7.1950 tarihli ve 5680 sayılı Basın Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yayımlanmakta olan süreli yayınların sahibi, sorumlu müdürü, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yayınlarının türünü yönetim yerinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığına bildirmek zorundadır. Bu süre içerisinde bildirim yükümlülüğüne uyulmaması halinde yayın sahibi, sorumlu müdür, beşyüzmilyon liradan yirmimilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu ceza bölgesel süreli yayınlarda ikimilyar liradan, yaygın süreli yayınlarda beşmilyar liradan az olamaz.

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmakta olan süreli yayınların temsilcisi ve sorumlu müdürleri, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde süreli yayının basım ve yayımını bu Kanunda öngörülen hükümlere uygun hale getirirler.

Yürürlük

MADDE 31. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

BASIN KARTI YÖNETMELİĞİ

 

Cumhurbaşkanı Kararının Tarihi : 13/12/2018      No : 465 Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi : 14/12/2018 No : 30625

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, basın kartı verilecek kişileri ve basın kartlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik;

Yerli ve Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı basın-yayın kuruluşlarının Türk uyruklu gazeteci çalışanlarını,
Süreli yayınların sahiplerini veya tüzel kişi temsilcilerini, radyo ve televizyon kuruluşlarının yönetim kurulu başkanlarını,
Gazetecilik dışında başka bir işinin bulunmaması şartıyla, yerli veya yabancı bir veya birkaç basın-yayın kuruluşu adına hareket eden, Türkiye’de mukim veya mukim olmamakla beraber görev alanı Türkiye’yi de kapsayan yabancı uyruklu gazetecileri,

ç) Yurt dışında yayın yapan ve bu durumu ilgili ülkede bulunan büyükelçiliğimiz tarafından teyit edilen basın- yayın organlarının, Türk uyruklu sahiplerini ve Türk uyruklu çalışanlarını,

Yurt dışında herhangi bir basın-yayın kuruluşuna bağlı olmadan serbest gazetecilik yapan Türk uyruklu gazetecileri,
Medya alanında hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarında ve Devlet enformasyon hizmetlerinde çalışanları,
Kamu yararına faaliyette bulunan dernek ve vakıflarda medya mensubu olarak çalışanları, kapsar.

(2) Medya alanında hizmet vermeyen kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının ve Türkiye’de bulunan yabancı temsilciliklerin yayın faaliyetleri bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14 sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

Aylık yayın: Bir, iki veya üç ayda bir sayı olarak yayımlanan yayınları,
Basın kartı: Bu Yönetmelikte belirtilen kişilere, Başkanlıkça verilen kimlik kartını,
Basın-yayın kuruluşu: 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanunu veya 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun uyarınca faaliyette bulunan basın-yayın organlarını,

ç) Basın-yayın meslek kuruluşu: Gazetecilerin ya da basın-yayın kuruluşu sahiplerinin, tüzel kişi temsilcilerinin veya yönetim kurulu başkanlarının bir araya gelerek oluşturdukları dernekleri, vakıfları, sendikaları ve bunların oluşturdukları üst kuruluşları,

Başkan: İletişim Başkanını,
Başkanlık: İletişim Başkanlığını,

 

 

 

Bölgesel nitelikte radyo-televizyon yayını: Bir coğrafi bölge içindeki illerin toplam nüfusunun asgari yüzde yetmişine ve Radyo Televizyon Üst Kurulunca coğrafi bölge içinde belirlenen illere ulaştırılan yayın hizmetini,
Bölgesel süreli yayın: Tek bir basın-yayın kuruluşu tarafından basılan ve en az üç komşu ilde veya en az bir coğrafi bölgede yayımlanan süreli yayını,

ğ) Düzenli yayım: Bir yıl içinde, mücbir sebepler dışında; günlük süreli yayınlarda on beş, haftalık süreli yayınlarda altı, on beş günlüklerde üç, aylık, iki aylık ve üç aylık süreli yayınlarda bir sayı, haber ve fotoğraf ajanslarında toplam iki günden daha fazla ara verilmeksizin yapılan yayımı,

Ekonomi ağırlıklı süreli yayın: Yayın içeriği sınaî, ticari, ekonomik, iktisadi, mali haber, yazı veya yorumlardan oluşan süreli yayınları,

ı) Enformasyon görevlisi: Kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttükleri Devlet enformasyon hizmetlerinde çalışan kamu personelini,

Gazeteci: 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun kapsamında fikir ve sanat işlerinde ücret karşılığı çalışanlar ile 6112 sayılı Kanun kapsamında kurulan radyo ve televizyonların haber birimlerinde çalışanları ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun haber birimlerinde çalışanları,
Günlük yayın: Haftada en az altı sayı olarak yayımlanan yayınları,
Haber ve fotoğraf ajansları: Dünya ve ülke çapında cereyan eden hadiseleri başta diğer basın-yayın kuruluşları olmak üzere müşterilerine ulaştırmak için haber, fotoğraf ve görüntü toplama işlemlerini yerine getiren ve her türlü masraflarını abonelerine haber, fotoğraf ve görüntü satarak karşılayan özel veya yarı resmi kuruluşları,
Haftalık yayın: Haftada altıdan az sayıda yayımlanan yayınları,
Komisyon: Basın Kartı Komisyonunu,
Medya Mensubu: Radyo, televizyon, gazete ve dergi gibi basın-yayın organları ile dijital ortamlarda basın- yayın faaliyeti yürüten çalışanları,
Meslek gazete ve dergileri: Kendilerine konu olarak seçtikleri mesleğin mensup ve teşekküllerinin ihtiyaçlarına ve mesleğin gelişmesine cevap verecek nitelikte olan ve seçilen konu ile ilgili iç ve dış haberlere yer veren süreli yayınları,

ö) On beş günlük yayın: On beş günde bir yayımlanan yayınları,

Serbest basın kartı: Geçici süreyle işsizlik halinde verilen basın kartını,

Siyasi gazete: İç ve dış siyasi olaylara, günlük haberlere, ekonomi, kültür, sanat ve siyaset konularına ve bunların yorumlarına yer veren süreli yayınları,
Sorumlu müdür: 5187 sayılı Kanun veya 6112 sayılı Kanun gereğince verilen beyannamede bu sıfatla belirtilen gerçek kişiyi,

ş) Sürekli basın kartı: Bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere ömür boyu verilen basın kartını,

Süreli yayın: Belli aralıklarla yayımlanan gazete, dergi gibi basılmış eserler ile haber ve fotoğraf ajanslarının yayınlarını,
Taşra teşkilatı: İletişim Başkanlığı taşra teşkilatını,

ü) Ticari gazete: Ticaret, endüstri, tarım ve mali işler ile uğraşan işadamlarının ve teşekküllerin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olan ve ekonomik, mali, sosyal konularla iş hayatını ilgilendiren iç ve dış haberlere yer veren süreli yayınları,

Tüzel kişi temsilcisi: Yayın sahibinin tüzel kişi olması halinde, bu tüzel kişiliğin yetkili organı tarafından yöneticiler arasından belirlenen gerçek kişiyi veya kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenen gerçek kişiyi,

Ulusal nitelikte radyo-televizyon yayını: Ülke nüfusunun asgarî yüzde yetmişine ve Radyo Televizyon Üst Kurulunca belirlenen yerleşim yerlerine karasal ortamdan ulaştırılan yayın hizmetini,
Yabancı dilde yayın: Günlük, haftalık, on beş günlük veya aylık periyotlarda yabancı dilde yayımlanan süreli yayınları,

 

 

aa) Yayın sahibi: 5187 sayılı Kanun gereğince verilen beyannamede belirtilen gerçek kişiyi veya tüzel kişi temsilcisini,

bb) Yaygın süreli yayın: Tek bir basın-yayın kuruluşu tarafından aynı isimle basılan ve her coğrafi bölgede en az bir ilde olmak üzere, ülkenin en az yüzde yetmişinde yayımlanan süreli yayınlar ile haber ajanslarının yayınlarını,

cc) Yerel nitelikte radyo-televizyon yayını: En fazla bir ilin sınırları içine karasal ortamdan ulaştırılan yayın hizmetini,

çç) Yerel süreli yayın: Tek bir yerleşim biriminde yayımlanan süreli yayınlar ile haftada bir veya daha uzun aralıklarla yayımlanan yaygın ve bölgesel yayınları,

dd) Yüzölçümü: Basılı olarak yayımlanan süreli yayınların sayfa eni, sayfa boyu ve sayfa sayısının birbiriyle çarpılması sonucu bulunan rakamın metrekare cinsinden değerini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Basın Kartının Niteliği, Basın Kartı Verilecek Kişilerde ve Basın-Yayın Kuruluşlarında Aranacak Şartlar

 

Basın kartının niteliği

MADDE 5- (1) Basın kartı, bu Yönetmelikte belirtilen kişilere verilen resmi nitelikte bir kimlik belgesidir.

(2) Basın kartı, bu Yönetmelikte belirtilen hallerde süreli veya geçici olarak verilebileceği gibi sürekli nitelik de kazanabilir.

 

Basın kartı verilecek kişilerde aranan şartlar

MADDE 6- (1) Basın kartı talep edenlerin başvuruda bulunabilmeleri için;

18 yaşını bitirmiş olması,
En az lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olması,
Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmaması,

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 5 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da şantaj, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, iftira, suç uydurma, müstehcenlik, fuhuş, hileli iflas, zimmet, irtikâp, rüşvet, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçları ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile bu suçların özel kanunlardaki karşılıklarından hüküm giymemiş olması,

12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan terör suçları ile 4 üncü maddesinde sayılan terör amacı ile işlenen suçlardan hüküm giymemiş olması,
5237 sayılı Kanunun 213, 214, 215, 216 ve 217 nci maddelerinde sayılan suçlar ile Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar ile devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarından hüküm giymemiş olması,
5187 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlardan veya bu suçlara tahrik ve teşvikten hüküm giymemiş olması,
5953 sayılı Kanun hükümlerine uygun sözleşme yapmış ve sigorta primlerinin çalışma mevzuatı esaslarına uygun olarak yatırılmış olması,

ğ) Gazetecilik faaliyeti dışında ticari, sınai veya zirai faaliyette bulunmaması, şarttır.

(2) Basın kartı talep eden süreli yayın sahipleri veya tüzel kişi temsilcileri ile radyo ve televizyonların yönetim kurulu başkanlarında, enformasyon görevlilerinde ve 11 inci madde uyarınca basın kartı talep edenlerde bu maddenin birinci fıkrasının (g) ve (ğ) bentlerinde belirtilen şartlar, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Anadolu Ajansı aracılığıyla basın kartı talep edenlerde (g) bendinde belirtilen şart aranmaz.

 

 

Sahip veya tüzel kişi temsilcisi ile çalışanlarına basın kartı verilebilecek gazete ve dergilerde aranan şartlar MADDE 7- (1) Sahip veya tüzel kişi temsilcisi ile çalışanlarına basın kartı verilebilecek gazete ve dergilerin;

5187 sayılı Kanun gereğince verilmiş beyannamede seçilen yayın türünün, 4 üncü maddede belirtilen tanıma uygun olması,
İlan, reklam, aynı mahiyetteki resim ve benzeri hazır kalıpların ve yan boşluklar toplam alanının yüzölçümü 1,12 metrekareden az olmayan süreli yayınlarda bu yüzölçümünün yarısını, yüzölçümü daha az olanlarda ise yüzölçümünün üçte birini geçmemesi ve her sayfanın yeniden dizilip tertiplenmiş olarak basılması,
Sözleşmeye bağlanmış, telif veya abonelik ücreti ödenmiş, kişi veya ajanslara ait her türlü yazı, haber, resim gibi malzemelerin dışında sayfa düzeni, başlığı ve metinlerinin üçte birinden fazlasının diğer bir yayından aynen alıntı olmaması,

ç) Abonelik yoluyla veya telif ücreti ödenmek suretiyle alıntı yapılmışsa alıntının hangi yayından yapıldığının gösterilmesi,

Kanuni nedenler veya belgelendirilebilen tabii afetler dışında, 5187 sayılı Kanun gereği verilen beyannamede belirtilen aralıklarla düzenli yayımlanması,
Prova tezgâhı, teksir, fotokopi makinesi veya yazıcıyla çoğaltılmamış olması,
Yüzölçümü 2,25 metrekarenin üzerinde olanlar ve yayın alanının birden fazla yerleşim yerine sirayet etmesinden dolayı birkaç yerde baskı yapanlar hariç, yayın yerlerindeki matbaalarda basılması,
Yayınlanan her sayısından birer adedinin, en geç yayımı takip eden beş gün içinde yayımın yapıldığı taşra teşkilatındaki müdürlüğe, taşra teşkilatı bulunmayan illerde Başkanlıkça belirlenen müdürlüğe, Ankara’da ise Başkanlığa gönderilmesi, ayrıca elektronik ortamda Başkanlığa iletilmesi,

ğ) 5187 sayılı Kanun gereği verilen beyannamede belirtilen yayın aralığının üç aydan fazla olmaması,

Herkesin görebileceği veya girebileceği yerlerde rayiç bedel karşılığında satışa arzı, zorunludur.

Değişik adla dahi olsa, aynı veya ayrı yerlerde yayımlanan iki ya da daha çok gazetede, sözleşmeye bağlanmış, telif veya abonelik ücreti ödenmiş, kişi veya ajanslara ait her türlü yazı, haber, resim gibi malzemelerin dışında, benzer yazı, fotoğraf, resim, roman veya başka edebî ürünler gibi malzemeden sürekli olarak yararlanıldığı takdirde, bu gazetelerden başvurusu daha önce olanından basın kartı başvurusu kabul edilebilir. Bu durumda, ortak olarak yararlanılan malzemenin kullanma hakkının kendisine ait olduğunu iddia eden gazete, bu hususu ispatla yükümlüdür.
Gazete ve dergilerinin yüzölçümlerinin hesaplanmasında Basın İlan Kurumu tarafından belirlenen hususlar da göz önünde bulundurulur.

 

Sahip veya tüzel kişi temsilcisi ile çalışanlarına basın kartı verilebilecek haber ve fotoğraf ajanslarında aranan şartlar

MADDE 8- (1) Sahip veya tüzel kişi temsilcisi ile çalışanlarına basın kartı verilebilecek haber ve fotoğraf ajanslarının;

Ürettikleri yayınların kanuni nedenler veya belgelendirilebilen tabii afetler dışında, 5187 sayılı Kanun gereği verilen beyannamede belirtilen aralıklarla, düzenli yayımlanması veya elektronik ortamda iletilmesi,
Çalışmalarının her sayısından birer adedinin, en geç yayımı takip eden beş gün içinde yayımın yapıldığı taşra teşkilatındaki müdürlüğe, taşra teşkilatı bulunmayan illerde Başkanlıkça belirlenen müdürlüğe, Ankara’da ise Başkanlığa gönderilmesi, ayrıca elektronik ortamda Başkanlığa iletilmesi,
Kadrosunda, daha önce basın kartı taşımış olan ve 5953 sayılı Kanun kapsamında çalışan en az beş gazetecinin bulunması,

ç) Toplam günlük tirajı elli binden az olmayan basın-yayın kuruluşu veya yaygın ya da bölgesel nitelikte bir basın-yayın kuruluşu ile ücretli haber satış sözleşmesi yapmış olması,

zorunludur.

 

 

Yönetim kurulu başkanına ve çalışanlarına basın kartı verilebilecek özel radyo ve televizyonlarda aranan şartlar

MADDE 9- (1) Yönetim kurulu başkanına ve çalışanlarına basın kartı verilebilecek özel radyo ve televizyonların;

6112 sayılı Kanunda ve bu Kanuna dayanılarak oluşturulan mevzuatta belirtilen yayın tekniklerine uygun yasal yayın izinlerini almış olmaları,
6112 sayılı Kanunda belirtilen yayın ilkelerine ve program tür ve oranlarına ilişkin esaslara uygun yayın yapmaları,
Kanuni nedenler veya belgelendirilebilen tabii afetler dışında, düzenli yayın yapmaları, zorunludur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Türk Uyruklu Basın Çalışanlarına ve Enformasyon Görevlilerine Verilecek Basın Kartları

 

Basın-yayın kuruluşlarında basın kartı verilebilecek unvanlar ve kontenjanlar

MADDE 10- (1) Türk uyruklu çalışanlarına basın kartı verilebilecek olan basın-yayın kuruluşlarına ait unvan ve kontenjanlar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan listelerde gösterilmiştir. Buna göre;

Günlük siyasi gazetelere ait unvan ve kontenjanlara I sayılı listede,
Haftalık siyasi gazete ve dergilere ait unvan ve kontenjanlara II sayılı listede,
Siyasi olmayan gazete ve dergilere ait unvan ve kontenjanlara III sayılı listede,

ç) On beş gün veya daha fazla aralıklarla yayımlanan süreli yayınlara ait unvan ve kontenjanlara IV sayılı listede,

Anadolu Ajansına ait unvan ve kontenjanlara V sayılı listede,
Anadolu Ajansı hariç haber ve fotoğraf ajanslarına ait unvan ve kontenjanlara VI sayılı listede,
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumuna ait unvan ve kontenjanlara VII sayılı listede,
Özel radyo ve televizyonlara ait unvan ve kontenjanlara VIII sayılı listede, yer verilmiştir.

(2) Ekli listelerde yer alan unvanların güncelliği ve geçerlilik durumu ile bu listelerde yer almayan medya mensuplarına basın kartının hangi şartlarda verileceği Komisyonun teklifi ve Başkanın onayı ile belirlenir.

 

Yabancı basın-yayın kuruluşlarında çalışan Türk uyruklu gazeteciler

MADDE 11- (1) Başvuru sahibinin çalıştığı yabancı basın-yayın kuruluşunun Türkiye’de faaliyet göstermesi şartıyla, yabancı basın-yayın kuruluşlarında çalışan Türk uyruklu gazetecilere, talep etmeleri halinde basın kartı verilebilir. Bu fıkra uyarınca basın kartı talep edenlerden her bir basın-yayın kuruluşu için en fazla bir kişi hakkında bekleme süresi uygulanmaz.

Yurt dışında Türkçe yayın yapan ve bu durumu ilgili ülkede bulunan büyükelçiliğimiz tarafından teyit edilen basın-yayın kuruluşlarının Türk uyruklu veya 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamındaki sahiplerine ve çalışanlarından birine, talep etmeleri halinde bekleme süresi aranmaksızın basın kartı verilebilir.
Yayın sahiplerinin Türk uyruklu veya 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamında olması şartıyla yurtdışında yabancı dilde yayın yapan basın-yayın kuruluşlarının Türk uyruklu veya Türkiye menşeli sahiplerine ve çalışanlarından birine bekleme süresi aranmaksızın basın kartı verilebilir.
Yabancı basın-yayın kuruluşlarında çalışan Türk uyruklu veya 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamındaki gazetecilerden üç aydan fazla olmamak üzere geçici bir süre için görevli olarak Türkiye’ye gelenlere, görevlerini kanıtlamaları şartıyla, basın kartı verilebilir.
Herhangi bir basın-yayın kuruluşuna tabi olmaksızın yurt dışında serbest gazetecilik yapan Türk uyruklu gazetecilere, durumları ilgili ülkede bulunan büyükelçiliğimiz tarafından teyit edildiği takdirde, bekleme süresi aranmaksızın basın kartı verilebilir.
Yabancı basın-yayın kuruluşlarında çalışan ve bu maddenin birinci fıkrası kapsamına girmeyen Türk uyruklu veya 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamındaki gazetecilere, bulundukları ülkedeki büyükelçiliğimizin o basın-yayın kuruluşunda çalıştığına ilişkin teyidi ve olumlu mütalaası alınmak kaydıyla basın kartı verilebilir.
Bu madde uyarınca basın kartı verilecek kişiler ve basın-yayın kuruluşlarından istenecek belgeler ve bunların taşıması gereken şartlar Başkanlık tarafından belirlenir.

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığında basın kartı verilebilecek unvanlar

MADDE 12- (1) Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığında;

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanı ve televizyon biriminden sorumlu başkan yardımcısına,
Televizyonla ilgili kısım sorumlusu, yönetmen, spiker, muhabir, kameraman, fotoğrafçı, sesçi ve resim seçici unvanlarıyla çalışanlara,

basın kartı verilebilir.

 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda basın kartı verilebilecek unvanlar MADDE 13- (1) Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda;

Başkan, Başkan Vekili ve Üst Kurul üyelerine,
Başkan yardımcılarına,
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirine, Kamuoyu Yayın Araştırma ve Ölçme Dairesi Başkanına, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanına, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanına,

basın kartı verilebilir.

 

Basın kartı verilebilecek diğer kamu görevlileri ile basın mesleğini temsil edenler MADDE 14- (1) Basının bilgi edinmesini kolaylaştırmak amacıyla;

Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatında basın-yayın faaliyeti yürüten ve Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda basın-yayın biriminde çalışan personelden en üst yönetici tarafından belirlenecek kişilere,
Bakanlıklarda, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği birimi amiri ile basın-yayın faaliyeti yürüten personelden Bakan tarafından belirlenecek iki kişiye,
Valiliklerde, fiilen bu görevde bulunmaları şartıyla basın ve halkla ilişkiler müdürlerine ve bu görevi vekâleten icra edenlere,

ç) Basın ve halkla ilişkiler birimi kurmuş büyükşehir belediyelerinde; birimin amirine ve en az beş yıl basın kartı taşımış olmak şartıyla bu birimde görev yapan bir görevliye,

Basın İlan Kurumunda; Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına, ilan, kontrol, koordinasyon hizmetleri ile görevli müdürlere, illerde görevli şube müdürlerine,
İletişim fakülteleri veya bu nitelikteki fakültelerin dekanları ve dekan yardımcıları ile ilgili bölüm başkanlarına,
Basın kartı taşımakta iken Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğine seçilenlere üyelikleri süresince,
Cumhurbaşkanı Kararıyla kamu yararına çalıştığı tespit edilen basın-yayın meslek kuruluşlarında; genel başkana, genel başkan yardımcısına, genel sekretere ve idare müdürüne,

ğ) Başkanlıkça uygun görülmesi halinde, görev alanına giren konularda işbirliği yapılan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları temsilcilerine,

basın kartı verilebilir.

 

İletişim Başkanlığında basın kartı verilebilecek unvanlar MADDE 15- (1) İletişim Başkanlığında;

Başkan ve başkan yardımcılarına,
1. hukuk müşaviri, daire başkanları, taşra teşkilatı müdürleri, basın müşavirleri, basın ataşeleri ile Başkanlık birimlerinde fiilen görev yapan hukuk müşavirlerine, iletişim uzmanlarına ve uzman yardımcılarına,
Merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı birimlerinde fiilen görev yapan personelden Başkanlıkça uygun görülenlere, basın kartı verilebilir.

 

 

Basın kartı başvurusu

MADDE 16- (1) Basın kartı başvurusu, Başkanlığın internet sitesinde yer alan elektronik basın kartı  beyannamesi doldurularak yapılır.

Başvurularda beyan esas olup başvuru sahibinden istenecek bilgi ve belgeler hakkında 19/6/2009 tarihli ve 2009/15169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesi esas alınır.
Elektronik ortamda doldurulan beyannamenin çıktısı, basın-yayın kuruluşlarının sahipleri veya ticaret sicilinde kayıtlı yetkili kişilerce onaylanır. Ancak, Başkanlık tarafından oluşturulacak sisteme giriş için şifre alan ve bu sistemi kullanmak için Başkanlık tarafından belirlenecek şartları yerine getiren basın-yayın kuruluşlarının beyanname onayları elektronik ortamda yapılır.

 

Elektronik ortamda yapılan başvurulara ilişkin işlemler, Ankara’da ikamet ediliyor ise Başkanlık, taşra teşkilatı bulunan illerde ikamet ediliyor ise ilgili müdürlük, taşra teşkilatı bulunmayan illerde ikamet ediliyor ise Başkanlıkça belirlenen müdürlük tarafından elektronik ortamda yürütülür.
5953 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmiş sözleşme, başvuru sahibinden fiziksel ortamda istenmez. Başvuru sahibinin sözleşmesindeki hususlar, elektronik ortamda doldurulan beyannamede yer alan iş sözleşmesi bilgileri alanına yazılarak Başkanlığa iletilir.
Görevi gereği basın kartı talebinde bulunan kamu personeli, sözleşme yerine görevini belirten belgeyi fiziksel ortamda ibraz eder.
Taşra teşkilatındaki müdürlükler, başvuru ile ilgili mütalaalarını elektronik ortamda Başkanlığa iletirler.
Başvuru sahibi, her işyeri ve unvan değişikliğinde başvurusunu yeniler.
Usulüne uygun olmayan veya gerçeğe aykırı doldurulduğu tespit edilen beyannameler ile yapılmış başvurular yok hükmündedir.
Basın kartı verilebilecek diğer kamu görevlileri ile basın mesleğini temsil eden kişilerin başvuru usul ve esasları Başkanlıkça belirlenir.

 

Bekleme süreleri

MADDE 17- (1) İlk defa basın kartı talebinde bulunanların bekleme süresi, basın kartı başvurusunu elektronik ortamda usulüne uygun olarak tamamladıkları tarihten itibaren başlar.

Gazeteciler için bekleme süresi; meslekle ilgili bir lisans veya lisansüstü programından mezun olanlar için altı, diğer lisans veya meslekle ilgili bir ön lisans programından mezun olanlar için dokuz, diğer ön lisans mezunları için on iki ve lise mezunları için on sekiz aydır.
Basın-yayın kuruluşu sahipleri veya tüzel kişi temsilcileri ile yönetim kurulu başkanları için bekleme süresi on iki aydır.
Başvuru sahipleri, bekleme süresinin bitimine bir ay kala basın kartı başvurusunu yenilemek zorundadır.
Basın kartı almak için başvuran kişilerin durumu, bekleme süresinin bitimini takip eden ilk Komisyon toplantısında değerlendirilir.
Askerlikte geçen süre bekleme süresinden sayılmaz.
Göreve bağlı basın kartının;

12 nci ve 13 üncü maddelerin birinci fıkralarının (a) bentlerinde, 14 üncü ve 15 inci maddelerinde, bu Yönetmeliğe ekli V ve VII sayılı listelerin (A) sıralarında sayılanlara,
Engellilik durumunun usulüne uygun olarak belgelendirilmesi koşuluyla, basın-yayın kuruluşlarının engelli kontenjanlarında çalışan medya mensuplarına,
5953 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak en az beş yıl çalıştığını belgelendirenlere, verilmesi halinde bekleme süresi aranmaz.

 

 

Yabancı uyruklu basın mensubu sıfatıyla basın kartı taşımış olan gazetecilerden Türk vatandaşlığına geçenlerin yabancı uyruklu olarak basın kartı taşıdıkları süreler bekleme süresinden sayılır.
Başvuru sahiplerine bekleme süreleri ile ilgili yazılı bildirimde bulunulmaz. Ancak, bekleme sürelerinin elektronik ortamda sorgulanması için gerekli teknik imkân sağlanır.
Bekleme süresi devam ederken meslekten ayrılan gazetecilerin bekleme süresi durur. Duran bekleme süresi, bunların mesleğe geri dönmeleri halinde, yeniden basın kartı başvurusunda bulundukları tarihten itibaren işlemeye devam eder.
Basın-yayın kuruluşu sahibi, tüzel kişi temsilcisi veya yönetim kurulu başkanı unvanıyla bekleme süresi devam edenlerin, meslekten ayrılmaları halinde bekleme süresi durur. Duran bekleme süresi, bu kişilerin sahip ya da fikir işçisi olarak mesleğe geri dönmeleri halinde, yeniden basın kartı başvurusunda bulundukları tarihten itibaren işlemeye devam eder.
Bekleme süresi aranmayan hallerde, Başkanlığın takdiri ile basın kartı düzenlenebilir.
11 nci maddedeki bekleme süreleri ile ilgili hükümleri saklıdır.

 

İlk inceleme ve bilgi isteme

MADDE 18- (1) Başkanlık, basın kartı için başvuruda bulunanlar hakkında, basın-yayın meslek kuruluşlarından, valiliklerden, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden, ilgili taşra teşkilatlarından, vergi dairelerinden, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden, Basın İlan Kurumundan veya gerekli gördüğü diğer kuruluşlardan bilgi ve belge isteyebilir.

Toplanan bilgi ve belgelerden, 6 ncı maddede aranan şartları taşımadığı Başkanlıkça tespit edilenlerin talepleri reddedilir. Engel durumun ortadan kalkması halinde, yeniden başvuru yapılabilir.
Başkanlıkça yapılan değerlendirme sonucu, usulüne uygun başvuruda bulunmuş ve basın kartı almasına engel bir durumu olmadığı tespit edilmiş kişilere ait bilgi, belge, beyanname ve eklerini içeren dosya Komisyona intikal ettirilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Basın Kartı Komisyonunun Oluşumu, Çalışma ve Karar Alma Usulleri ile Kartların Sahiplerine Ulaştırılması

 

Basın Kartı Komisyonunun oluşumu MADDE 19- (1) Komisyon;

Başkanlığı temsilen iki üye,
Basın-yayın meslek kuruluşlarının birleşerek oluşturdukları üst kuruluşlar hariç olmak üzere, süreli yayın organları sahip ve/veya çalışanlarınca oluşturulan meslek kuruluşlarının üyeleri arasından Başkanlıkça belirlenecek bir üye,
Bölgesel veya yerel nitelikte faaliyet gösteren basın-yayın kuruluşlarının sahibi veya tüzel kişi temsilcisi arasından Başkanlıkça belirlenecek bir üye,

ç) Sürekli nitelikte basın kartı sahipleri arasından Başkanlıkça seçilecek bir üye,

Basın-yayın meslek kuruluşlarının birleşerek oluşturdukları üst kuruluşlar hariç olmak üzere, ulusal düzeyde yayın yapan radyo ve/veya televizyonları temsil eden meslek kuruluşlarının üyeleri arasından Başkanlıkça belirlenecek bir üye,
Basın kartı sahibi gazeteciler arasından Başkanlıkça seçilecek bir üye,
Basın kartı sahibi gazetecileri temsil eden sendikaların üyeleri arasından Başkanlıkça belirlenecek bir üye,
İletişim Fakültesi dekanları veya basın kartı sahibi gazeteciler arasından Başkanlıkça belirlenecek bir üye, olmak üzere, toplam dokuz üyeden oluşur.

Üyelerin görev süresi iki yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Herhangi bir nedenle üyeliğin boşalması veya temsil ettikleri kuruluşların faaliyetlerinin sona ermesi halinde, boşalan üyenin süresini doldurmak üzere aynı usulle yeni bir üye seçilir.

 

 

Komisyon ilk toplantısında üyeleri arasından iki yıl süre için bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Başkanlığı temsil eden üyelerden biri raportörlük görevini üstlenir.
Bu maddenin birinci fıkrasının (b), (d), (e) ve (f) bentlerine göre belirlenecek üyeler, en az beş yıldır basın kartı taşımakta olan meslek mensupları arasından seçilirler.
Üyelerin görev süresince temsil ettikleri kuruluşların üye sayılarında meydana gelebilecek değişiklikler dikkate alınmaz.

 

Komisyonun toplanması, çalışma ve karar alma usulleri

MADDE 20- (1) Komisyon Başkanlığın çağrısı üzerine yılda en az üç defa olağan olarak toplanır. Ancak, ihtiyaç halinde Başkanlığın çağrısı ile olağanüstü toplanabilir.

 

Komisyon toplantıları, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile yapılır. Kararlar, toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantı en geç on beş gün içinde yapılır. İkinci toplantının tarihi, ilk toplantıya katılan üyeler tarafından salt çoğunlukla belirlenir. İkinci toplantıda üçte iki çoğunluk aranmaz.
Komisyon toplantısına en az üç gün kala Komisyonda görüşülecek dosyalar kesinleştirilerek, listeler Komisyon üyelerine elektronik posta veya faks yolu ile bildirilir. Listeler kesinleştirildikten sonra ekleme ve çıkarma yapılamaz.
Komisyon, dosya üzerinden yaptığı inceleme sonucunda, mesleki çalışmalarını ve mensubu bulunduğu basın- yayın kuruluşunun niteliklerini değerlendirerek, talep sahibinin basın kartı alıp alamayacağına karar verir. Fiziksel ortamdaki mesleki çalışmalar, Başkanlığın belirleyeceği bir yöntemle elektronik ortamda iletilebilir.
Komisyon üyeleri, gündeme alınan her başvuru ile ilgili olarak kabul, şartlı kabul, iade ya da ret yönünde bir karar verir. Toplantılarda çekimser oy kullanılamaz.
Komisyonun kararları bir tutanakla tespit edilir. Tutanak, toplantıya katılan üyeler tarafından imza altına alınır. Şartlı kabul, iade veya ret yönünde oy kullanan üyelerin gerekçeli kararları tutanağa eklenir.
Komisyon, toplantıya katılan üyelerin en az üçte birinin gerekli görmesi halinde, talep sahibini davet ederek mesleki çalışmaları hakkında bilgi isteyebilir.
Komisyonca alınan kararlar, Başkanın onayı ile kesinleşir.

 

Kartların sahiplerine ulaştırılması

MADDE 21- (1) Başkanlık onayını takiben düzenlenen basın kartları; Ankara’da Başkanlık, taşra teşkilatı bulunan yerlerde ilgili müdürlükler, diğer illerde Başkanlıkça belirlenen müdürlükler aracılığı ile sahiplerine teslim edilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sürekli Nitelikte Basın Kartı

 

Sürekli nitelikte basın kartı başvurusu

MADDE 22- (1) Bu Yönetmeliğin Üçüncü Bölümünde sayılan basın kartı alabilecek görev ve unvanlarda görev yapmış veya yapmakta olmaları ve 6 ncı maddedeki nitelikleri taşımaları şartıyla;

En az on sekiz yıl basın kartı taşımış olanlar,
En az on yıl 5953 sayılı Kanuna göre sözleşmeyle çalışmış, bir süre basın kartı taşımış ve sigorta primleri yatırılmış olmak şartlarıyla, tamamında basın kartı taşımamakla birlikte en az yirmi yıl 5953 sayılı Kanun kapsamındaki işlerde sözleşmeli ya da sözleşmesiz fiilen çalışanlar,
İlgili mevzuat hükümlerince gazeteciliğe devam edemeyecek derecede malûl oldukları sabit olanlar, sürekli nitelikte basın kartı almak için başvurabilir.

 

30

 

 

Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen sürelerin hesabında, 27 nci madde uyarınca basın kartı taşınan dönemlere ait toplam sürenin en fazla on sekiz ayı dikkate alınır.
Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca sürekli nitelikte basın kartı almak için başvuruda bulunanlar hakkında 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (g) ve (ğ) bentleri hükümleri uygulanmaz.
Yabancı uyruklu olanlara sürekli nitelikte basın kartı verilmez.
Başkana bu göreve atandığında sürekli nitelikte basın kartı verilir.

 

Sürekli nitelikte basın kartı başvurularının incelenmesi

MADDE 23- (1) Başkanlık, başvuru sahibi ile ilgili gerekli gördüğü bilgi ve belgeleri ilgili kurum ve kuruluşlardan isteyebilir.

(2) Başkanlıkça, toplanan bilgi ve belgelere göre nitelikleri, 6 ncı ve 22 nci maddelere uygun olan başvuru sahiplerinin dosyaları, mesleki çalışmaları, varsa basılmış eserleri ve ödül belgeleriyle birlikte Komisyona gönderilir.

 

Sürekli nitelikte basın kartı başvurularının Komisyonda değerlendirilmesi ve kartların sahiplerine ulaştırılması

MADDE 24- (1) Komisyon, gönderilen dosyalarda eksik gördüğü bilgi ve belgeleri, Başkanlık aracılığıyla, ilgili kurum ve kuruluşlardan veya doğrudan talep sahibinden isteyebilir.

Komisyon, başvuru sahibinin niteliklerini, mesleki çalışmalarını, eserlerini, ödüllerini değerlendirerek sürekli nitelikte basın kartı taşıyıp taşımayacağına karar verir. Bu konuda takdir yetkisine sahip bulunan Komisyonun kararları, Başkanlıkça onaylandıktan sonra kesinleşir ve ilgiliye duyurulur.
Komisyonca reddedilen sürekli nitelikte basın kartı talepleri, yeniden başvuru halinde, kararın verilişini takip eden üçüncü Komisyon toplantısında tekrar görüşülebilir.
Sürekli nitelikte düzenlenmiş basın kartı, 21 inci maddede belirlenen usulde sahiplerine ulaştırılır.

 

Sürekli nitelikte basın kartının iptali

MADDE 25- (1) Sürekli nitelikte basın kartı sahibinin;

Basın meslek onurunu zedeleyecek işler yaptığı ve davranışlarda bulunduğu veya alışkanlıklar edindiği,
6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerine aykırı duruma düştüğü,

hallerde sürekli nitelikte basın kartı, Başkanlığın teklifi üzerine Komisyonca iptal edilir ve iptal kararı Başkanın onayı ile kesinleşir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Bildirim Zorunluluğu, Gazetecilerin Geçici İşsizlik Hali, Basın Kartının İade ve İptal Edileceği Haller ile İptalin Sonuçları

 

İşten ayrılma veya unvan değişikliğinde bildirim zorunluluğu

MADDE 26- (1) Basın kartı taşıyan veya basın kartı talebinde bulunmuş kişilerin, beyan ettikleri işyerlerinden ayrılmaları veya görev unvanlarının değişmesi halinde durum, basın-yayın kuruluşu sahipleri ve kişiler tarafından işten ayrılış veya değişiklikten itibaren bir ay içinde, Başkanlığa yazılı olarak bildirilir.

(2) Başkanlık, bu maddeye göre yapılacak bildirimlerin elektronik ortamda yapılmasına ilişkin zorunluluk getirmeye yetkilidir.

 

 

Gazetecilerin geçici işsizlik hali

MADDE 27- (1) Emeklilik hakkını elde edememiş basın kartı sahibi gazetecilerin işlerinden ayrılmaları halinde, ayrılış tarihinden itibaren bir ay içinde işsiz olduklarını beyan etmiş olmaları şartıyla;

Beş yıla kadar basın kartı taşımış olanlara dokuz ay,
Beş ila on yıl arasında basın kartı taşımış olanlara on iki ay,
On yıldan fazla basın kartı taşımış olanlara on sekiz ay, süre ile serbest basın kartı verilebilir.

Bu süreler, gazetecinin işten ayrıldığı tarihten başlar.
Bu madde hükümlerine göre basın kartı talep edenlerin en son ayrıldıkları basın-yayın kuruluşunda asgari bir yıl süreyle çalışmış olmaları şarttır.
Bu madde hükümlerinden faydalanmak isteyen basın mensuplarının basın-yayın kuruluşlarında fiilen çalışırken işten ayrılmaları şarttır.

 

Basın kartının iade edilmesi gereken haller MADDE 28- (1) Basın kartı;

İşyeri veya görev unvanının değişmesi,
Askerlik, emeklilik ve benzeri nedenlerle işten ayrılma,
Basın kartı alma hakkı bulunmayan başka bir göreve atanma,

ç) Basın-yayın kuruluşlarının başkasına devri veya yayına son vermesi,

Belirli bir süre için verilmiş ise bu sürenin sona ermesi,
29 uncu maddenin birinci fıkrasının (g) bendi hariç diğer bentler uyarınca kartın iptal edilmesi, hallerinde bir ay içinde Başkanlığa iade edilir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında bulunanların yeniden basın kartı talep etmeleri halinde, ellerindeki basın kartı yenisi ile değiştirilinceye kadar geçerliliğini korur.

 

Basın kartının iptal edileceği haller MADDE 29- (1) Basın kartı sahibinin;

6 ncı maddede sayılan niteliklere sahip olmadığının veya bu nitelikleri sonradan kaybettiğinin anlaşılması,
Sahibi veya bağlı bulunduğu basın-yayın kuruluşunun, bu Yönetmelikte sayılan niteliklere sahip olmadığının veya bu nitelikleri sonradan kaybettiğinin anlaşılması,
26 ncı maddede yer alan bildirim zorunluluğunu yerine getirmemesi,

ç) Gerçeğe aykırı bilgiler içeren beyanda bulunması veya bu nitelikteki bir beyanının onaylanması,

28 inci madde gereği iade etmesi gereken basın kartını süresinde iade etmemesi,
27 nci maddeye göre serbest basın kartı verilmiş gazetecinin çalışmaya başlaması,
Basın kartını veya basın trafik kartını bir başkasına kullandırması,
Basın kartının veya basın trafik kartının zayi olması, ğ) Basın meslek onurunu zedeleyecek işler yapması,
Milli güvenlik ya da kamu düzenine aykırı davranışlarda bulunması veya bu tür davranışları alışkanlık edinmesi,

hallerinde, basın kartı ve varsa basın trafik kartı Başkanlıkça derhal iptal edilir.

Bu Yönetmelik uyarınca Devlet enformasyon görevlilerine verilen basın kartları, Başkanlıkça uygun görülen hallerde iptal edilebilir.
Bu maddeye göre yapılan iptal işlemi hakkında, Başkanlıkça gerekli görülen kamu kurum ve kuruluşları ile basın-yayın meslek kuruluşlarına bilgi verilir.

 

Basın kartının iptal edilmesinin sonuçları MADDE 30- (1) Basın kartının;

6 ncı maddenin birinci fırkasının (a), (b), (c), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan niteliklere sahip olunmaması veya bu niteliklerin sonradan kaybedilmesi nedeniyle ya da 29 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca iptali halinde, kart almaya engel durum ortadan kalksa dahi iptal tarihinden itibaren bir yıl,
29 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca iptali halinde, iptal tarihinden itibaren beyanname sahibi için üç yıl, onaylayan için bir yıl,
29 uncu maddenin birinci fıkrasının (c), (d) ve (e) bentleri uyarınca iptali halinde, iptal tarihinden itibaren altı

 

ay,

 

ç) 29 uncu maddenin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca iptali halinde, iptal tarihinden itibaren üç yıl,

29 uncu maddesinin (ğ) bendi uyarınca iptali halinde, iptal tarihinden itibaren 5 yıl, geçmedikçe yeniden basın kartı verilmez.

Birinci fıkra belirtilen süreler dolduktan sonra yeniden kart alınmak istenirse usulüne uygun olarak yeni bir

 

başvuru yapılması gereklidir. Yeni başvuru, iptal edilen basın kartının iade edilmesi şartıyla geçerlilik kazanır. Bu başvurunun yapıldığı tarih, birinci fıkra uyarınca yapılacak işlemler açısından basın kartının iptal tarihi olarak kabul edilir.

Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (ç), (d), (e) ve (f) bentleri ile 29 uncu maddesinin (h) bendine aykırı duruma düşenlere bir daha basın kartı verilmez.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Yabancı Uyruklu Gazetecilere Verilecek Basın Kartları

 

Basın kartı verilebilecek yabancı uyruklu gazeteciler MADDE 31- (1) Talepleri halinde;

Yabancı basın-yayın kuruluşlarını temsilen Türkiye’de yerleşik olarak faaliyet gösteren veya geçici olarak Türkiye’ye gelen,
Türkiye’de yaygın süreli yayınlar ile ulusal ve uluslararası nitelikte yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşlarında çalışan,

yabancı uyruklu basın-yayın çalışanlarına, en fazla verildiği yılın sonuna kadar geçerli olmak üzere, görev süresine bağlı basın kartı verilebilir.

Basın kartının verilip verilmemesi hususunda Başkanlığın takdir yetkisi vardır.
Türk vatandaşlığının yanı sıra başka ülke vatandaşlıklarını da taşıyan gazeteciler, bu Yönetmelik açısından Türk uyruklu kabul edilirler.

 

Yabancı uyruklu gazetecilerin basın kartı başvurusu

MADDE 32- (1) Basın kartı talep eden yabancı uyruklu gazeteciler tarafından, Başkanlık internet sitesinde yer alan elektronik başvuru formu usulüne uygun olarak doldurulur ve aşağıda belirtilen;

Basın-yayın kuruluşu tarafından görevlendirildiklerini ve hizmet-ücret ilişkisini gösteren belge,
Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği veya Başkonsolosluklarından aldıkları basın mensubu olduklarına ilişkin vize ya da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından aldıkları çalışma vizesi,
Bağlı bulundukları kuruluşun idare merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye’deki büyükelçilik, elçilik veya konsolosluklarından aldıkları takdim mektubu,

ç) Pasaportlarının vize ve kimlik sayfalarının fotokopisi,

Bir adet vesikalık fotoğraf,

sisteme yüklenir. Başvuru sahiplerince belgelerin asılları Ankara’da Başkanlığa, taşra teşkilatı bulunan illerde ilgili müdürlüğe, diğer illerde ise Başkanlıkça belirlenen müdürlüğe verilir.

 

 

 

Geçici bir süre ile görev yapmak üzere Türkiye’ye gelen gazeteciler, akreditasyon formu ekinde, bu maddenin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen belgelerin yanında görev sürelerini, Türkiye’deki çalışma alan ve konularını belirten görevlendirme belgesini de ibraz ederler. Bunlara, görev sürelerine bağlı olarak üç ayı geçmemek üzere basın kartı verilebilir. Bu süre, talep edilmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir.
Anadolu Ajansı ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu aracılığıyla başvuran basın mensuplarından bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendindeki belge istenmez.
Taşra teşkilatındaki müdürlükler kendilerine yapılan başvurularda, başvuru sahibi hakkındaki mütalaalarını Başkanlığa gönderirler.

 

Yabancı uyruklu gazeteciler için basın kartı kontenjanı

MADDE 33- (1) Türkiye’de yerleşik olarak faaliyet gösteren her bir yabancı haber ve fotoğraf ajansı ile televizyon kuruluşunun yabancı uyruklu çalışanlarından en çok yedi, bunların dışındaki yabancı basın-yayın kuruluşu çalışanlarından en çok üç kişiye basın kartı verilebilir.

Bu maddenin birinci fıkrasında yazılı kontenjanlar, yerli basın-yayın kuruluşlarında çalışan yabancı uyruklu gazeteciler için de uygulanır.
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile Anadolu Ajansının yabancı uyruklu çalışanları hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.

 

Kartların iadesi ve iptali

MADDE 34- (1) Yabancı uyruklu gazeteci, görevinin sona ermesi, kurum değişikliği veya ikametgâh adresi değişikliği hallerinde basın kartını iade etmek zorundadır. Bu zorunluluğa uymayanların kartları iptal edilir.

(2) Başkanlık, gerekli gördüğü hallerde yabancılara verilen basın kartını iptal edebilir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Her yılın sonunda bildirim

MADDE 35- (1) Başkanlık, basın kartlarının geçerliliğini koruyup korumadığının tespiti amacıyla her yılın sonunda vize işlemi yapar.

Basın-yayın kuruluşları, basın kartı taşıyan mensuplarını gösteren ve yetkililerince onaylanmış listeleri her yılın aralık ayında Başkanlığa gönderirler.
Başkanlık, yıllık vize işlemlerinin yapılabilmesi için mesleki çalışmaların gönderilmesini de isteyebilir.
Bu maddenin ikinci fıkrasına göre hazırlanacak listelerde gazetecinin adı-soyadı, görev unvanı ve basın kartı numarası bilgileri ile sözleşmesinin veya varsa toplu sözleşmenin geçerliliğini koruduğuna dair kaydın bulunması şarttır.
Gerekli bildirimde bulunmayan veya eksik bildirimde bulunan basın-yayın kuruluşu sahibi Başkanlıkça uyarılır. Bu uyarıya rağmen on beş gün içinde istenilenlerin yerine getirilmemesi halinde bu basın-yayın kuruluşu sahibi ve çalışanlarının basın kartları vize edilmez.
Başkanlık, bu madde uyarınca yapılacak bildirimlerin elektronik ortamda yapılmasını zorunlu kılabilir.

 

 

Genel kart değişimi

MADDE 36- (1) Başkanlık genel kart değişimine karar verebilir.

Kart değişikliğini düzenleyen genelge, yeni basın kartı örneği ve imza sirküleri ile birlikte valiliklere, taşra teşkilatına, basın-yayın meslek kuruluşlarına ve gerekli görülen diğer kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilir.
Genel kart değişimi, Başkanlık internet sitesi, Anadolu Ajansı ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu aracılığıyla duyurulur. Bu duyuru üzerine basın kartı sahipleri, 16 ncı maddede belirlenen usul ve belgelerle başvururlar.
Kart değişikliğini takiben, yeni basın kartı alanların ad-soyad ve mensubu oldukları basın-yayın kuruluşunu gösterir listeler, Başkanlık internet sitesinde ilan edilir.

 

Basın trafik kartı

MADDE 37- (1) Basın kartı sahiplerine talepleri halinde basın trafik kartı verilebilir.

(2) Basın trafik kartının verilmesi, kullanılması, sağlayacağı kolaylıklar ve gerektiğinde geri alınmasına ait usul ve esaslar, Başkanlık ve Emniyet Genel Müdürlüğünce birlikte tespit edilir.

 

Basın kartının kaybedilmesi veya yıpranması

MADDE 38- (1) Basın kartını kaybedenler veya basın kartı yıprananlar, 16 ncı maddede belirtilen yetkili mercilere yapacakları başvuru ile basın kartı talep edebilirler.

Basın kartını kaybedenler, durumu ilan ettirdikleri gazete nüshası ile halen çalıştıklarını belirten belgeyi başvurularına eklerler.
Kayıp veya yıpranma nedeniyle basın kartı talebi, bir takvim yılı içinde en çok iki defa yapılabilir.

 

Basın kartına benzer kart düzenleme

MADDE 39- (1) Başkanlıkça verilen basın kartlarına dizgi, fon, tertip, şekil ve renk bakımından benzer kart düzenlemiş ve/veya bu kartları kullanmış olanlara, şartları taşısalar dahi basın kartı verilmez. Düzenleyenlerin basın kartı var ise, bu kartlar derhal iptal edilir.

(2) 5237 sayılı Kanunun bu konudaki hükümleri saklıdır.

 

Basın kartının geçerlilik süresi

MADDE 40- (1) Göreve bağlı olarak düzenlenen basın kartlarının azami geçerlilik süresi üç yıldır. Geçerlilik süresi dolan basın kartı sahiplerinden aynı şartlarla gazetecilik mesleğine devam edenlerin kartları, 35 inci madde çerçevesinde yenilenir.

(2) 28 inci, 29 uncu ve 34 üncü madde hükümleri saklıdır.

 

Saklı haklar

MADDE 41- (1) Bundan önceki Yönetmeliklere dayanılarak;

Usulünce verilmiş olan basın şeref kartı ile sürekli nitelikte basın kartı sahiplerinin,
6 ncı maddedeki diğer şartları taşımaları kaydıyla, asgari öğrenim şartını taşımamalarına rağmen basın kartı alanların,

hakları saklıdır.

 

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

MADDE 42- (1) 25/8/2015 tarihli ve 29456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın Kartı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Mevcut Komisyon

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre teşekkül etmiş olan Komisyonun görev süresi bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde sona erer.

 

Yürürlük

MADDE 43- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 44- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

 

I SAYILI LİSTE

 

Günlük Siyasi Gazetelerde Basın Kartı Alabilecek Unvanlar ve Kontenjanlar

 

UNVANLAR

1.İmtiyaz sahibi veya tüzel kişi temsilcisi,

Genel yayın yönetmeni veya genel yayın koordinatörü veya genel yayın müdürü veya yayın yönetmeni,
Genel müdür veya genel koordinatör veya müessese müdürü veya idare müdürü,
Gazetenin yayınlandığı yerde oturması şartıyla sorumlu yazı işleri müdürü veya sorumlu müdür,
Yazı işleri müdürü,
Gece yazı işleri sorumlusu,

7.İstihbarat ve haber bölüm şefi veya ayrı ayrı olmak üzere istihbarat bölüm şefi ile haber bölüm şefi,

Politika, iç haberler, dış haberler, gündem, ekonomi, finans, magazin, eğitim, spor, kültür sanat, turizm, aile, sağlık, bilim ve teknoloji, çevre, özel haberler, yeni medya haberleri alanlarında çalışmak şartıyla; haber müdürü veya editörü veya redaktörü veya şefi,
Kendine ait köşesi olan ve periyodik olarak yazılar yazan; başyazar ve yazar,
Muhabir,
Foto muhabiri,
Temsilci muhabir,
Görsel yönetmen veya sayfa sekreteri veya haber alanında görev alan tasarımcı grafiker,
Karikatürist,
Ressam,
Okur temsilcisi,
Bölge veya il temsilcisi,

 

B.KONTENJANLAR

Sayfalarının yüzölçümü toplamı 1,20 metrekareden fazla olanların;

Yurtiçi bürolarında çalışanlara kontenjan sınırlaması yapılmaz.
Yaygın ve bölgesel gazetelerin yurtdışı bürolarında çalışanlara kontenjan sınırlaması yapılmaz.
Yerel gazetelerin yurtdışı bürolarında çalışanların en fazla yüzde yirmi beşine basın kartı verilir.

Sayfalarının yüzölçümü toplamı 0,80 metrekare ile 1,19 metrekare aralığında olan yerel gazetelerin sahibi veya tüzel kişi temsilcisi ile 8 çalışanına basın kartı verilir.
Sayfalarının yüzölçümü toplamı 0,60 metrekare ile 0,79 metrekare aralığında olan yerel gazetelerin sahibi veya tüzel kişi temsilcisi ile 3 çalışanına basın kartı verilir.
Sayfalarının yüzölçümü toplamı 0,40 metrekare ile 0,59 metrekare aralığında olan yerel gazetelerin sahibi veya tüzel kişi temsilcisi ile 1 çalışanına basın kartı verilir.
Yüzölçümü 0,39 metrekare veya daha az olan yerel gazeteler, 1,19 metrekare veya daha az olan yaygın ve bölgesel gazetelerden basın kartı başvurusu kabul edilmez.
Yüzölçümü 1,19 metrekare veya daha az olanların yurtdışı bürolarında çalışanlara basın kartı verilmez.

 

 

Haftalık Siyasi Gazete ve Dergilerde Basın Kartı Alabilecek Unvanlar ve Kontenjanlar

 

UNVANLAR

1.İmtiyaz sahibi veya tüzel kişi temsilcisi,

Genel yayın yönetmeni veya genel yayın koordinatörü veya genel yayın müdürü veya yayın yönetmeni,
Genel müdür veya genel koordinatör veya müessese müdürü veya idare müdürü,
Gazetenin yayımlandığı yerde oturması şartıyla sorumlu yazı işleri müdürü veya sorumlu müdür,
Yazı işleri müdürü,
Gece yazı işleri sorumlusu,

7.İstihbarat ve haber bölüm şefi veya ayrı ayrı olmak üzere istihbarat bölüm şefi ile haber bölüm şefi,

Politika, iç haberler, dış haberler, gündem, ekonomi, finans, magazin, eğitim, spor, kültür sanat, turizm, aile, sağlık, bilim ve teknoloji, çevre, özel haberler, yeni medya haberleri alanlarında çalışmak şartıyla; haber müdürü veya editörü veya redaktörü veya şefi,
Kendine ait köşesi olan ve periyodik olarak yazılar yazan; başyazar ve yazar,
Muhabir,
Foto muhabiri,
Temsilci muhabir,
Görsel yönetmen veya sayfa sekreteri veya haber alanında görev alan tasarımcı grafiker,
Karikatürist,
Ressam,
Okur temsilcisi,
Bölge veya il temsilcisi,

 

B.KONTENJANLAR 1.Gazetelerde:

Yüzölçümü toplamı 3,60 metrekare veya daha fazla olanların sahibi veya tüzel kişi temsilcisi ile 25 çalışanına basın kartı verilir. Bu kontenjan uygulamasında yurtdışı bürolarında çalışanlar da göz önünde bulundurulur.
Yüzölçümü toplamı 1,20 metrekare ile 3,59 metrekare arasında olanların sahibi veya tüzel kişi temsilcisi ile 10 çalışanına basın kartı verilir.
Yüzölçümü toplamı 0,80 metrekare ile 1,19 metrekare arasında olanların sahibi veya tüzel kişi temsilcisi ile 3 çalışanına basın kartı verilir.
Yüzölçümü toplamı 0,60 metrekare ile 0,79 metrekare arasında olanların sahibi veya tüzel kişi temsilcisi ile 1 çalışanına basın kartı verilir.
Yüzölçümü toplamı 0,59 metrekare veya daha az olanlardan basın kartı başvurusu kabul edilmez.
Yüzölçümü toplamı 3,59 metrekare veya daha az olanların yurtdışı bürolarında çalışanlara basın kartı verilmez.

2.Dergilerde:

Sayfa sayısı 100 veya daha fazla olanların sahibi veya tüzel kişi temsilcisi ile 25 çalışanına basın kartı verilir.
Sayfa sayısı 60 ile 99 arasında olanların sahibi veya tüzel kişi temsilcisi ile 9 çalışanına basın kartı verilir.
Sayfa sayısı 30 ile 59 arasında olanların sahibi veya tüzel kişi temsilcisi ile 2 çalışanına basın kartı verilir.
Sayfa sayısı 29 veya daha az olanlardan basın kartı başvurusu kabul edilmez.
Yurtdışı bürolarında çalışanlara basın kartı verilmez.

 

 

Siyasi Olmayan Gazete ve Dergilerde Basın Kartı Alabilecek Unvanlar ve Kontenjanlar

 

UNVANLAR

1.İmtiyaz sahibi veya tüzel kişi temsilcisi,

Genel yayın yönetmeni veya genel yayın koordinatörü veya genel yayın müdürü veya yayın yönetmeni,
Genel müdür veya genel koordinatör veya müessese müdürü veya idare müdürü,
Gazetenin yayınlandığı yerde oturması şartıyla sorumlu yazı işleri müdürü veya sorumlu müdür,
Yazı işleri müdürü,
Gece yazı işleri sorumlusu,

7.İstihbarat ve haber bölüm şefi veya ayrı ayrı olmak üzere istihbarat bölüm şefi ile haber bölüm şefi,

Haber müdürü veya editörü veya redaktörü veya şefi,
Kendine ait köşesi olan ve periyodik olarak yazılar yazan; başyazar ve yazar,
Muhabir,
Foto muhabiri,
Görsel yönetmen veya sayfa sekreteri veya haber alanında görev alan tasarımcı grafiker,
Karikatürist,
Ressam,
Okur temsilcisi,

 

B.KONTENJANLAR 1.Günlük Gazetelerde:

Yüzölçümü toplamı 1,20 metrekare veya daha fazla olanların sahibi veya tüzel kişi temsilcileri ile 25 çalışanına basın kartı verilir.
Yüzölçümü toplamı 0,80 metrekare ile 1,19 metrekare arasında olanların sahibi veya tüzel kişi temsilcileri ile 4 çalışanına basın kartı verilir.
Yüzölçümü toplamı 0,60 metrekare ile 0,79 metrekare arasında olanların sahibi veya tüzel kişi temsilcileri ile 1 çalışanına basın kartı verilir.
Yüzölçümü toplamı 0,59 metrekare veya daha az olanlardan basın kartı başvurusu kabul edilmez.
Yurtdışı bürolarında çalışanlara basın kartı verilmez.

2.Haftalık Gazetelerde:

Yüzölçümü toplamı 3,60 metrekare veya daha fazla olanların sahibi veya tüzel kişi temsilcileri ile 14 çalışanına basın kartı verilir.
Yüzölçümü toplamı 1,20 metrekare ile 3,59 metrekare arasında olanların sahibi veya tüzel kişi temsilcileri ile 5 çalışanına basın kartı verilir.
Yüzölçümü toplamı 0,80 metrekare ile 1,19 metrekare arasında olanların sahibi veya tüzel kişi temsilcileri ile 2 çalışanına basın kartı verilir.
Yüzölçümü toplamı 0,79 metrekare veya daha az olanlardan basın kartı başvurusu kabul edilmez.
Yurtdışı bürolarında çalışanlara basın kartı verilmez.

3.Dergilerde:

Sayfa sayısı 100 veya daha fazla olanların sahipleri veya tüzel kişi temsileri ile 14 çalışanına basın kartı verilir. b.Sayfa sayısı 60 ile 99 arasında olanların sahipleri veya tüzel kişi temsilcileri ile 5 çalışanına basın kartı verilir.

c. Sayfa sayısı 30 ile 59 arasında olanların sahipleri veya tüzel kişi temsilcileri ile 2 çalışanına basın kartı verilir. d.Sayfa sayısı 29 veya daha az olanlardan basın kartı başvurusu kabul edilmez.

e. Yurtdışı bürolarında çalışanlara basın kartı verilmez.

 

 

On Beş Gün ve Daha Fazla Aralıklarla Yayınlanan Gazete ve Dergilerde Basın Kartı Alabilecek Unvanlar

ve Kontenjanlar

 

UNVANLAR

1.İmtiyaz sahibi veya tüzel kişi temsilcisi,

Yayın yönetmeni,
Gazetenin yayınlandığı yerde oturması şartıyla sorumlu yazı işleri müdürü veya sorumlu müdür,
Yazı işleri müdürü,

5.İstihbarat ve haber bölüm şefi,

Politika, iç haberler, dış haberler, gündem, ekonomi, finans, magazin, eğitim, spor, kültür sanat, turizm, aile, sağlık, bilim ve teknoloji, çevre, özel haberler, yeni medya haberleri alanlarında çalışmak şartıyla; haber müdürü veya editörü veya redaktörü veya şefi,
Kendine ait köşesi olan ve periyodik olarak yazılar yazan; başyazar ve yazar,
Muhabir, 9.Foto muhabiri,

Görsel yönetmen veya sayfa sekreteri veya haber alanında görev alan tasarımcı grafiker,
Karikatürist,
Ressam,

 

B.KONTENJANLAR 1.Gazetelerde:

On beş günde bir yayımlananlardan, yüzölçümü toplamı 1,60 metrekare veya daha fazla olanların sahip veya tüzel kişi temsilcileri ile 7 çalışanına basın kartı verilir.
Aylık, iki aylık ve üç aylık aralıklarla yayımlananlardan, yüzölçümü toplamı 2,40 metrekare veya daha fazla olanların sahip veya tüzel kişi temsilcileri ile 4 çalışanına basın kartı verilir.
On beş günde bir yayımlananlardan, yüzölçümü toplamı 1,59 metrekare veya daha az, aylık, iki aylık ve üç aylık aralıklarla yayın yapanlarda yüzölçümü toplamı 2,39 metrekare veya daha az olanlardan basın kartı başvurusu kabul edilmez.
Yurtdışı bürolarında çalışanlara basın kartı verilmez.

e. Üç aydan fazla aralıklarla yayımlananlardan, gelen basın kartı başvuruları kabul edilmez.

2.Dergilerde:

Sayfa sayısı 120 veya daha fazla olanların sahip veya tüzel kişi temsilcileri ile 15 çalışanına basın kartı verilir.
Sayfa sayısı 80 ile 119 arasında olanların sahip veya tüzel kişi temsilcileri ile 9 çalışanına basın kartı verilir.
Sayfa sayısı 50 ile 79 arasında olanların sahip veya tüzel kişi temsilcileri ile 2 çalışanına basın kartı verilir.
Sayfa sayısı 49 veya daha az olanlardan gelen basın kartı başvuruları kabul edilmez.
Yurtdışı bürolarında çalışanlara basın kartı verilmez.

 

 

39

 

V SAYILI LİSTE

 

Anadolu Ajansında Basın Kartı Alabilecek Unvanlar

 

Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları, genel yayın yönetmeni, haber akademisi koordinatörü, Türkiye Haberleri Yayın Yönetmeni, Uluslararası Haberler Yayın Yönetmeni, Görsel Haberler Yayın Yönetmeni, Ekonomi-Finans Haberleri Yayın Yönetmeni, Spor Haberleri Yayın Yönetmeni, Yeni Medya Haberleri Yayın Yönetmeni, genel müdür yardımcısına bağlı çalışan direktörler, haber akademisi koordinatör yardımcısı,

 

Türkiye Haberleri, Uluslararası Haberler, Görsel Haberler, Ekonomi-Finans Haberleri, Spor Haberleri ve Yeni Medya Haberleri yayın yönetmenleri ile yurtdışı bölge direktörlerine bağlı çalışmak kaydıyla; editörler, editör yardımcıları, haber yayın yönetmenleri, görüntü yönetmenleri, bölge müdürleri, bölge haber müdürleri, başmuhabirler, başfoto muhabirleri, başkameramanlar, muhabirler, foto muhabirleri, kameramanlar, yardımcı muhabirler, yardımcı foto muhabirleri, yardımcı kameramanlar ve finans, idari işler, insan kaynakları, pazarlama ve satış, kurumsal iletişim, bilgi ve iletişim teknolojileri direktörlerine bağlı çalışmamak şartıyla; başgrafikerler, grafikerler ve yardımcı grafikerler.

 

 

Haber ve Fotoğraf Ajanslarında Basın Kartı Alabilecek Unvanlar ve Kontenjanlar

 

UNVANLAR

1.İmtiyaz sahibi veya tüzel kişi temsilcisi,

2.Genel yayın yönetmeni veya genel yayın koordinatörü veya genel yayın müdürü veya yayın yönetmeni, 3.Genel müdür veya müessese müdürü veya idare müdürü veya genel koordinatör,

Ajansın idare yerinde oturması şartıyla; sorumlu yazı işleri müdürü veya sorumlu müdür,
Politika, iç haberler, dış haberler, gündem, ekonomi, finans, magazin, eğitim, spor, kültür sanat, turizm, aile, sağlık, bilim ve teknoloji, çevre, özel haberler, yeni medya haberleri alanlarında çalışmak şartıyla; haber müdürü veya editörü veya redaktörü veya şefi,
Haberlerle ilgili bölge temsilcisi veya il temsilcisi, 7.Şube müdürü,

8.Şube müdür yardımcısı,

9.İstihbarat ve haber bölüm şefi veya ayrı ayrı olmak üzere istihbarat bölüm şefi ve haber bölüm şefi,

Muhabir,
Foto muhabiri,
Haber kameramanı,
Sayfa sekreteri veya haber alanında görev alan tasarımcı grafiker,

 

B.KONTENJANLAR

En az on adet günlük siyasi yaygın, bölgesel gazete veya beş adet yaygın nitelikteki radyo veya televizyon kuruluşuyla haber veya fotoğraf sözleşmesi yapan ve kadrosunda daha önce basın kartı taşımış olup 5953 sayılı Kanun kapsamında çalışan en az on gazetecinin bulunduğunu belgelendiren ajanslarda kontenjan sınırlaması yoktur. Bunların yurtdışı bürolarında çalışanlara da basın kartı verilir.
Günlük fiili satış toplamı iki yüz elli binden az olmayan günlük siyasi gazetelerle veya yaygın nitelikte yayın yapan iki adet radyo veya televizyon kuruluşuyla haber veya fotoğraf sözleşmesi yaptığını ve kadrosunda daha önce basın kartı taşımış olup 5953 sayılı Kanun kapsamında çalışan beş gazeteci bulundurduğunu belgelendiren ajansların sahipleri veya tüzel kişi temsilcileri ile 18 çalışanına basın kartı verilir. Bunların yurtdışı bürolarında çalışanlara basın kartı verilmez.
Bin adet ücretli abonesi olan ve kadrosunda daha önce basın kartı taşımış ve 5953 sayılı Kanun kapsamında çalışan en az beş gazeteci çalıştırdığını belgelendiren ticari ve ekonomik haber veya fotoğraf ajanslarının sahipleri veya tüzel kişi temsilcileri ile 13 çalışanına basın kartı verilir. Bunların yurtdışı bürolarında çalışanlara basın kartı verilmez.

 

 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda Basın Kartı Alabilecek Unvanlar

 

Yönetim Kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları ile Haber ve Spor Yayınları, Televizyon, Radyo, Dış Yayınlar Dairelerinde daire başkanları ve Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanı, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, yurt dışı büroları temsilcileri, kanal koordinatörleri, kanal koordinatör yardımcıları ve kanal haber müdürleri,
Basın ve yayın işlerinden sorumlu müdürler (Teknik ve İdari İşler hariç),
Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığında; başkan yardımcıları, haber koordinatörleri ve yardımcıları ile müdürler (Teknik ve İdari İşler hariç),

Ç. Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkan Yardımcıları ve yayın denetmenleri,

Televizyon, Radyo ve Dış Yayınlar Dairesi Başkanlıklarında; başkan yardımcıları ile müdürlere ve müdür yardımcılarına (Teknik ve İdari İşler hariç),
TRT Müdürlüklerinde; TRT Müdürüne ve Haber Hizmetlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısına, Radyo Hizmetlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısına, Televizyon Hizmetlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısına,
Bölgesel radyoların radyo hizmetlerinden sorumlu müdür ve yardımcılarına, kanal koordinatörlerine ve koordinatör yardımcılarına,
20/10/2009 tarihli ve 27382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, haber program üretimi ve yayını kapsamındaki işlerde çalışan; (her türlü idari işler, sosyal işler, kütüphane, reklam, teknik hizmetler, transkripsiyon ve arşiv bölümleri hariç) müdür ve müdür yardımcıları, yardımcı prodüktörler, prodüktörler, şef prodüktörler, stajyer muhabirler, muhabirler, haber mütercimleri ve mütercim spikerler, televizyon ve radyo haber-program spikerleri, stajyer spikerler, baş spikerler, redaktör spikerler, yönetmenler, yayın şefleri, yabancı dil masa sorumluları ve yardımcıları, kamera asistanları, kameramanlar, baş kameraman ve şef kameramanlar, fotoğrafçılar, baş fotoğrafçılar, şef fotoğrafçılar, resim seçiciler, sesçiler, şefsesçiler, ışıkçılar, stüdyo şefleri ve denetçiler,

Ğ. (G) sırasında sayılan unvanlara ilişkin görevleri yapmak üzere istihdam edilen; stüdyo film yapım elemanları, yapım ve yayın elemanları, yapım ve yayın görevlileri ve yardımcı yapım ve yayın elemanları ile Prodüksiyon Kaynakları Koordinatörlüğünde çalışanlar arasından naklen yayın araçlarında fiili olarak görevlendirilen personel,

Kanal Koordinatörlüklerinde, teknik ve idari işler hariç olmak üzere; müdürler ile yayın, yapım ve haber programıyla ilgili olarak (G) sırasında sayılan unvanlarda çalışanlar

 

 

Özel Radyo ve Televizyonlarda Basın Kartı Alabilecek Unvanlar

 

A.UNVANLAR

Yönetim kurulu başkanı,
Genel müdür veya genel koordinatör,
Yayın denetleme kurulu başkanı,
Genel yayın yönetmeni veya genel yayın koordinatörü veya genel yayın müdürü veya yayın yönetmeni,
Haber koordinatörü,
Bölge temsilcisi ve/veya il temsilcisi,
Sorumlu müdür,
Politika, iç haberler, dış haberler, gündem, ekonomi, finans, magazin, eğitim, spor, kültür sanat, turizm, aile, sağlık, bilim ve teknoloji, çevre, özel haberler, yeni medya haberleri alanlarında çalışmak şartıyla; haber müdürü veya editörü veya redaktörü veya şefi,
Prodüktör,
Yönetmen,
İstihbarat ve haber bölüm şefi veya ayrı ayrı olmak üzere istihbarat bölüm şefi ve haber bölüm şefi,
Haber spikeri,
Moderatör,
Haber kameramanı,
Kameraman,
Muhabir,
Temsilci muhabir,
Haber veya spor yorumcusu,
Kurgucu,
İzleyici temsilcisi.

 

B.KONTENJANLAR

Ulusal nitelikte yayın yapan radyo ve televizyonların yönetim kurulu başkanları ile yurtiçi ve yurtdışı bürolarında çalışanlara kontenjan sınırlaması olmaksızın basın kartı verilir.
Bölgesel nitelikte yayın yapan televizyonların yönetim kurulu başkanları ile 19 çalışanına basın kartı verilir.
Yerel nitelikte yayın yapan televizyonların yönetim kurulu başkanları ile 10 çalışanına basın kartı verilir.
Bölgesel nitelikte yayın yapan radyoların yönetim kurulu başkanları ile 7 çalışanına basın kartı verilir.
Yerel nitelikte yayın yapan radyoların yönetim kurulu başkanları ile 2 çalışanına basın kartı verilir.
Bölgesel veya yerel nitelikte yayın yapan radyo ve televizyonların yurtdışı bürolarında çalışanlara basın kartı verilmez.
Haber alanında çalışmayanlara, yukarıda sayılan unvanlarda çalışsalar dahi basın kartı verilmez.